Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I Ca 20/20

POSTANOWIENIE

Dnia 15 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu - Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Joanna Składowska

po rozpoznaniu w dniu 15 stycznia 2020 roku w Sieradzu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku R. J.

z udziałem M. P.

o zmianę wyroku rozwodowego w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 20 grudnia 2019 roku,

sygn. akt I Nsm 162/18

postanawia:

1.  odrzucić apelację;

2.  zwrócić wnioskodawcy uiszczoną opłatę od apelacji w kwocie 100 (sto) złotych.

UZASADNIENIE

Na skutek zmiany stanu prawnego, obecnie nie jest dopuszczalne złożenie od wyroku sądu lub postanowienia merytorycznego wydanego w postępowaniu nieprocesowym „apelacji wprost”. Powyższe wynika z uchylenia art. 369 § 2 k.p.c. Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji z 4 lipca 2019 r. (tj. od 7 listopada 2019 r.), zgłoszenie przez stronę wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, o jakim mowa w art. 328 k.p.c. , stanowi warunek sine qua non dopuszczalności złożenia apelacji.

W sprawie przedmiotowej wnioskodawca wniosku o jakim mowa nie złożył. Zatem jego apelacja wniesiona 8 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 373 k.p.c., podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna.

O zwrocie opłaty od apelacji orzeczono na podstawie art. 79 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Z/odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom zainteresowanych.