Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 504/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 października 2019r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Tomasz Ładny

Protokolant: Monika Zarzycka

Prokurator: ------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22.10.2019r.

sprawy D. Ż., s. S. i E., ur. (...) w M. P.

oskarżonego o to, że:

I.  W dniu 29 stycznia 2019r. w W. na terenie Galerii (...) w sklepie (...) zabrał w celu przywłaszczenia dwie sztuki perfum marki (...) o poj. 100 ml, każda o wartości 625 zł, o łącznej wartości 1250 zł na szkodę (...)

tj. o czyn z art. 278§1 kk

II.  W dniu 01 marca 2019r. w W. na terenie Galerii (...) w sklepie (...) zabrał w celu przywłaszczenia cztery sztuki perfum marki (...) o poj. 30 ml, każda o wartości 229 zł, o łącznej wartości 916 zł na szkodę (...)

tj. o czyn z art. 278§1 kk

orzeka

I.  Oskarżonego D. Ż. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt I i II czynów i uznając je za ciąg przestępstw na mocy art. 278§1 kk w zw. z art. 91§1 kk wymierza mu za nie karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  Na mocy art. 46§1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) kwoty 2166 (dwa tysiące sto sześćdziesiąt sześć) złotych.

III.  Na mocy art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego z ponoszenia kosztów sądowych obciążając nimi Skarb Państwa.

sygn. akt IV K 504/19

UZASADNIENIE

Na podstawie materiału dowodowego ujawnionego w trakcie rozprawy głównej Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 29 stycznia 2019r. D. Ż. udał się do sklepu (...) w W. na terenie Galerii (...) i zabrał w celu przywłaszczenia dwie sztuki perfum marki (...) o pojemności 100 ml każda. Perfumy wystawione były za cenę 625 zł za sztukę. Po zdjęciu ich z półki D. Ż. trzymając je w ręce uniesionej ponad bramką umiejscowioną przy wejściu do sklepu wyszedł z nimi ze sklepu nie płacąc za nie. Następnie D. Ż. w dniu 1 marca 2019r. w tym samym sklepie w W. na terenie Galerii (...) zabrał w celu przywłaszczenia cztery sztuki perfum marki (...) o poj. 30 ml każda, wkładając je do czapki a następnie wychodząc ze sklepu. Wartość każdej sztuki wynosiła 229 zł. Obu kradzieży D. Ż. dokonał w krótkim odstępie czasu i z wykorzystaniem tej samej sposobności, a w związku z tym

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie: wyjaśnień oskarżonego (k. 84), zeznań świadka K. M. (k.4 i 18) oraz innych dowodów ujawnionych na rozprawie.

Oskarżony w trakcie postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i wyjaśnił, że kradzieży dokonał sam, a skradzione perfumy sprzedał. Dodał, że na zdjęciach z monitoringu z Galerii (...) rozpoznaje siebie.

W związku z pobytem w Zakładzie Karnym oskarżonego pouczono o treści art. 353§3 kpk (k.132), jednak nie złożył on wniosku o doprowadzenie na rozprawę. W związku z tym rozprawę prowadzono pod nieobecność oskarżonego nie uznając jego obecności za obowiązkową.

Sąd uwzględnił wyjaśnienia oskarżonego z postępowania przygotowawczego, bowiem są one zbieżne z dokonanymi ustaleniami, w świetle których jego sprawstwo nie budzi wątpliwości.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka K. M., który opisał okoliczności, w jakich ujawniono kradzież przedmiotowych perfum i sposób dokonania kradzieży, a relacje dotyczące obu kradzieży znajdują potwierdzenie w zabezpieczonych nagraniach i wykonanych z nich zdjęciach (k.12-13, 21, 26-27). Brak jest podstaw do kwestionowania zeznań tego świadka, a ich treść stanowiła podstawę ustaleń w zakresie czasu, miejsca i okoliczności przedmiotowych kradzieży jak też wartości skradzionego mienia.

Sąd zważył co następuje:

W ocenie Sądu zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy jest kompletny i nie wymaga uzupełnienia, a na podstawie zebranych dowodów, które zostały poddane ocenie w oparciu o kryteria wskazane w art. 7 kpk Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów. Bezsporne jest, iż zachowania oskarżonego objęte były zamiarem dokonania kradzieży. Oskarżony nie kwestionował swojego sprawstwa i wyjaśnił co zrobił ze skradzionym mieniem, a jego wyjaśnieniom nie przeczy zebrany w tej sprawie materiał dowodowy. Oskarżony jest osobą wielokrotnie karaną sądownie za różne przestępstwa, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, za które orzekano zarówno karę wolnościową, mieszaną jak też kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonanie oraz karę bezwzględną (k.35-36). Okoliczność ta uniemożliwiła uwzględnienie wniosku prokuratora o skazanie oskarżonego w tej sprawie bez przeprowadzania rozprawy na karę wolnościową i dlatego wniosku w tym zakresie nie uwzględniono. Uwzględniając czas, miejsce i okoliczności działania oskarżonego wskazane w zarzutach aktu oskarżenia, oraz sposób działania polegający na zaborze mienia z półki sklepowej i wyniesieniu go każdorazowo ze sklepu w sposób zapobiegający uruchomieniu sygnalizacji alarmowej zamontowanej w bramkach zamontowanych przy wejściu do sklepu Sąd uznał, że uzasadnione jest uznanie obu kradzieży za popełnione w warunkach ciągu przestępstw, o którym mowa w art. 91§1 kk. Za obie kradzieże oskarżonemu wymierzono jedną karę w wymiarze 10 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze kary jako okoliczności obciążające Sąd potraktował wysoką społeczną szkodliwość popełnionych przestępstw, uprzednią wielokrotną karalność oskarżonego, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu oraz działanie z niskich pobudek. Sąd nie dopatrzył się w stosunku do oskarżonego okoliczności łagodzących.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę pozbawienia wolności w w/w wymiarze uznając ją za adekwatną zarówno do stopnia winy, jak i stopnia społecznej szkodliwości popełnionego czynu, a także wystarczającą dla realizacji celów wychowawczych i poprawczych wobec niego, jak również w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Powyższa kara w ocenie Sądu wpłynie pozytywnie na zachowanie oskarżonego uświadamiając mu niewłaściwość dotychczasowego postępowania i co za tym idzie spełnią swą rolę wychowawczą. Obok kary pozbawienia wolności Sąd nie orzekał wobec niego kary grzywny, bowiem brak deklarowanych przez niego dochodów uniemożliwiałby jej zapłatę. Z tych samych przyczyn Sąd uznał, że istnieją podstawy do zwolnienia go z ponoszenia kosztów postępowania -stosownie do treści art. 624§1 kpk. Jednocześnie Sąd nie miał wątpliwości, że brak jest w obecnej chwili podstaw do uznania, iż w stosunku do oskarżonego występuje pozytywna prognoza kryminologiczna odnośnie przestrzegania przez niego porządku prawnego w przyszłości. W ocenie Sądu popełnienie kolejnego przez oskarżonego kolejnego przestępstwa wskazuje, że jego dalsza resocjalizacja powinna odbywać się w warunkach pełnej izolacji i tylko bezwzględna kara pozbawienia wolności skłoni go do przemyślenia swojego dotychczasowego postępowania i jego zmiany w przyszłości, ponadto, co niemniej ważne, stanowić będzie karę sprawiedliwą w odczuciu społecznym.

Sąd z urzędu orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody w całości – na mocy art. 46§1 kk.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak na wstępie.