Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 1309/19

POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia Sądu Okręgowego Andrzej Dyrda

po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. B.

przeciwko P. P.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Rejonowego w(...)

z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt I C 523/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSO Andrzej Dyrda

Sygn. akt III Cz 1309/19

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 marca 2019r. Sąd Rejonowy w (...) umorzył postępowanie na podstawie art. 182 § 1 k.p.c.

Zażalenie na to postanowienie wniósł powód, wskazując, że przedmiotowe postępowania zostało umorzone przed upływem roku od dnia doręczenia mu postanowienia o zawieszeniu postępowania, tj. od dnia 8 marca 2018r.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Sąd Rejonowy w(...)postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017r. zawiesił postępowanie w oparciu o regulację prawną z art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c., a następnie umorzył postępowania zaskarżonym postanowieniem w oparciu o art. 182 k.p.c.

W judykaturze ugruntowana jest teza, że umorzenie postępowania z mocy art. 182 § 1 k.p.c. może nastąpić tylko wówczas, gdy istniały podstawy do zawieszenia postępowania. A contrario umorzenie postępowania nie może nastąpić, jeżeli rzeczywista podstawa zawieszenia była inna niż przyjęta w uzasadnieniu tego postanowienia, lub jeżeli podstawa zawieszenia nie istniała (porównaj: postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 1997 r., II CKU 121/97).

W niniejszej sprawie, przyczyną uniemożliwiającą dalsze prowadzenie postępowania było niewykonanie przez powoda nałożonych przez niego obowiązków, tj. brak sporządzenia pozwu spełniającego warunki z art. 187 k.p.c., co stanowiło przesłankę zawieszenia postępowania w oparciu o art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. postanowieniem z dnia 15 grudnia 2017r.

Od czasu wydania postanowienia zawieszającego postępowanie, do czasu wydania zaskarżonego postanowienia, upłynął ponad rok, co czyniło zadość warunkowi określonemu w art. 182 k.p.c. Zwrócić należy uwagę, że wbrew stanowisku powoda, termin ten należy liczyć nie od daty doręczenia (uprawomocnienia się) postanowienia zawieszającego postępowanie, ale od daty jego wydania, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 października 1974 r. (III PRN 45/74).

Skoro zatem w dacie wydania zaskarżonego postanowienia (tj. 7 marca 2019r.) upłynął okres roku od zawieszenia postępowania w sprawie (15 grudnia 2017r.), prawidłowym było umorzenie tego postępowania.

Wobec powyższego należało uznać, iż zażalenie powoda było niezasadne i z tej przyczyny podlegało oddaleniu w oparciu o art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSO Andrzej Dyrda