Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III K 95/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2019r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSO Karin Kot

Protokolant Patrycja Poczynek

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze – Tomasz Czułowski

po rozpoznaniu w dniach 30 maja 2019r., 21 sierpnia 2019r., 24 września 2019r., 24 października 2019r., 21 listopada 2019r. i 17 grudnia 2019r. sprawy karnej

1.  B. M. urodz. (...) w S.

syna J. i H. z domu K.

oskarżonego o to, że:

I.  w okresie od dnia 7 marca 2011r. do dnia 25 stycznia 2012r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jako Burmistrz K. zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy K. wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji przyznanej w ramach zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa ulicy (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” w ten sposób, że wskazaną wyżej dotację wykorzystał niegodnie z jej przeznaczeniem na skutek braku wykonania, wbrew uzgodnionemu wcześniej z instytucją finansującą w umowie z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramowi Rzeczowo – Finansowemu, elementów w postaci ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, przy jednoczesnym przekazaniu Wojewodzie (...) dokumentacji wskazującej na fakt wykonania całości robót przewidzianych w etapie I oraz zapłacie na rzecz wykonawcy projektu firmy (...) S.A. z siedzibą w W. całej ustalonej wcześniej w ramach umowy kwoty, nieuwzgledniającej jej obniżenia na skutek rezygnacji z wykonania wymienionych wyżej elementów,

to jest o czyn z art. 296 § 1 k.k. w zw. z art. 296 § 3 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

II.  w okresie od dnia 7 marca 2011r. do dnia 25 stycznia 2012r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako Burmistrz K., w celu uzyskania dla Gminy K. korzyści majątkowej w postaci dotacji na realizację projektu pn. „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. a jednocześnie nie dopełnił swoich obowiązków i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł,

to jest o czyn z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

2.  J. G. (1) urodz. (...) w C.

(Francja)

syna J. i K. z domu D.

oskarżonego o to, że:

III.  w dniu 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, jako Prezes Zarządu (...) Spółki z o.o. z/s w W., sprawując z ramienia (...) nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumencie w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

to jest o czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z ar.t 11 § 2 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

3.  (...) urodz. (...) w D.

syna K. i R. z domu R.

oskarżonego o to, że:

IV.  w dniu 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, jako inspektor nadzoru do spraw robót ziemnych i drogowych z firmy (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. sprawując z ramienia (...) nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumencie w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

to jest o czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z ar.t 11 § 2 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

4.  M. I. (1) urodz. (...) w J.

syna S. i K. z domu W.

oskarżonego o to, że:

V.  w okresie od dnia 30 listopada 2011r. do dnia 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako kierownik budowy z firmy (...) S.A. kierując pracami budowlanymi w ramach przedsięwzięcia budowlanego o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumentach w ten sposób, że w Dzienniku Budowy, w tomie II na stronie 8, w dniu 30 listopada 2011r. dokonał wpisu o zgłoszeniu gotowości do odbioru pierwszego etapu budowy, podczas kiedy etap ten nie był zakończony zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz w Protokole Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

to jest o czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z ar.t 11 § 2 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

5.  W. N. (1) urodz. (...) we W.

syna W. i Z. z domu K.

oskarżonego o to, że:

VI.  w dniu 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, jako Dyrektor Zespołu (...) – koordynator budów na terenie D. z firmy (...) S.A., w ramach przedsięwzięcia budowlanego o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumencie w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

to jest o czyn z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 3 k.k. i art. 273 k.k. i art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. i art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

I.  uznaje oskarżonego B. M. za winnego popełnienia czynów opisanych w pkt I i II części wstępnej wyroku polegających na tym, że w okresie od dnia 15 listopada 2011r. do dnia 25 stycznia 2012r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jako Burmistrz K. zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy K. w celu uzyskania dla Gminy K. dotacji na realizację projektu pn. „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. a jednocześnie nie dopełnił swoich obowiązków i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu i wskazaną wyżej dotację wykorzystał niegodnie z jej przeznaczeniem na skutek braku wykonania, wbrew uzgodnionemu wcześniej z instytucją finansującą w umowie z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramowi Rzeczowo – Finansowemu, elementów w postaci ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, to jest występku z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. i za to, na podstawie art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., wymierza oskarżonemu B. M. karę 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

II.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wykonanie wymierzonej oskarżonemu B. M. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 4 (czterech) lat próby,

III.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. zobowiązuje oskarżonego B. M. w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby,

IV.  na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wymierza oskarżonemu B. M. karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda,

V.  uznaje oskarżonego J. G. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt III części wstępnej wyroku, przy przyjęciu, iż czynu tego dopuścił się w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. oraz eliminując z opisu czynu zapis „czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł” i przyjmując w to miejsce zapis „czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji”, to jest występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. i za to, na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., wymierza oskarżonemu J. G. (1) karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

VI.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wykonanie wymierzonej oskarżonemu J. G. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

VII.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. zobowiązuje oskarżonego J. G. (1) w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby,

VIII.  na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wymierza oskarżonemu J. G. (1) karę grzywny w wysokości 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda,

IX.  uznaje oskarżonego R. K. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt IV części wstępnej wyroku, przy przyjęciu, iż czynu tego dopuścił się w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. oraz eliminując z opisu czynu zapis „czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł” i przyjmując w to miejsce zapis „czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji”, to jest występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. i za to, na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., wymierza oskarżonemu R. K. karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

X.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wykonanie wymierzonej oskarżonemu R. K. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

XI.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. zobowiązuje oskarżonego R. K. w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby,

XII.  na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wymierza oskarżonemu R. K. karę grzywny w wysokości 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda,

XIII.  uznaje oskarżonego M. I. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt V części wstępnej wyroku, przy przyjęciu, iż czynu tego dopuścił się w okresie od dnia 30 listopada 2011r. do bliżej nieokreślonego dnia miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. oraz eliminując z opisu czynu zapis „czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł” i przyjmując w to miejsce zapis „czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji”, to jest występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. i za to, na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., wymierza oskarżonemu M. I. (1) karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

XIV.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wykonanie wymierzonej oskarżonemu M. I. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

XV.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. zobowiązuje oskarżonego M. I. (1) w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby,

XVI.  na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wymierza oskarżonemu M. I. (1) karę grzywny w wysokości 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda,

XVII.  uznaje oskarżonego W. N. (1) za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w pkt VI części wstępnej wyroku, przy przyjęciu, iż czynu tego dopuścił się w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. oraz eliminując z opisu czynu zapis „czym doprowadził Wojewodę (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł” i przyjmując w to miejsce zapis „czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji”, to jest występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. i za to, na podstawie art. 19 § 1 k.k. w zw. z art. 231 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k., wymierza oskarżonemu W. N. (1) karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

XVIII.  na podstawie art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wykonanie wymierzonej oskarżonemu W. N. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

XIX.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. zobowiązuje oskarżonego W. N. (1) w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby,

XX.  na podstawie art. 33 § 2 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. wymierza oskarżonemu W. N. (1) karę grzywny w wysokości 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda,

XXI.  zasądza od oskarżonych B. M., J. G. (1), R. K., M. I. (1) i W. N. (1) na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych zgodnie z ich udziałem w sprawie, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierza oskarżonemu B. M. opłatę w kwocie 1800 złotych, zaś oskarżonym J. G. (1), R. K., M. I. (1) i W. N. (1) wymierza opłaty po 700 złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 95/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

B. M., J. G. (1), R. K., M. I. (1), W. N. (1)

1. w okresie od dnia 15 listopada 2011r. do dnia 25 stycznia 2012r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jako Burmistrz K. zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy K. w celu uzyskania dla Gminy K. dotacji na realizację projektu pn. „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. a jednocześnie nie dopełnił swoich obowiązków i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu i wskazaną wyżej dotację wykorzystał niegodnie z jej przeznaczeniem na skutek braku wykonania, wbrew uzgodnionemu wcześniej z instytucją finansującą w umowie z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramowi Rzeczowo – Finansowemu, elementów w postaci ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji

2. w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, jako Prezes Zarządu (...) Spółki z o.o. z/s w W., sprawując z ramienia (...) nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumencie w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

3. w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, jako inspektor nadzoru do spraw robót ziemnych i drogowych z firmy (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. sprawując z ramienia (...) nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumencie w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

4. w okresie od dnia 30 listopada 2011r. do bliżej nieokreślonego dnia miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako kierownik budowy z firmy (...) S.A. kierując pracami budowlanymi w ramach przedsięwzięcia budowlanego o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumentach w ten sposób, że w Dzienniku Budowy, w tomie II na stronie 8, w dniu 30 listopada 2011r. dokonał wpisu o zgłoszeniu gotowości do odbioru pierwszego etapu budowy, podczas kiedy etap ten nie był zakończony zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym oraz w Protokole Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

5. w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. w K., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi osobami, jako Dyrektor Zespołu (...) – koordynator budów na terenie D. z firmy (...) S.A., w ramach przedsięwzięcia budowlanego o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” działając w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji w ramach programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), poświadczył nieprawdę w dokumencie w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, w ten sposób, że złożył podpis pod wymienionym dokumentem, w którym stwierdzono zakończenie pierwszego etapu budowy zgodnie z harmonogramem, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana, czym ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie czynu zabronionego polegającego na wprowadzeniu Wojewody (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. przy jednoczesnym braku powiadomienia Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony B. M. jako Burmistrz K. w roku 2011 był zobowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy K. na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

pismo Urzędu Miejskiego w K. z dnia 20 sierpnia 2015r.

k. 177

Przez szereg lat Gmina K. planowała przebudowę ulicy (...), była to inwestycja pożądana. W roku 2008 funkcjonował „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Trasko pracownia projektową w S. przygotowała dokumentację techniczną przebudowy ulicy (...). Gmina K. uzyskała pozwolenie na budowę. W dniu 17 września 2010r. Gmina K. przedłożyła w (...) Urzędzie Wojewódzkim wniosek o dofinasowanie zadania pod nazwą „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)”, który uzyskał akceptację. Z uwagi na konieczność dofinansowania inwestycji i wydatkowania środków w określonym terminie podzielono realizację inwestycji na dwa etapy – nastąpił odcinkowy podział inwestycji. Pierwszy etap obejmował odcinek drogi o długości 435 metrów licząc od włączenia na ulicy (...) M., na wysokości (...) do tunelu pod stokiem Kolorowa wraz z infrastrukturą, który miał być finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetowej, drugi etap inwestycji dotyczył przede wszystkim budowy tunelu pod stokiem Kolorowa oraz dalszego odcinka ulicy w ciągu ulicy (...) i miał on zostać sfinansowany częściowo ze środków własnych gminy oraz ze środków unijnych. Koszt pierwszego etapu inwestycji wynieść miał 6.447.470 złotych, w tym 2.998.870 złotych stanowić miało dofinansowanie pochodzące z „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Jako celowa dotacja budżetowa pozostająca w dyspozycji Wojewody (...) kwota 2.998.870 złotych musiała zostać rozliczona do końca roku 2011.

W dniu 7 marca 2011r. pomiędzy Gminą K. oraz Wojewodą (...) doszło do zawarcia umowy nr (...) dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”. Przewidywała ona zakończenie pierwszego etapu budowy do dnia 30 listopada 2011r. W tej dacie miały zakończyć się prace budowlane. Do umowy został załączony harmonogram rzeczowo – finansowy wskazujący konkretne prace jakie mają zostać wykonane w ramach pierwszego etapu budowy i ich koszt. Do końca miesiąca października 2011r. miały zostać wykonanie wszystkie roboty na odcinku drogi o długości 435 metrów od włączenia na ulicy (...) M., na wysokości (...), w tym między innymi roboty drogowe nawierzchniowe, a zatem miała zostać położona nawierzchnia jezdni prowadzącej do tunelu pod stokiem Kolorowa wraz z jej warstwą ścieralną, ekrany akustyczne oraz elementy bezpieczeństwa ruchu.

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

zeznania świadka K. G.

k. 54-56, k. 561-562, k. 723-725, k.922-923

zeznania świadka R. C.

k. 57-59, k. 540-543, k. 726-727,k. 925,

zeznania świadka J. U.

k. 35-37, k. 533-537, k. 710-713, k. 923-924,

umowa nr (...) z dnia 7 marca 2011r.

k. 5-11

Zgodnie z § 9 umowy nr (...) z dnia 7 marca 2011r. mogła być ona zmieniana, przy czym zmiany nie mogły zmieniać skali ani charakteru realizowanego projektu, nie mogły mieć wpływu na zaplanowane efekty realizacji projektu i nie mogły prowadzić do zmniejszenia proporcjonalnego udziału w finansowaniu projektu środków innych niż budżetu państwa. Gmina K. dwukrotnie skorzystała z tej możliwości zawierając w dniu 15 lipca 2011r. aneks do umowy modyfikujący wartość projektu na sumę 6.850.506 złotych i podnoszący kwotę dofinansowania do 3.000.000 złotych oraz w dniu 3 listopada 2011r. kiedy zmieniono nazwę zadania określając je jako „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” – etap I”.

umowa nr (...) z dnia 7 marca 2011r.

k. 5-11,

Harmonogram rzeczowo – finansowy

k. 332 (teczka 4)

aneks z dnia 15 lipca 2011r.

k. 12

aneks z dnia 3 listopada 2011r.

k. 13

W dniu 27 kwietnia 2011r. doszło do zawarcia umowy o wykonanie całości inwestycji pomiędzy Gminą K. oraz firmą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., za wygrodzeniem ryczałtowym w łącznej kwocie 18.671.970,94 złotych. W umowie wskazano, że pierwszy etap zadania jest realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008- 2011” powołanego uchwałą Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 28 października 2008r., że inwestycja jest podzielona na dwa etapy, z których pierwszy zostanie zakończony do dnia 30 listopada 2011r. oraz że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót.

W dniu 15 listopada 2011r. pomiędzy firmą (...) a Gminą K. doszło do zawarcia aneksu do umowy z dnia 27 kwietnia 2011r., który przewidywał odstąpienie od wybudowania ekranów akustycznych i wykonanie w ich miejsce robót zamiennych na podstawie przedstawionych przez wykonawcę kosztorysów, przy czym wartość robót zamiennych nie mogła łącznie przekraczać wskazanej w harmonogramie rzeczowo – finansowym kwoty przeznaczonej na wykonanie ekranów akustycznych.

Umowa z dnia 27 kwietnia 2011r. Nr (...) zawarta pomiędzy Gminą K. oraz firmą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

k. 198-221 (teczka 4)

częściowo wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

częściowo wyjaśnienia oskarżonego M. I. (1)

k. 553-557, k. 901,

częściowo wyjaśnienia oskarżonego W. N. (1)

k. 901-903

W dniu 28 kwietnia 2011r. pomiędzy Gminą K. oraz Przedsiębiorstwem Usług (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. doszło do zawarcia umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego. W umowie wskazano, iż inwestycja jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Rozbudowy (...) 2008- 2011”.

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

wyjaśnienia oskarżonego J. G. (1)

k. 514-516, k.894-896

wyjaśnienia oskarżonego R. K.

k. 526-531, k. 900-901

Umowa z dnia 28 kwietnia 2011r. Nr (...) zawarta pomiędzy Gminą K. oraz Przedsiębiorstwem Usług (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

k. 173-179 (teczka 4)

W celu uzyskania pozostającej w dyspozycji Wojewody (...) celowej dotacji budżetowej Gmina K. składała wnioski załączając częściowe protokoły odbioru prac, kopie faktur oraz potwierdzenia ich opłacenia na rzecz wykonawcy robót.

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

zeznania świadka K. G.

k. 54-56, k. 561-562, k. 723-725, k.922-923

zeznania świadka J. U.

k. 35-37, k. 533-537, k. 710-713, k. 923-924

wnioski o wypłatę dotacji wraz z załącznikami

k. 85-127(teczka 4)

Podczas rad budowy, w których uczestniczyli przedstawiciele głównego wykonawcy, w tym M. I. (1) i W. N. (1), inspektorzy nadzoru oraz przedstawiciele Gminy K. dyskutowano na temat dotacji uzyskanych przez gminę od wojewody na realizację projektu. Ze strony firmy (...) i Gminy K. padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu zaistnieje potrzeba dokonania zwrotu dotacji i zostanie zerwana umowa.

W dniu 30 listopada 2011r. sprawujący obowiązki kierownika budowy pracownik firmy (...) oskarżony M. I. (1) dokonał wpisu do Dziennika Budowy nr (...) o zgłoszeniu gotowości do odbioru pierwszego etapu budowy, podczas kiedy etap ten nie był zakończony zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym

wyjaśnienia oskarżonego R. K.

k. 526-531, k. 900-901

wyjaśnienia oskarżonego J. G. (1)

k. 514-516, k.894-896

Z raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. za okres od 1 listopada 2011r. do 30 listopada 2011r. wynika, że nie napotkano znaczących problemów mogących mieć wpływ na tempo, czy też jakość wykonywanych robót oraz nie wystąpiły zmiany w kontrakcie na roboty. W dokumencie potwierdzono zgodność postępu robót z harmonogramem. Dokument został przesłany przez władze Gminy K. do (...) Urzędu Wojewódzkiego.

kserokopia raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r.

k. 36-40 teczka 4

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

W bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. podpisany został protokół odbioru pierwszego etapu robót. W skład komisji odbiorowej wchodzili między innymi: oskarżony B. M., oskarżony J. G. (1), oskarżony W. N. (1), oskarżony M. I. (1), oskarżony R. K.. W dokumencie wskazano, że roboty zostały wykonane do dnia 30 listopada 2011r. w zakresie zgodnym z umową, dokumentacją projektową. Nie stwierdzono uwagi i wad. Dokument został przesłany przez władze Gminy K. do (...) Urzędu Wojewódzkiego.

protokół odbioru pierwszego etapu robót z dnia 20 grudnia 2011r.

k.41-43 teczka 4

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

wyjaśnienia oskarżonego J. G. (1)

k. 514-516, k.894-896

wyjaśnienia oskarżonego R. K.

k. 526-531, k. 900-901

wyjaśnienia oskarżonego W. N. (1)

k. 901-903

wyjaśnienia oskarżonego M. I. (1)

k. 553-557, k. 901

Z kolei w dniu 25 stycznia 2012r. sporządzone zostało sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, w którym potwierdzono wykonanie pierwszego etapu budowy do dnia 30 listopada 2011r. i wykorzystanie otrzymanej dotacji w łącznej kwocie 2.992.596, 42 złotych zgodnie z jej przeznaczeniem. Dokument został przesłany przez władze Gminy K. do (...) Urzędu Wojewódzkiego.

sprawozdanie końcowe z realizacji projektu z dnia 25 stycznia 2012r.

k. 68-70 teczka 4

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

Na dzień 30 listopada 2011r. nie zrealizowano w całości zadania inwestycyjnego albowiem nie wykonano ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu. Oskarżony B. M. nie powiadomił Wojewody (...) o rezygnacji z wykopania tych elementów.

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

Decyzją z dnia 14 listopada 2014r. Wojewoda (...) określił Gminie K. przypadającą do zwrotu do budżetu państwa dotację w kwocie 1.947.894,18 zł. Następnie w dniu 11 lipca 2016r. Wojewoda (...) wydał decyzję o rozłożeniu na raty przypadającej do zwrotu kwoty dotacji na okres lat 3 i umorzył w całości odsetki za zwłokę od należności głównej.

decyzja Wojewody (...) z dnia 14 listopada 2014r. nr IF.IT. (...).2013

k. 127-143

decyzja Wojewody (...) z dnia 11 lipca 2016r. nr IF-IT. (...).2.2013.JG

k. 196-199

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

B. M.

w okresie od dnia 15 listopada 2011r. do dnia 25 stycznia 2012r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jako Burmistrz K. zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy K. w celu uzyskania dla Gminy K. dotacji na realizację projektu pn. „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. a jednocześnie nie dopełnił swoich obowiązków i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu i wskazaną wyżej dotację wykorzystał niegodnie z jej przeznaczeniem na skutek braku wykonania, wbrew uzgodnionemu wcześniej z instytucją finansującą w umowie z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramowi Rzeczowo – Finansowemu, elementów w postaci ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1, 2, 3, 4, 5 doprowadzenie Wojewody (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wypłatę nienależnej dotacji stanowiącej mienie wielkiej wartości, w kwocie 1.947.894,18 zł

wyjaśnienia oskarżonego B. M.

k. 478, k. 501-502, k.889-899

umowa nr (...) z dnia 7 marca 2011r.

k. 5-11

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonych oraz zeznania świadka W. J.

W będącej przymiotem osądu sprawie okolicznością bezsporną jest, że przebudowa ulicy (...) w K. była inwestycją pożądaną, przez szereg lat planowaną. Bezspornym także jest, iż doszło do sztucznego podziału realizacji inwestycji na dwa etapy – nastąpił odcinkowy podział inwestycji - co było spowodowane kwestią dofinansowania inwestycji z różnych środków i koniecznością wydatkowania środków w określonych terminach. W tym miejscu wskazać jednakże należy, że możliwość realizacji zadania w podziale na etapy powinna zostać przeanalizowana przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Okolicznością bezsporną jest, że dokonano „racjonalizacji projektu” - zrezygnowano między innymi z ekranów dźwiękochłonnych na rzecz tzw. cichej nawierzchni, która została wykonana po wybudowaniu tunelu. Takie postępowanie doprowadziło jednak do tego, że ze środków dotacji realizowano roboty nieobjęte umową o dofinansowanie, wykazano, że w 2011r. wykorzystano pełną kwotę środków, które po rezygnacji z ekranów miały być przeznaczone na nawierzchnię cichą w sytuacji gdy do końca 2011r. nie wykonano tej nawierzchni, potwierdzono wykonanie robót oraz zakończenie zadania objętego umową w wymaganym czasie co nie miało odzwierciedlenia w rzeczywistości.

Bezsprzecznie na dzień 30 listopada 2011r. nie zrealizowano w całości zadania inwestycyjnego. Dokumentacja sporządzona w trakcie realizacji pierwszego etapu potwierdzała natomiast prawidłowość wykonania prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowanym. Sąd dał wiarę wyjaśnianiom oskarżonych B. M., J. G. (1), W. N. (1), M. I. (1), R. K. w zakresie w jakim potwierdzili oni powołane okoliczności. Jako niewiarygodne należało jednak ocenić wyjaśnienia oskarżonych w tej części, w której pozostają one wzajemnie sprzeczne.

Oskarżony B. M. wyjaśnił, że z uwagi na to, że celem środków pochodzących z tak zwanych schetynówek była budowa przez gminy dróg lokalnych na ten cel zostały przeznaczone środki uzyskane z dotacji a mianowicie na realizację dodatkowych elementów jak ulice (...) oraz parkingi, które stanowiły drogi lokalne, co było zgodne z dotacją wojewody. W toku śledztwa oskarżony twierdził, iż za dodatkowe elementy wykonane przez firmę (...) miasto zapłaciło z własnego budżetu by przed Sądem podać, iż mówiąc o zapłacie z własnego budżetu gminy miał na myśli ostateczne rozlicznie z uwagi na zwrot dotacji. Stwierdził, iż nie ma wiedzy na ten temat, że w miejsce ekranów zostały przedstawione kosztorysy na roboty zamienne, typu roboty ziemne, na łącznie analogiczną kwotę jaka miała być przeznaczona na ekrany. Nie ma wiedzy skąd powstały takie akurat kosztorysy. Dodał, że z pełnym przekonaniem przyjął informacje od W. N. (1), że jest taka możliwość żeby odstąpić od ekranów w centrum miasta a tą możliwością jest wykonanie zamiast ekranów asfaltu z domieszką gumy. Dodał, że nie mógł wcześniej podjąć tej decyzji o zmianie dokumentacji technicznej przed rozpoczęciem budowy bo nigdy miasto nie mogłoby ubiegać się o środki europejskie, środki unijne. Dlatego odbywało się to w trakcie realizacji zadania. Poprzez techniczny wpis do księgi budowy zmieniono sposób realizacji umowy. Znamienne przy tym były słowa oskarżonego, który w toku rozprawy wyjaśnił, że w tym okresie praktycznie zgodnie z wytycznymi do projektowania takie były założenia, że w momencie gdy budowany jest ciąg jezdni w centrum miasta, gdy badania hałasu dają wynik negatywny musiał być zaprojektowany ekran. W tej sytuacji „przedłożyliśmy ten projekt wiedząc, że spełnia wymogi mimo, że mi a także mieszkańcom się to nie podobało. Zmienić w trakcie budowy to ja sobie mogłem bo wystarczyła zmiana zapisów w dzienniku budowy. Ja za dużo inwestycji zrobiłem w swoim życiu żebym o tym nie wiedział”. W złożonych wyjaśnieniach oskarżony twierdził, iż zgodnie z umową całość zadania nadzorowała i rozliczała firma (...), która także rozliczała i nadzorowała prace przy ulicy (...) i parkingu czemu kategorycznie zaprzeczył oskarżony R. K., który w ramach kontraktu z firmą (...) w W. zajmował się nadzorem na budowach, które ta firma prowadziła, twierdząc, iż gdyby miały wejść inne dodatkowe roboty do nadzoru to ktoś musiałby za nadzorowanie tego zapłacić. Stwierdził, że nie było niczego takiego aby firma (...) nadzorowała inne prace poza tymi, które zostały im zlecone. W złożonych wyjaśnianiach oskarżony R. K. odnosząc się do rezygnacji z położenia części nawierzchni podał, że było to spowodowane warunkami atmosferycznymi. W to miejsce, jak wyjaśnił, zostały wykonane inne roboty jak wykonanie przepustu na dalszej części drogi, parkingu na następnej części drogi. Żeby pokryć wartość finansową „robiło się roboty związane z umową, co prawda być może w harmonogramie przewidziane na drugi etap dotacji”. Oskarżony R. K. wyjaśnił, że na radzie budowy słyszał, że na budowę były dotacje, w tym od wojewody dodając, że zawsze jest tak, że wypłata dotacji jest uzależniona od wykonania prac zgodnie z harmonogramem. Podpisując protokół odbioru pierwszego etapu budowy mieli świadomość, że część prac z harmonogramu nie jest wykonana, za to były wykonane roboty z drugiego etapu.

Była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac. Ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotacje i zostanie zerwana umowa. Inwestycja nie będzie zrealizowana. Okoliczności te w złożonych wyjaśnianiach potwierdził będący prezesem zarządu firmy (...) Spółka z o.o. w W. oskarżony J. G. (1), który podał, że realizacja inwestycji szła zgodnie z harmonogramem „i w pewnym momencie to się rozjechało z uwagi na wartość ekranów akustycznych. Mieliśmy wątpliwości czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie dodając, że wątpliwości mieli wszyscy. Oskarżony W. N. (1), który w tracie realizacji inwestycji sprawował funkcję senior projekt menagera co oznaczało, że był on dyrektorem kontraktów wyjaśnił, że firma (...) zrobiła kosztorys różnicowy gdyż koszt nawierzchni miał wynosić około 200 tysięcy złotych i pozostała różnica przeznaczona na roboty zamienne, dodatkowe, które już wyszły na tej budowie wcześniej i, co istotne dodał, a można było się spodziewać, że pojawią się i później, została wpisana w aneksie. Dodał, że w roku 2011 firma (...) wykonała roboty na drugim etapie co było uwarunkowane potrzebą wykorzystania ludzi i sprzętu. Wskazał, że 15 listopada firma (...) podpisała aneks z gminą, który dotyczył niewykonywania ekranów akustycznych i wykonania w zamian nawierzchni dźwiękochłonnych. Odnośnie odbioru pierwszego etapu robót stwierdził, że było spotkanie, dla niego nic ważnego, na którym coś omówiono, natomiast nie był podpisany protokół, który został podpisany w taki sposób, że później jak ktoś przyjeżdżał to podpisywał z imienia i nazwiska. Dodał, że jego jako dyrektora kontraktu interesowała wyłącznie kwota jaka była z pierwszego etapu, bo to była sprawa ważna dla firmy aby rozliczyć się i na koniec roku zafakturować roboty, które zostały wykonane. Z kolei zatrudniony w firmie (...) jako kierownik budowy oskarżony M. I. (1) w złożonych wyjaśnianiach utrzymywał, iż wpis „zgłaszam do odbioru etap pierwszy” dotyczył wszelkich ustaleń, tego co powinno być wykonane ramach tego etapu w tym czasie. Uwzględniał ewentualne zmiany i ustalenia, które zachodziły w toku budowy a skoro w aneksie zawarto, że ekranów nie będzie to wpis oznaczał zakończenie robót pierwszego etapu bez ekranów. Oskarżony potwierdził, że zapoznał się z harmonogramem. Dodał, że wartość samej nawierzchni była niższa ale wchodziły w tą kwotę inne roboty dodatkowe, które zostały zbilansowane. Roboty dodatkowe, które bilansowały to dodatkowe mury oporowe, dodatkowe nawierzchnie, chyba ulica (...), przebudowa wjazdów na posesje w innym zakresie niż wynikało to z dokumentacji, na jednej ulicy poza ulicą (...) położono warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej. Te roboty dodatkowe były wykonane praktycznie od początku budowy chyba prawie do końca budowy. Oskarżony nie miał jednakże wiedzy czy wyszczególnione przez niego roboty były wykonane po rezygnacji z ekranów. Twierdził, że nie miał pojęcia, że gmina otrzymała dotację na budowę, nie kojarzył aby podczas rad budowy była dyskutowana kwestia ryzyka finansowego dla gminy z uwagi na rezygnację z ekranów dźwiękochłonnych oraz nie pamiętał jak wyglądał odbiór pierwszego etapu budowy, nie pamiętał czy poniesione przez S. koszty pierwszego etapu były wyższe niż pierwotnie zakładano. Wyjaśnił przy tym, że jeżeli coś zostało przez niego przekazane w ramach odbioru to inspektor musiał sprawdzić czy to zostało wykonane aby to odebrać. W złożonych wyjaśnianiach stwierdził, że nie było wykonanej warstwy ścieralnej asfaltu ponieważ została ona zamieniona na cichą nawierzchnię, zaś dla prawidłowej pracy tej nawierzchni wymagane jest utrzymanie jej w czystości. Analiza wyjaśnień oskarżonych jednoznacznie wskazuje na nieprawdziwość podawanych przez nich informacji w zakresie zakresu robót jakie zostały wykonane w następstwie odstąpienia od części prac przewidzianych harmonogramem. Oskarżony B. M. w toku postępowania konsekwentnie utrzymywał, że pieniądze, które nie zostały wydatkowane między innymi na ekrany dźwiękochłonne, roboty nawierzchniowe, elementy bezpieczeństwa ruchu, zostały przeznaczane na wykonanie innych dróg lokalnych, co było zgodne z dotacją wojewody mając świadomość tego, iż twierdzenie, że różnica kwoty została przeznaczona na roboty zamienne, dodatkowe, jak wskazywali oskarżeni W. N. (1), który jak podano twierdził, iż miały to być roboty zamienne, dodatkowe, które już wyszły na tej budowie wcześniej a można było się spodziewać, że pojawią się i później, czy też oskarżony M. I. (1) oraz oskarżony R. K., mogłoby skutkować uznaniem, że kolejny etap prac współfinansowany ze środków unijnych został nieprawidłowo rozliczony. Na marginesie wskazać należy jedynie, iż podczas trwania inwestycji sporządzone zostały kosztorysy wskazujące kwoty wykonania robót zamiennych na sumę odpowiadającą wartości ekranów akustycznych, z których zrezygnowano. Poza tym z logicznych, spójnych i konsekwentnych a przez to wiarygodnych zeznań świadka W. J., który na zlecenie (...) urzędu wojewódzkiego wykonywał ekspertyzę w zakresie robót wykonanych i niewykonanych dotyczących pierwszego etapu budowy drogi przy ulicy (...) w K. wynika, że podział terytorialny, obszarowy inwestycji nie był możliwy. Zeznał, że w trakcie budowy zrezygnowano z ekranów, podpisano aneks wskazujący na wykonanie robót zamiennych na tożsamą kwotę jednakże nie zostały przedstawione żadne dokumenty rozliczeniowe tych robót dodatkowych. Jak zaznał, jego zdaniem fizycznie nie byłoby gdzie wykonać takich prac, które zostały wycenione jako prace dodatkowe i wskazane w aneksie. W świetle informacji pochodzących od oskarżonych R. K. oraz J. G. (1) nie sposób także dać wiary oskarżonemu M. I. (1) oraz W. N. (1) jakoby nie mieli świadomości w zakresie finansowania inwestycji ze środków pochodzących z budżetu państwa. Oskarżony R. K. jednoznacznie wskazał, iż rozmowy na temat dotacji odbywały się podczas rad budowy, w których uczestniczył kierownik budowy M. I. (1) a także dyrektor kontraktu W. N. (1) dodając, że była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac, zaś ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotację i zostanie zerwana umowa. Potwierdził to także w złożonych wyjaśnieniach oskarżony J. G. (1) kiedy wskazał, że wszyscy mieli wątpliwości „czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie”. Co istotne zarówno w treści zawartej w dniu 27 kwietnia 2011r. pomiędzy Gminą K. oraz firmą (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. umowy o wykonanie całości inwestycji, jak i zawartej następnego dnia pomiędzy Gminą K. oraz Przedsiębiorstwem Usług (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. umowy dotyczącej nadzoru inwestorskiego wskazano, iż inwestycja jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Rozbudowy (...) 2008- 2011”, przy czym w umowie zawartej przez Gminę K. z firmą (...) podano dodatkowo, że inwestycja jest podzielona na dwa etapy, z których pierwszy zostanie zakończony do dnia 30 listopada 2011r. oraz że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. Wiarygodność tych dokumentów, jak również pozostałych zgromadzonych w sprawie za wyjątkiem tych poświadczających nieprawdę, nie była w toku postępowania kwestionowana przez żadną ze stron. Nie bez znaczenia w sprawie pozostawało, iż wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mieli pełną świadomość tego, że będąca stroną umowy dotyczącej realizacji projektu pod nazwą „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” Gmina K. nie jest jednostką samofinasującą, że korzysta ona z dofinansowania. Jak przy tym wyjaśnił oskarżony R. K. zawsze jest tak, że wypłata dotacji jest uzależniona od wykonania prac zgodnie z harmonogramem. Co więcej jak wynika z zebranych w sprawie dowodów, w tym wyjaśniań samego oskarżonego W. N. (1): „po raz pierwszy zdarzyło się tak, że zamawiający zażyczył sobie, że finansowanie ma następować przez wykonawcę, a tak naprawdę przez bank, gdyż zostały określone warunki przy jakich Urząd Miasta K. podpisze umowę dalej z wykonawcą”. Okoliczność ta dodatkowo wskazuje na to jak nierównym parterem w procesie inwestycyjnym była Gmina K..

zeznania świadków K. G., (...)

logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniające zeznania znajdujące oparcie w zgromadzonych dokumentach

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

zeznania świadków J. M., P. D., M. R., Z. B., A. Ś., E. N., R. J., K. S.

Nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy

wyjaśnienia oskarżonych

w zakresie w jakim z podanych wyżej względów uznane zostały za niewiarygodne

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

V

J. G. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony J. G. (1) będący Prezesem Zarządu (...) Spółki z o.o. z/s w W. sprawującym z ramienia (...) nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r.(oskarżony wyjaśnił, że podpisywanie protokołu trwało z tydzień), który złożył podpis pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. potwierdzającym fakt wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana albowiem zrezygnowano z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, poświadczając tym samym nieprawdę w tym dokumencie o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...) wyczerpał znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. Oskarżony działał bowiem w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji za czym przemawia informacja pochodząca od tego oskarżonego kiedy wskazał, że wszyscy mieli wątpliwości „czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie” oraz od oskarżonego R. K., który wyjaśnił, że była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac, zaś ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotację i zostanie zerwana umowa. Oskarżony Burmistrz K. B. M. przedłożył poświadczające nieprawdę Protokół Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. oraz wnioski o uzyskanie dotacji, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, raport Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w (...) Urzędzie Wojewódzkim i wprowadził w błąd Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Swoim zachowaniem oskarżony J. G. (1) ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie opisanego czynu zabronionego i wypełnił znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

R. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony R. K. będący inspektorem nadzoru do spraw robót ziemnych i drogowych z firmy (...) Spółka z o.o. z siedzibą w W. sprawującym z ramienia (...) nadzór inwestorski nad przedsięwzięciem budowlanym o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r., albowiem jak wyjaśnił między innymi oskarżony J. G. (1) podpisywanie protokołu trwało z tydzień, złożył podpis pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. potwierdzającym fakt wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana albowiem zrezygnowano z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, poświadczając tym samym nieprawdę w tym dokumencie o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...) czym wyczerpał znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. Oskarżony działał w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji za czym przemawia informacja pochodząca od oskarżonego J. G. (1) kiedy wskazał, że wszyscy mieli wątpliwości „czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie” oraz od samego oskarżonego, który wyjaśnił, że była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac, zaś ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotację i zostanie zerwana umowa. Oskarżony Burmistrz K. B. M. przedłożył poświadczające nieprawdę Protokół Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. oraz wnioski o uzyskanie dotacji, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, raport Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w (...) Urzędzie Wojewódzkim i wprowadził w błąd Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Swoim zachowaniem oskarżony R. K. ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie opisanego czynu zabronionego i wypełnił znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r.

3.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

W. N. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony W. N. (1) będący Dyrektorem Zespołu (...) – koordynatorem budów na terenie D. z firmy (...) S.A. w ramach przedsięwzięcia budowlanego o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w bliżej nieokreślonym dniu miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r., albowiem jak wyjaśnił między innymi oskarżony J. G. (1) podpisywanie protokołu trwało z tydzień, złożył podpis pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. potwierdzającym fakt wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana albowiem zrezygnowano z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, poświadczając tym samym nieprawdę w tym dokumencie o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...) czym wyczerpał znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. Oskarżony działał w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji za czym przemawia informacja pochodząca od oskarżonego J. G. (1) kiedy wskazał, że wszyscy mieli wątpliwości „czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie” oraz od oskarżonego R. K., który wyjaśnił, że była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac, zaś ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotację i zostanie zerwana umowa. Oskarżony Burmistrz K. B. M. przedłożył poświadczające nieprawdę Protokół Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. oraz wnioski o uzyskanie dotacji, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, raport Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w (...) Urzędzie Wojewódzkim i wprowadził w błąd Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Swoim zachowaniem oskarżony W. N. (1) ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie opisanego czynu zabronionego i wypełnił znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r.

3.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

M. I. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony M. I. (1) będący kierownikiem budowy z firmy (...) S.A. kierując pracami budowlanymi w ramach przedsięwzięcia budowlanego o nazwie „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w okresie od dnia 30 listopada 2011r. do bliżej nieokreślonego dnia miesiąca grudnia 2011r. jednakże przed dniem 20 grudnia 2011r. albowiem, jak wyjaśnił między innymi oskarżony J. G. (1) podpisywanie protokołu trwało z tydzień, w Dzienniku Budowy, w tomie II na stronie 8, w dniu 30 listopada 2011r. dokonał wpisu o zgłoszeniu gotowości do odbioru pierwszego etapu budowy oraz złożył podpis pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. potwierdzającym fakt wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana albowiem zrezygnowano z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu, poświadczając tym samym nieprawdę w tym dokumencie o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na realizację projektu pod wskazaną wyżej nazwą na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...) czym wyczerpał znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. Oskarżony działał w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji za czym przemawia informacja pochodząca od oskarżonego J. G. (1) kiedy wskazał, że wszyscy mieli wątpliwości „czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie” oraz od oskarżonego R. K., który wyjaśnił, że była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac, zaś ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotację i zostanie zerwana umowa. Oskarżony Burmistrz K. B. M. przedłożył poświadczające nieprawdę Protokół Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. oraz wnioski o uzyskanie dotacji, sprawozdanie końcowe z realizacji projektu, raport Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. w (...) Urzędzie Wojewódzkim i wprowadził w błąd Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, które to działania stanowiły ze strony B. M. przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Swoim zachowaniem oskarżony M. I. (1) ułatwił Burmistrzowi K. B. M. popełnienie opisanego czynu zabronionego i wypełnił znamiona występku z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r.

3.5.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

B. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony B. M. swoim zachowaniem polegającym na tym, że w okresie od dnia 15 listopada 2011r.( kiedy doszło zawarcia pomiędzy firmą (...) a Gminą K. aneksu do umowy z dnia 27 kwietnia 2011r., który przewidywał odstąpienie od wybudowania ekranów akustycznych i wykonanie w ich miejsce robót zamiennych) do dnia 25 stycznia 2012r. w K. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru będąc na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jako Burmistrz K. zobowiązanym do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy K. w celu uzyskania dla Gminy K. dotacji na realizację projektu pn. „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...), przekroczył swoje uprawnienia i wprowadził Wojewodę (...) oraz pracowników (...) Urzędu Wojewódzkiego w błąd co do faktu realizacji I etapu inwestycji w sposób zgodny ze stanowiącym element umowy z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym poprzez poświadczenie nieprawdy w dokumentach, posłużenie się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wskazanej wyżej dotacji w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. a jednocześnie nie dopełnił swoich obowiązków i nie powiadomił Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu i wskazaną wyżej dotację wykorzystał niegodnie z jej przeznaczeniem na skutek braku wykonania, wbrew uzgodnionemu wcześniej z instytucją finansującą w umowie z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramowi Rzeczowo – Finansowemu, elementów w postaci ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, czym wyrządził kierowanej przez siebie jednostce samorządu terytorialnego Gminie K. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w wysokości 1.947.894,18 zł stanowiącą równowartość podlegającej zwrotowi na rzecz Wojewody (...) dotacji, wyczerpał znamiona występku z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k. w brzmieniu sprzed 1 lipca 2015r. We wskazanym okresie był on funkcjonariuszem publicznym, który posiadał uprawnienia władcze przyznane przez ustawodawcę organom samorządu gminnego. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2009r. wydanym w sprawie o sygn. akt IV KK 11/09 podstawowe kryterium rozgraniczające przestępstwo nadużycia zaufania, o którym mowa w art. 296 § 1-4 k.k., od przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, penalizowanego w art. 231 § 1-3 k.k. wynika z naruszenia kompetencji przez funkcjonariusza publicznego w innej sferze działalności instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego. W zależności od różnych sfer ich działalności, funkcjonariusz publiczny występuje też w różnych rolach. Jeżeli więc przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez niego nastąpiło w sferze imperium funkcji władczych przysługujących tym instytucjom, wówczas dopuszcza się on przestępstwa tzw. nadużycia władzy i podstawą penalizacji są wyłącznie przepisy art. 231 k.k. Natomiast, gdy funkcjonariusz publiczny zajmuje się z mocy ustawy czy decyzji odpowiedniego organu sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego w sferze uprawianej przez nie działalności gospodarczej jako podmiotów gospodarczych, wyrządzenie szkody majątkowej na skutek nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, stanowi przestępstwo tzw. nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym z art. 296 k.k. Skoro zatem przekroczenie przez oskarżonego B. M. uprawnień nastąpiło w sferze imperium funkcji władczych oskarżony dopuścił się przestępstwa tzw. nadużycia władzy i podstawę jego odpowiedzialności stanowi wyłącznie przepis art. 231 k.k.

Oskarżony poświadczając nieprawdę w dokumentach i posługując się poświadczającymi nieprawdę dokumentami oraz nierzetelnymi pisemnymi oświadczeniami dotyczącymi okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji na realizację projektu pod nazwą „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” przyznanej na podstawie zawartej w dniu 7 marca 2011r. z Wojewodą (...) umowy nr (...) w postaci wniosków o uzyskanie dotacji, sprawozdania końcowego z realizacji projektu, protokołu odbioru I etapu z dnia 20 grudnia 2011r., raportu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z dnia 5 grudnia 2011r. i jednocześnie nie dopełniając swoich obowiązków i nie powiadamiając Wojewody (...) o mogącej mieć wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie przyznanego wsparcia finansowego okoliczności w postaci rezygnacji z przewidzianych pierwotnie do realizacji w ramach prowadzonej inwestycji elementów takich jak ekrany akustyczne, warstwa ścieralna asfaltu, zjazd, chodnik i nawierzchnia przy posesji (...) oraz elementy bezpieczeństwa ruchu oraz wykorzystując dotację niegodnie z jej przeznaczeniem na skutek braku wykonania, wbrew uzgodnionemu wcześniej z instytucją finansującą w umowie z dnia 7 marca 2011r. Harmonogramowi Rzeczowo – Finansowemu, elementów w postaci ekranów akustycznych, warstwy ścieralnej asfaltu, zjazdu, chodnika i nawierzchni przy posesji (...) oraz elementów bezpieczeństwa ruchu działał w zamiarze uzyskania przez Gminę K. korzyści majątkowej w postaci dotacji na realizację projektu za czym przemawia informacja pochodząca od samego oskarżonego, który wskazał, że nie mógł wcześniej podjąć decyzji o zmianie dokumentacji technicznej przed rozpoczęciem budowy bo nigdy miasto nie mogłoby ubiegać się o dofinasowanie inwestycji a także od oskarżonego J. G. (1) kiedy wyjaśnił, że wszyscy mieli wątpliwości „czy urząd wojewódzki do tego się dopnie czy nie dopnie” oraz od oskarżonego R. K., który podał, że była dyskusja w gronie osób z komisji odbiorowej czy podpisać ten protokół czy nie z uwagi na nie wykonanie części prac, zaś ze strony firmy (...) i Urzędu Gminy padały argumenty, że jeśli nie zostanie podpisany protokół odbioru pierwszego etapu będzie trzeba zwracać dotację i zostanie zerwana umowa.Skoro celem dopuszczenia się przez będącego funkcjonariuszem publicznym oskarżonego B. M. czynu polegającego na opisanym powyżej przekroczeniu uprawnień i działaniu na szkodę lintersu publicznego było osiągniecie przez Gminę K. korzyści majątkowej nie ulega wątpliwości, iż wyczerpał on znamiona czynu z art. 231 § 2 k.k. Z kolei poświadczając nieprawdę w dokumentach co do okoliczności mającej znaczenie prawne i posługując się nimi oskarżony wypełnił znamiona występku z art. 271 § 1 k.k. oraz z art. 273 k.k. W realiach niniejszej sprawy nie ulega wątpliwości, iż oskarżony B. M. przedłożył poświadczające nieprawdę dokumenty bez których nie byłoby możliwym uzyskanie środka finansowego w postaci dotacji w celu wskazanym w przepisie art. 297 § 1 k.k. a zatem w celu uzyskania dla Gminy K. od instytucji dysponującej środkami publicznymi dotacji. Jednocześnie skoro wbrew ciążącemu obowiązkowi nie powiadomił Wojewody (...) o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, wyczerpał znamiona czynu z art. 297 § 2 k.k.

Zdaniem Sądu w sprawie nie doszło do doprowadzenia Wojewody (...) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem skoro w toku postępowania nie zostało dowiedzione aby uzyskane przez Gminę K. w ramach dotacji środki zostały przeznaczone na inny aniżeli realizacja projektu pod nazwą „Budowa ul. (...) w K. w II etapach – dotyczy budowy ulicy (...) na odcinku 755 m, tj. drogi o numerze (...)” cel, zaś inwestycja, która odbywała się w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” została ostatecznie zakończona i rozliczona.

3.6.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.7.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.8.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

B. M.

I

I,II

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika, że oskarżonemu B. M. można przypisać winę, co przede wszystkim uwarunkowane jest jego dojrzałością oraz tym, iż stopień jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nie odbiega od stopnia rozwoju przeciętnej osoby. Oskarżony B. M. rozpoznawał znaczenie swojego czynu i miał możliwość kierowania swoim postępowaniem a społeczna dezaprobata takiego zachowania była mu znana. Nie znajdował się przy tym w żadnej nadzwyczajnej sytuacji motywacyjnej, która zniewalałaby go do podjęcia działania sprzecznego z normą prawną.

Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu należy uznać za znaczny. Na jego rozmiar przede wszystkim wpływ miały: godzenie w tak cenne dobra chronione prawem jakimi są działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodność dokumentów oraz obrót gospodarczy. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu na tle okoliczności niniejszej sprawy nie sposób było nie uwzględnić sposobu działania B. M., który postępował z zamiarem przemyślanym. Wykonując szereg czynności godził, jak wskazano, w różne dobra chronione prawem. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd nie przeoczył, iż oskarżony korzystając ze środków uzyskanych z dotacji realizował inwestycję, choć wykonywane roboty nie były objęte umową o dofinansowanie. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował niekaralność oskarżonego, która w realiach niniejszej sprawy – ze względu na wiek oskarżonego – wskazuje, iż czyn którego się dopuścił ma charakter incydentalny, zaś jako okoliczność obciążającą ocenił wysokość wyrządzonej szkody, która była istotna albowiem znacznie przekraczała najniższą kwotę ustaloną w oparciu o przepis art. 115 § 6 k.k. Co istotne w następstwie przestępczego zachowania oskarżonego Gmina K. została obciążona koniecznością ratalnej spłaty części dotacji, która w sytuacji wykonania zadania zgodnie z zawartą umową nie podlegałaby zwrotowi a co za tym idzie w gminie istniałyby większe możliwości realizacji innych niezbędnych dla mieszkańców zadań. Mając powyższe na uwadze dojść należało do przekonania, że odpowiednią do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu z art. 231 § 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., przy uwzględnieniu treści art. 4 § 1 k.k., będzie kara 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzona na podstawie art. 33 § 2 k.k. kara 250 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda.

W ocenie Sądu kary w tym wymiarze stanowić będą dla oskarżonego przestrogę na przyszłość, powstrzymującą go przed popełnieniem kolejnych przestępstw. Tak orzeczona kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny winny nadto spełnić swoje zadanie w zakresie społecznego oddziaływania, ukazując nieuchronność pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej. Ustalając wysokość stawki dziennej grzywny Sąd uwzględnił, iż oskarżony osiąga dochód w wysokości 5000 złotych brutto miesięcznie z tytułu emerytury.

Biorąc jednocześnie pod uwagę niekaralność oskarżonego B. M. Sąd uznał, że zasadnym będzie zastosowanie wobec niego, w oparciu o przepis art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k., dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej w stosunku do niego kary pozbawienia wolności na okres 4 lat próby. Wskazany okres próby pozwoli zweryfikować postawioną oskarżonemu, którego rola w bezprawnym procederze była najistotniejsza, pozytywną prognozę. W celu wzmocnienia resocjalizacyjnego odziaływania kary Sąd, w oparciu o przepis art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązał oskarżonego B. M. w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby.

J. G. (1)

V

III

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika, że także oskarżonemu J. G. (1) można przypisać winę, co uwarunkowane jest jego dojrzałością oraz tym, iż stopień jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nie odbiega od stopnia rozwoju przeciętnej osoby. Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu należy uznać za znaczny. Na jego rozmiar przede wszystkim wpływ miały: godzenie w tak cenne dobra chronione prawem jakimi są wiarygodność dokumentów, działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego a także obrót gospodarczy. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu na tle okoliczności niniejszej sprawy nie sposób było nie uwzględnić, iż działał on z zamiarem przemyślanym. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd miał na względzie, iż Gmina K. korzystając ze środków uzyskanych z dotacji realizowała inwestycję. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował niekaralność oskarżonego, która w realiach niniejszej sprawy – ze względu na wiek oskarżonego – wskazuje, iż czyn którego się dopuścił ma charakter incydentalny, zaś jako okoliczność obciążającą ocenił wysokość wyrządzonej szkody, która była istotna albowiem znacznie przekraczała najniższą kwotę ustaloną w oparciu o przepis art. 115 § 6 k.k. Co istotne w następstwie przestępczego zachowania oskarżonego Gmina K. została obciążona koniecznością ratalnej spłaty części dotacji, która w sytuacji wykonania zadania zgodnie z zawartą umową nie podlegałaby zwrotowi a co za tym idzie w gminie istniałyby większe możliwości realizacji innych niezbędnych dla mieszkańców zadań. Mając powyższe na uwadze dojść należało do przekonania, że odpowiednią do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przy uwzględnieniu treści art. 4 § 1 k.k., będzie kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzona na podstawie art. 33 § 2 k.k. kara 130 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda.

W ocenie Sądu kary w tym wymiarze stanowić będą dla oskarżonego przestrogę na przyszłość, powstrzymującą go przed popełnieniem kolejnych przestępstw. Tak orzeczona kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny winny nadto spełnić swoje zadanie w zakresie społecznego oddziaływania, ukazując nieuchronność pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej. Ustalając wysokość stawki dziennej grzywny Sąd uwzględnił, iż oskarżony osiąga dochód w wysokości 4500 złotych brutto miesięcznie z tytułu emerytury.

Biorąc jednocześnie pod uwagę niekaralność oskarżonego J. G. (1) Sąd uznał, że zasadnym będzie zastosowanie wobec niego, w oparciu o przepis art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k., dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej w stosunku do niego kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby. Wskazany okres próby pozwoli zweryfikować postawioną oskarżonemu pozytywną prognozę. W celu wzmocnienia resocjalizacyjnego odziaływania kary Sąd, w oparciu o przepis art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązał oskarżonego J. G. (1) w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby.

R. K.

IX

IV

W toku postępowania ustalono, że również oskarżony R. K. z uwagi na jego dojrzałość oraz, że stopień jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nie odbiega od stopnia rozwoju przeciętnej osoby, jest zdatny do zawinienia. Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu należy uznać za znaczny. Na jego rozmiar przede wszystkim wpływ miały: godzenie w tak cenne dobra chronione prawem jakimi są wiarygodność dokumentów, działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego a także obrót gospodarczy. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu na tle okoliczności niniejszej sprawy nie sposób było nie uwzględnić, iż działał on, jak sam wyjaśnił, z zamiarem przemyślanym. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd miał na względzie, iż Gmina K. korzystając ze środków uzyskanych z dotacji realizowała inwestycję. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował niekaralność oskarżonego, która w realiach niniejszej sprawy – ze względu na wiek oskarżonego – wskazuje, iż czyn którego się dopuścił ma charakter incydentalny, zaś jako okoliczność obciążającą ocenił wysokość wyrządzonej szkody, która była istotna albowiem znacznie przekraczała najniższą kwotę ustaloną w oparciu o przepis art. 115 § 6 k.k. Co istotne w następstwie przestępczego zachowania oskarżonego Gmina K. została obciążona koniecznością ratalnej spłaty części dotacji, która w sytuacji wykonania zadania zgodnie z zawartą umową nie podlegałaby zwrotowi a co za tym idzie w gminie istniałyby większe możliwości realizacji innych niezbędnych dla mieszkańców zadań. Mając powyższe na uwadze dojść należało do przekonania, że odpowiednią do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przy uwzględnieniu treści art. 4 § 1 k.k., będzie kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzona na podstawie art. 33 § 2 k.k. kara 130 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda.

W ocenie Sądu kary w tym wymiarze stanowić będą dla oskarżonego przestrogę na przyszłość, powstrzymującą go przed popełnieniem kolejnych przestępstw. Tak orzeczona kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny winny nadto spełnić swoje zadanie w zakresie społecznego oddziaływania, ukazując nieuchronność pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej. Ustalając wysokość stawki dziennej grzywny Sąd uwzględnił, iż oskarżony osiąga dochód w wysokości 4200 złotych netto miesięcznie z tytułu emerytury.

Biorąc jednocześnie pod uwagę niekaralność oskarżonego R. K. Sąd uznał, że zasadnym będzie zastosowanie wobec niego, w oparciu o przepis art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k., dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej w stosunku do niego kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby. Wskazany okres próby pozwoli zweryfikować postawioną oskarżonemu pozytywną prognozę. W celu wzmocnienia resocjalizacyjnego odziaływania kary Sąd, w oparciu o przepis art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązał oskarżonego R. K. w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby.

M. I. (1)

XIII

V

Z ustaleń poczynionych w toku postępowania wynika, że również oskarżonemu M. I. (1) można przypisać winę, co uwarunkowane jest jego dojrzałością oraz tym, iż stopień jego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nie odbiega od stopnia rozwoju przeciętnej osoby. Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu należy uznać za znaczny. Na jego rozmiar przede wszystkim wpływ miały: godzenie w tak cenne dobra chronione prawem jakimi są wiarygodność dokumentów, działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego a także obrót gospodarczy. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu na tle okoliczności niniejszej sprawy nie sposób było nie uwzględnić, iż jego zachowanie nie ograniczyło się wyłącznie do złożenia podpisu pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. ale również poświadczył on nieprawdę w dokumencie - w Dzienniku Budowy, w tomie II na stronie 8, kiedy w dniu 30 listopada 2011r. dokonał wpisu o zgłoszeniu gotowości do odbioru pierwszego etapu budowy, podczas kiedy etap ten nie był zakończony zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd miał na względzie, iż Gmina K. korzystając ze środków uzyskanych z dotacji realizowała inwestycję. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował niekaralność oskarżonego, zaś jako okoliczność obciążającą ocenił wysokość wyrządzonej szkody, która była istotna albowiem znacznie przekraczała najniższą kwotę ustaloną w oparciu o przepis art. 115 § 6 k.k. Co istotne w następstwie przestępczego zachowania oskarżonego Gmina K. została obciążona koniecznością ratalnej spłaty części dotacji, która w sytuacji wykonania zadania zgodnie z zawartą umową nie podlegałaby zwrotowi a co za tym idzie w gminie istniałyby większe możliwości realizacji innych niezbędnych dla mieszkańców zadań. Mając powyższe na uwadze dojść należało do przekonania, że odpowiednią do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przy uwzględnieniu treści art. 4 § 1 k.k., będzie kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzona na podstawie art. 33 § 2 k.k. kara 130 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda.

W ocenie Sądu kary w tym wymiarze stanowić będą dla oskarżonego przestrogę na przyszłość, powstrzymującą go przed popełnieniem kolejnych przestępstw. Tak orzeczona kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny winny nadto spełnić swoje zadanie w zakresie społecznego oddziaływania, ukazując nieuchronność pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej. Ustalając wysokość stawki dziennej grzywny Sąd uwzględnił, iż oskarżony osiąga dochód w wysokości 8500 złotych brutto miesięcznie.

Biorąc jednocześnie pod uwagę niekaralność oskarżonego M. I. (1) Sąd uznał, że zasadnym będzie zastosowanie wobec niego, w oparciu o przepis art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k., dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej w stosunku do niego kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby. Wskazany okres próby pozwoli zweryfikować postawioną oskarżonemu pozytywną prognozę. W celu wzmocnienia resocjalizacyjnego odziaływania kary Sąd, w oparciu o przepis art. 72 § 1 pkt 1 k.k. zobowiązał oskarżonego M. I. (1) w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby.

W. N. (1)

XVII

VI

W będącej przedmiotem osądu sprawie nie ulega także wątpliwości, iż oskarżony W. N. (1), który osiągnął wiek pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i którego stopień rozwoju intelektualnego i emocjonalnego nie odbiega od stopnia rozwoju przeciętnej osoby, w ustalonych w sprawie okolicznościach, składając podpis pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. co do faktu wykonania wszystkich prac objętych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym dla pierwszego etapu budowy, podczas gdy część prac nie została faktycznie zrealizowana działał umyślnie z zamiarem bezpośrednim. Stopień społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu należy uznać za znaczny. Na jego rozmiar przede wszystkim wpływ miały: godzenie w tak cenne dobra chronione prawem jakimi są wiarygodność dokumentów, działalność instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego a także obrót gospodarczy. Dokonując oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu przypisanego oskarżonemu na tle okoliczności niniejszej sprawy nie sposób było nie uwzględnić, iż jego zachowanie nie ograniczyło się wyłącznie do złożenia podpisu pod dokumentem w postaci Protokołu Odbioru Pierwszego Etapu Robót z dnia 20 grudnia 2011r. lecz również był on odpowiedzialny za stworzenie w firmie (...) kosztorysów robót zamiennych, które to roboty do dnia 30 listopada 2011r. nie zostały wykonane, mając pełną świadomość tego, iż kosztorys różnicowy obejmował „roboty zamienne, dodatkowe, które już wyszły na tej budowie wcześniej a można było się spodziewać, że pojawią się i później”. Oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego Sąd miał na względzie, iż Gmina K. korzystając ze środków uzyskanych z dotacji realizowała inwestycję. Jako okoliczność łagodzącą Sąd potraktował niekaralność oskarżonego, zaś jako okoliczność obciążającą ocenił wysokość wyrządzonej szkody, która była istotna albowiem znacznie przekraczała najniższą kwotę ustaloną w oparciu o przepis art. 115 § 6 k.k. Co istotne w następstwie przestępczego zachowania oskarżonego Gmina K. została obciążona koniecznością ratalnej spłaty części dotacji, która w sytuacji wykonania zadania zgodnie z zawartą umową nie podlegałaby zwrotowi a co za tym idzie w gminie istniałyby większe możliwości realizacji innych niezbędnych dla mieszkańców zadań. Mając powyższe na uwadze dojść należało do przekonania, że odpowiednią do stopnia winy oraz stopnia społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu z art. 271 § 3 k.k. i art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 231§ 2 k.k. i art. 271 § 1 k.k. i art. 273 k.k. i art. 297 § 1 k.k. i art. 297 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. przy uwzględnieniu treści art. 4 § 1 k.k., będzie kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz wymierzona na podstawie art. 33 § 2 k.k. kara 130 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda.

W ocenie Sądu kary w tym wymiarze stanowić będą dla oskarżonego przestrogę na przyszłość, powstrzymującą go przed popełnieniem kolejnych przestępstw. Tak orzeczona kara pozbawienia wolności oraz kara grzywny winny nadto spełnić swoje zadanie w zakresie społecznego oddziaływania, ukazując nieuchronność pociągnięcia sprawcy przestępstwa do odpowiedzialności karnej. Ustalając wysokość stawki dziennej grzywny Sąd uwzględnił, iż oskarżony we współwłasności z żoną posiada majątek w postaci nieruchomości.

Biorąc jednocześnie pod uwagę niekaralność oskarżonego W. N. (1) Sąd uznał, że zasadnym będzie zastosowanie wobec niego, w oparciu o przepis art. 69 § 1 k.k. i art. 70 § 1 pkt 1 k.k., dobrodziejstwa warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej w stosunku do niego kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby. Wskazany okres próby pozwoli zweryfikować postawioną oskarżonemu pozytywną prognozę. W celu wzmocnienia resocjalizacyjnego odziaływania kary Sąd, w oparciu o przepis art. 72 § 1 pkt 1 k.k., zobowiązał oskarżonego W. N. (1) w okresie próby do informowania sądu o przebiegu okresu próby.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

XXI

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 627 k.p.k. zasądzając od oskarżonych B. M., J. G. (1), R. K., M. I. (1) i W. N. (1) na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych zgodnie z ich udziałem w sprawie, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych wymierzył oskarżonemu B. M. opłatę w kwocie 1800 złotych, zaś oskarżonym J. G. (1), R. K., M. I. (1) i W. N. (1) wymierzył opłaty po 700 złotych.

6.  1Podpis