Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 440/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Natalia Pawłowska-Grzelczak

Sędziowie: SO Patrycja Baranowska

SO Aleksandra Wójcik-Wojnowska (spr.)

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Miedzińska

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa L. O.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt XI GC 928/18

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1800 zł (tysiąc osiemset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Patrycja Baranowska Natalia Pawłowska-Grzelczak Aleksandra Wójcik-Wojnowska