Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV P 130/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 stycznia 2020 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie IV Wydział Pracy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Rejonowego Marek Osowicki

Ławnicy:

E. P., J. P.

Protokolant:

sekretarz sądowy Anna Górska

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 roku w Człuchowie

sprawy z powództwa A. A.

przeciwko (...) spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Z.

o odszkodowanie

1.  Zasądza od pozwanego (...) spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Z. na rzecz powoda A. A. kwotę 29.835,87 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych osiemset trzydzieści pięć złotych 87/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 listopada 2019 roku do dnia zapłaty.

2.  W pozostałym zakresie powództwo oddala.

3.  Nakazuje ściągnąć od pozwanego (...) spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Z. na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Człuchowie kwotę 1.492 zł (jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) tytułem kosztów sądowych.

Sygn. akt IV P 130/19

UZASADNIENIE

Powód A. A. wniósł powództwo przeciwko pozwanej spółce (...) spółka z o.o. spółka komandytowa w Z. o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty w wysokości 29.835,87 zł z tytułu odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę wraz z odsetkami ustawowymi od 1.10.2019 oraz obciążenie pozwanego kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż 30.09.2019 r. otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, w którym jako przyczynę wypowiedzenia wskazano brak kompetencji wymaganych na stanowisku pracy, ze względu na proces optymalizacji logistyki dostaw surowca drzewnego i wywozu odpadów drzewnych. Nie można zarzucać braku kompetencji co do tego co nigdy nie wchodziło w zakres obowiązków pracowniczych. Do kompetencji powoda nigdy nie należał przywóz drewna do firmy. Zdaniem powoda wypowiedzenie jest nieuzasadnione a przyczyna wypowiedzenia nie jest prawdziwa.

Pełnomocnik pozwanej spółki w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej spółki kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu sprzeciwu wskazał, że powód sam przyznał, że nie posiadał kompetencji, które biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby pracodawcy powinien posiadać również i drugi z zatrudnionych przez pozwanego kierowców. Zatem przyczyna wypowiedzenia jest rzeczywista a roszczenie powoda jest nieuzasadnione.

Sąd ustalił co następuje:

Powód A. A. był zatrudniony w pozwanej spółce (...) spółka z o.o. spółka komandytowa w Z. podstawie umowy o pracę od 25.06.2012 roku do 31.12.2019 r. ostatnio na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu na stanowisku: kierowcy.

(dowód: umowa o pracę k. 79, 78, 75, wypowiedzenie umowy o pracę k. 82-83).

Powód był zatrudniony na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego i do jego obowiązków pracowniczych należał wywóz odpadów z produkcji drzewnej tj. trocin i zrębków. Przywozem drewna do pozwanej spółki zajmował się drugi kierowca posiadający również uprawnienia na obsługę (...). Powód nie posiadła uprawnień na (...), służący do samo załadunku drewna na samochód. Gdy kierowca zajmujący się przywozem drewna do zakładu planował wolne to to musiał nawozić drewna na zapas a gdy była taka potrzeba, zatrudniana była firma zewnętrzna. Do wywozu drewna z lasu potrzebne jest doświadczenie. Jak powoda nie było w pracy do drugi kierowca wywoził również odpady. Na miejsce powoda pozwana spółka zatrudniła kierowcę z uprawnieniami (...), który jeszcze się szkoli. Powoda nie kierowano na kurs obsługi (...) ani nie zakreślano terminu by powód zdobył takie uprawnienia.

(dowód: zeznania świadków: A. S. k. 99 od 00:33:28 do 00:48:05, A. K. k. 113 od 06:23 do 00:17:51, D. M. k. 114 od 00:20:30 do 00:43:40).

Pozwana spółka w dniu 30.09.2019 roku złożyła powodowi oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jako przyczynę wypowiedzenia wskazano: brak kompetencji wymaganych na stanowisku pracy ze względu na proces optymalizacji logistyki dostaw surowca drzewnego i wywozu odpadów drzewnych. Ze względu na wprowadzone zmiany na stanowisku powoda, oprócz kompetencji związanych z transportem trocin, potrzebne są również kompetencje umożliwiające transport drewna. Ponadto obecnie w przypadkach nieobecności drugiego pracownia, który posiada te kompetencje, transport drewna nie jest możliwy. Stan ten nie może być dłużej tolerowany ze względu na dezorganizację procesów logistycznych godzącą w słuszny interes pracodawcy.

(dowód: wypowiedzenie umowy o pracę k. 82-83).

Średnie miesięczne wynagrodzenie powoda brutto wynosiło 9.945,29 zł .

(dowód: zaświadczenie o dochodach k.39).

Stan faktyczny w sprawie sąd ustalił przede wszystkim w oparciu o zgromadzoną w sprawie dokumentację oraz logiczne i spójne a przez to wiarygodne zeznania świadków.

Wymaga zaznaczenia, że strony nie kwestionowały też, że przedłożone kserokopie dokumentów są zgodne z oryginałami, wskutek czego sąd uznał, te kserokopie za wiarygodne dowody na istnienie i treść dokumentów jakie odwzorowywały.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Przepis art. 45 k.p. wymaga by wypowiedzenie umowy o pracę było uzasadnione i nie naruszało przepisów o wypowiadaniu umów o pracę.

Obowiązujące prawo pracy kształtuje powszechną ochronę przed wypowiedzeniem umowy o pracę na czas nieokreślony ( art. 45 k.p. ). Decyzję w sprawie rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę z zachowaniem przepisów podejmuje pracodawca . Pracownicy chronieni są jednak przed samowolnym wypowiadaniem umów o pracę, albowiem oświadczenie woli pracodawcy w tym zakresie może być dokonane tylko z uzasadnionych powodów (tak: prof. Ludwik Florek w Kodeks Pracy. Komentarz pod red. prof. Tadeusza Zielińskiego , Dom Wydawniczy ABC , W-wa 2003 , s.346-348). Pracodawca nie może zatem jednostronnie zakończyć umowy w sposób dowolny i arbitralny, bez podstaw merytorycznych.

Zgodnie z przepisem art. 30 § 4 k.p., w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony powinna być wskazana rzeczywista i konkretna przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie.

W ocenie sądu pracodawca nie naruszył przepisów formalnych dotyczących trybu wypowiedzenia umowy o pracę (art. 30 § 2, 3, 4 i 5 k.p.), złożył oświadczenie w formie pisemnej, zachował wymagany okres wypowiedzenia, podał przyczyny wypowiedzenia i pouczył o prawie odwołania do sądu pracy.

Ciężar udowodnienia zasadności przyczyny stanowiącej podstawę wypowiedzenia obciąża pracodawcę, a pracownika natomiast obciąża dowód istnienia okoliczności przytoczonych przez niego w celu wykazania, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione (wyr. SN z 8.9.1977 r., I PRN 17/77, (...) 1978, Nr 5, s. 70). Zasadność wypowiedzenia w ujęciu art. 45 § 1 k.p. podlega ocenie w okolicznościach każdej indywidualnej sprawy.

Postępowanie przed sądem pracy toczy się natomiast w granicach zakreślonych przyczyną podaną w wypowiedzeniu. Sąd powinien dokonać oceny zasadności przyczyny wypowiedzenia w granicach przyczyn podanych pracownikowi przez pracodawcę (wyrok SN z 10.11.1998 r., I PKN 434/98, OSNAPiUS Nr 21/1999, poz. 688.).

Okoliczności podane pracownikowi na uzasadnienie decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy, a następnie ujawnione w postępowaniu sądowym, muszą być takie same, zaś pracodawca pozbawiony jest możliwości powoływania się przed organem rozstrzygającym spór na inne przyczyny mogące przemawiać za słusznością wypowiedzenia umowy.

W rozpoznawanej sprawie jak wynika z oświadczenia pracodawcy przyczyną wypowiedzenia powodowi umowy o pracę był brak kompetencji wymaganych na stanowisku pracy ze względu na proces optymalizacji logistyki dostaw surowca drzewnego i wywozu odpadów drzewnych. Ze względu na wprowadzone zmiany na stanowisku powoda, oprócz kompetencji związanych z transportem trocin, potrzebne są również kompetencje umożliwiające transport drewna. Ponadto obecnie w przypadkach nieobecności drugiego pracownia, który posiada te kompetencje, transport drewna nie jest możliwy. Stan ten nie może być dłużej tolerowany ze względu na dezorganizację procesów logistycznych godzącą w słuszny interes pracodawcy.

W ocenie sądu strona pozwana mimo spoczywającego na niej ciężaru dowodu (art. 6 k.c.) prawdziwości przyczyn wypowiedzenia w toku postępowania sądowego nie wykazała, iż powodowi brakowało kompetencji na stanowisku pracy ze względu na proces optymalizacji logistyki dostaw surowca drzewnego i wywozu odpadów drzewnych. Strona pozwana nie wykazała, że powód na jego stanowisku pracy był nieprzydatnym zawodowo pracownikiem z powodu braku odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.

Powód od wielu lat wykonywał pracę kierowcy wywożąc odpady drzewne. Żaden ze świadków nie potwierdził jakoby powód nie posiadał kompetencji do pracy na stanowisku kierowcy i do wykonywania określonych od lat obowiązków pracowniczych związanych z wywozem odpadów z produkcji drzewnej.

Stosunek pracy opiera się na ryzyku pracodawcy, w tym ryzyku socjalnym i organizacyjnym. Pracodawca ma obowiązek liczenia się z normalnymi sytuacjami nieobecności pracowników i przygotować się organizacyjnie na takie sytuacje.

Rolą pracodawcy jest właściwe organizowanie pracy. Pozwana spółka zasadnie mogła dążyć do osiągniecia celu, by dwaj zatrudnieni kierowcy wzajemnie się zastępowali.

Skoro taka była potrzeba organizacyjna i logistyczna to pozwana spółka winna umożliwić powodowi zdobycie potrzebnych uprawnień na obsługę urządzenia (...), np. przez skierowanie na odpowiedni kurs i zdobycie doświadczenia w transporcie drewna, np. przez przyuczanie przez drugiego doświadczonego kierowcę (art. 17 k.p.).

Odmowa powoda odbycia szkolenia, nie zdobycie umiejętności transportu drewna i uprawnień na (...), mogłaby uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.

Pracodawca nie ma obowiązku kierowania pracownika na szkolenia związane z zdobyciem nowych uprawnień. Jednak skoro taka potrzeba wynikała z potrzeby pracodawcy, związanych z logistyką i organizacją pracy, to pracodawca powinien co najmniej o tym poinformować pracownika i dać mu odpowiedni czas na zdobycie nowych uprawnień i umiejętności.

Tym bardziej, iż nowo zatrudniony na miejsce powoda kierowca, sam musi się jeszcze szkolić, z uwagi na różnorodność urządzeń (...), rozładowując na placu zakładu przywiezione drewno przez drugiego kierowcę. Więc w zakładzie istnieje realna możliwość zdobywania nowego doświadczenia i umiejętności.

W ocenie sądu nie jest uprawnione z góry zakładanie, iż powód nie poradziłby sobie przy transporcie drewna. Tym bardziej, że doświadczenie i umiejętności pracownicze zdobywa się cały czas i zawsze należy się przystosować do specyfiki pracy danego zakładu.

Co więcej pracodawca nawet nie poinformował powoda o zmianie jego dotychczasowych obowiązków pracowniczych czy „wprowadzeniu zmian” na jego stanowisku pracy.

Powołane przez pracodawcę w toku postępowania nowe okoliczności, nie mogą uzasadniać wypowiedzenia powodowi umowy o pracę.

W ocenie sądu podana przyczyna wypowiedzenia braku kompetencji wymaganych na stanowisku pracy powoda nie jest prawdziwa a wypowiedzenie nie jest uzasadnione w rozumieniu przepisu art. 45 k.p.

W kwestii żądanych prze powoda odsetek ustawowych za opóźnienie sąd podziela stanowisko Sądu Najwyższego, że jeżeli pracownik od początku procesu (już w pozwie) domagał się zasądzenia odszkodowania, to istnieją podstawy do zasądzenia odsetek od chwili wezwania pozwanego pracodawcy do spełnienia tego świadczenia, co następuje przez doręczenie mu odpisu pozwu. (vide: I PK 112/06 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 15-11-2006).

Mając na uwadze powyższe rozważania na podstawie art. 45 § 1 k.p. w zw. z art. 47 1 k.p. sąd zasądził na rzecz powoda odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia powoda w kwocie 29.835,87 zł wraz z ustawowymi odsetkami od doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i oddalił powództwo o odsetki za okres od 1.10.2019 r. do 13.11.2019 r.

O kosztach sądowych sąd orzekł stosownie do treści przepisu art. 113 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych nakazując ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Człuchowie kwotę 1492 zł przyjmując, iż na koszty sądowe składa się opłata stosunkowa od pozwu w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu w kwocie 29.835,87 zł .