Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 400/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy K. Ż.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania K. Ż. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 15 czerwca 2018r. znak (...) oraz z dnia 20 lipca 2018r. znak (...)

I.  oddala odwołania,

II.  zasądza od ubezpieczonej K. Ż. na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. kwotę 360 (trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.