Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 640/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSR Konrad Kujawa

Protokolant: sekretarz sądowy Teresa Goryń

po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2020 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania M. K. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 17 października 2019r. znak (...)

I.  zmienia zaskarżona decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 17 października 2019r. znak (...) w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonej M. K. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 20 sierpnia do 16 września 2019r.,

II.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. na rzecz ubezpieczonej M. K. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.