Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II K 285/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4 lipca 2019 roku

Sąd Rejonowy w Opolu w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący– Sędzia Sądu Rejonowego Marzena Drozdowska

Protokolant sądowy- stażysta W. B.

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu–nikt, zawiadomiony prawidłowo

po rozpoznaniu 4 lipca 2019 sprawy:

M. B. /B./, syna A. i L. z domu S., urodzonego (...) w O.

Oskarżonego o to, że:

I.  W maju 2016 r. w L. poprzez przekazanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów, a także naniesienie na nim zapisów cyfrowo literowych, udzielił pomocy Ł. P., który w dniu 27 maja 2016 r. w O. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 35 377,09 złotych (...) Bank S.A. w ten sposób, że w celu uzyskania kredytu konsumpcyjnego gotówkowego w kwocie 30 000 zł przedłożył niezgodne z prawdą podpisane przez G. R. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie Serwis (...), jako pracownik serwisant urządzeń przemysłowych, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 2708,16 zł, wprowadzając w ten sposób pracownika banku upoważnionego do zawierania umów w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania kredytu konsumpcyjnego gotówkowego, tj. faktu stałego zatrudnienia oraz wysokości osiąganych dochodów, a także możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając w konsekwencji (...) Bank S.A. do podpisania umowy kredytu konsumpcyjnego gotówkowego nr (...) na kwotę 38809,83 zł, a następnie który po spłacie 5 rat kredytu konsumpcyjnego gotówkowego w łącznej kwocie 3423,74 zł zaprzestał spłacania rat kredytu konsumpcyjnego gotówkowego działając tym samym na szkodę (...) Bank S.A.,

To jest o czyn z art. 18 § 3 kk w związku z art. 286 § 1 kk w związku z art. 297 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk

II.  W maju 2016 r. w L. poprzez przekazanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów udzielił pomocy Ł. P., który w dniu 31 maja 2016 r. w O. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23 834,30 złotych Bank (...) S.A. w ten sposób, że w celu uzyskania (...) pożyczki w kwocie 23 500 zł przedłożył niezgodne z prawdą podpisane przez G. R. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach w firmie Serwis (...), jako pracownik serwisant urządzeń przemysłowych, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 2708,16 zł, wprowadzając w ten sposób pracownika banku upoważnionego do zawierania umów w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania (...) pożyczki, tj. faktu stałego zatrudnienia oraz wysokości osiąganych dochodów, a także możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając w konsekwencji Bank (...) S.A. do podpisania umowy (...) pożyczki nr PG/2016/05/30/ (...) na kwotę 24 675 zł, a następnie który po spłacie kilku rat (...) pożyczki w łącznej kwocie 840,70 zł zaprzestał spłacania rat (...) pożyczki działając tym samym na szkodę Bank (...) S.A.,

To jest o czyn z art. 18 § 3 kk w związku z art. 286 § 1 kk w związku z art. 297 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk

III.  W dniu 01 lipca 2016 r. w O. poprzez przekazanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów udzielił pomocy A. O., który w dniu 01 lipca 2016 r. w O. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8233,29 złotych (...) Bank (...) S.A. w ten sposób, że w celu uzyskania pożyczki gotówkowej w kwocie 7 500 zł i karty kredytowej z limitem 1000 zł przedłożył niezgodne z prawdą podpisane przez G. R. zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach oraz w treści umowy pisemnie oświadczył o swoim zatrudnieniu i zarobkach w firmie Serwis (...), jako pracownik serwisant, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 2351,14 zł, wprowadzając w ten sposób pracownika banku upoważnionego do zawierania umów w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej i karty kredytowej, tj. faktu stałego zatrudnienia oraz wysokości osiąganych dochodów, a także możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, doprowadzając w konsekwencji (...) Bank (...) S.A. do podpisania umowy pożyczki gotówkowej nr (...) na kwotę 7887,62 zł, a następnie który po spłacie 2 rat pożyczki gotówkowej w łącznej kwocie 401,52 i wypłacie 252,82 zł na konto karty kredytowej zaprzestał spłacania rat pożyczki gotówkowej i nie uregulował należności za kartę kredytową działając tym samym na szkodę (...) Bank (...) S.A.,

To jest o czyn z art. 18 § 3 kk w związku z art. 286 § 1 kk w związku z art. 297 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk

IV.  W kwietniu 2016 r. w L. poprzez przekazanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów udzielił pomocy P. C., który w kwietniu 2016 r. w L. przy ul. (...) Bank S.A., w celu uzyskania pożyczki gotówkowej przedłożył niezgodne z prawdą podpisane przez G. R. zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów w firmie Serwis (...), jako automatyk urządzeń przemysłowych, z miesięcznym wynagrodzeniem w kwocie 5965,34 zł, wprowadzając w ten sposób pracownika banku (...) S.A. upoważnionego do zawierania umów w błąd co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania pożyczki gotówkowej, tj. faktu stałego zatrudnienia oraz wysokości osiąganych dochodów, a także możliwości finansowych i zamiaru wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania, usiłując doprowadzić w konsekwencji do podpisania umowy pożyczki gotówkowej lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na wymagane przez bank dodatkowe dokumenty potwierdzające zatrudnienie,

To jest o czyn z art. 18 § 3 kk w związku z art. 13 § 2 kk w związku z art. 297 § 1 kk

1.  Oskarżonego M. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów opisanych w części wstępnej wyroku w punktach I-IV, przyjmując, że stanowią ciąg przestępstw z art. 18 § 3 kk w związku z art. 286 § 1 kk w związku z art. 297 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk , z art. 18 § 3 kk w związku z art. 13 § 2 kk w związku z art. 297 § 1 kk i w związku z art. 91 § 1 kk i za to na podstawie art. 19 § 1 kk w związku z art. 286 § 1 kk w związku z art. 91 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37akk wymierza oskarżonemu karę 2/dwóch/ lat ograniczenia wolności, której odbywanie na podstawie art. 34 § 1, 1a punkt 1 kk, art. 35 § 1 kk będzie polegało na wykonywaniu przez oskarżonego nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazane przez Sąd w postępowaniu wykonawczym w wymiarze 20 /dwudziestu/ godzin w stosunku miesięcznym;

2.  Na podstawie art. 63§1 kk na poczet orzeczonej wobec oskarżonego kary ograniczenia wolności zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając w górę do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, to jest zatrzymanie oskarżonego od 24 października 2016 roku godzina 21:50 do 26 października 2016 roku godzina 09:50;

3.  na podstawie art. 626 § 1 kpk i art. 624 § 1 kpk, art. 17 ustęp 1 i 2 Ustawy z 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych /Dz. U. Nr 49, pozycja 223 z 1983 roku ze zmianami/zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, w tym od uiszczenia opłaty.