Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 816/19

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2019 roku

1.2  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać fakt.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać fakt

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać fakt

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

zarzut rażącej niewspółmierności:

- kary 2 lat pozbawienia wolności wynikający z nieuwzględnienia okoliczności opisanych w art. 60 & 2 pkt. 1 k.k.,, a tym samym nie zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary pozbawienia wolności pozwalającego na wymierzenia kary 1 roku pozbawienia wolności

- nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego D. K. w kwocie 12 000, 00 złotych, podczas gdy uzgodnił on z oskarżonym naprawienie szkody w formie nawiązki w wysokości 10 000, 00 złotych

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny lub niezasadny.

Kara pozbawienia wolności w orzeczonym wymiarze 2 lat stanowi ustawowe minimum za czyn przypisany oskarżonemu z art. 177 & 2 k.k w zw. z art. 178 & 1 k.k. Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary z art.. 60 & pkt. 1 k.k. nie jest możliwe wobec niezaistnienia okoliczności wskazujących na wystąpienie szczególnie uzasadnionego wypadku, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. Zakres obrażeń ciała doznanych przez pasażera pojazdu, którym kierował oskarżony nie respektując podstawowej zasady ruchu drogowego ( wymogu trzeźwości ) i ich ciężki charakter – choroba realnie zagrażająca życiu, powoduje że nie może być mowy o takim podejściu do gestu podania sobie dłoni przez J. W. i D. K. na rozprawie głównej jak chciałby skarżący, czyli do przyjęcia że doszło pomiędzy nimi do pojednania. Uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego nie naprawi i nie wyrówna żadne dobre słowo czy miły gest oskarżonego, a tym samym nie zniweczą one potrzeby odpłaty za umyślne, wysoce nieodpowiedzialne i wymagające napiętnowania naruszenie zasad ruchu drogowego.. Przypomnieć wszakże należy, że oskarżony zdecydował się na udział w ruchu drogowym przy użyciu pojazdu mechanicznego będąc w stanie nietrzeźwości 0,94 mg/l ( odpowiednio 1, 97 % ) alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc ponad trzykrotnie ( niewiele brakowało do czterokrotności ) przekraczając ustawowy próg, od którego czyn sprawcy kierującego pojazdem pod wpływem alkoholu kwalifikowany jest jako przestępstwo a nie wykroczenie. Nie posiadał ponadto uprawnień do prowadzenia pojazdów. Był w trakcie zdobywania uprawnień kierowcy a już zakupił samochód rejestrując go na dane personalne kolegi i o zgrozo nie znając jeszcze zasad ruchu i nie mając doświadczenia jako kierowca, używał go osobiście, a jak dowodzi przedmiotowa sprawa również w stanie nietrzeźwości, istotnie spowalniającym reakcję psychomotoryczną. Podnoszone przez obronę okoliczności takie jak młodociany wiek oskarżonego, jego uprzednia niekaralność, wyrażenie żalu i skruchy , przeproszenie pokrzywdzonego, czy też posiadanie wiedzy przez pasażera co do znajdowania się kierowcy pod działaniem alkoholu, zostały we właściwym stopniu uwzględnione w procesie wymiaru kary, skoro nosi ona najniższy możliwy wymiar, przy zagrożeniu do 12 pozbawienia wolności. Zważyć jeszcze trzeba, że jakkolwiek obaj młodzi mężczyźni spożywali alkohol podróżując samochodem to jednak odpowiedzialność za nietrzeźwą postawę ponosi tylko ten kto pojazdem kieruje a nie nim podróżuje jako pasażer. Zatem doszukiwanie się przez skarżącego po stronie D. K. przyczynienia do zaistnienia wypadku jawi się jako nieuprawnione i niedorzeczne.

Nieporozumieniem jest także twierdzenie apelanta jakoby oskarżony i pokrzywdzony uzgodnili sposób naprawienia szkody. Jak dotychczas jedynie ubezpieczyciel z tytułu wypadku wypłacił temu ostatniemu kwotę 6 000, 00 złotych. Oskarżony nie przekazał mu żadnych pieniędzy. Natomiast uzgodnień dotyczących zapłaty nawiązki, zważywszy na jej obligatoryjny charakter i minimalny wymiar określony przepisem art. 47 & 3 k.k. na kwotę 10 000, 00 złotych, nie sposób wiązać z naprawieniem szkody.

Orzeczona nawiązka w wysokości 12 000, 00 złotych nie jest wygórowana. Uwzględnia ona bowiem stan zdrowia pokrzywdzonego spowodowany wypadkiem, jego długotrwały proces leczenia związany z pęknięciem czaszki, wymuszający przerwę w świadczeniu pracy i przebywanie na zwolnieniach lekarskich, konieczność poddania się kolejnej operacji polegającej na wstawieniu płytki w miejsce ubytku kości czaszki i dalszej diagnostyce.

Wniosek

o zmianę wyroku przez wymierzenie kary pozbawienia wolności poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia i obniżenie nawiązki do kwoty 10 000, 00 złotych

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny lub niezasadny.

Brak podstaw do łagodzenia kary pozbawienia wolności i obniżenia nawiązki

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Wskazać wszystkie okoliczności, które sąd uwzględnił z urzędu, niezależnie od granic zaskarżenia
i podniesionych zarzutów (art. 439 k.p.k., art. 440 k.p.k.).

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.3  1

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1Wyrok i wszystkie zawarte w nim rozstrzygnięcia

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy.

Wyrok słuszny, apelacja bezzasadna

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.3.1  1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia.

4.

Konieczność warunkowego umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i warunkowego umorzenia ze wskazaniem podstawy prawnej warunkowego umorzenia postępowania.

5.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia.

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia z wyroku

Lp.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

6.  Koszty Procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

2

W oparciu o art.636 & 1 k.p.k. w zw. z art. 627 k.p.k. zasądzono od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe za postępowanie odwoławcze: 20 złotych tytułem zwrotu wydatków ( na podstawie & 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym z dnia 18 czerwca 2003 roku, Dz. U. z 2013 roku poz. 663 ) i 300 złotych tytułem opłaty za drugą instancję ( na podstawie art.8 i art. 2 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych, Dz. U. z 2013 roku poz. 1247 z późn zm. ).

7.  PODPIS