Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 310/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 lutego 2019 r.

Sąd Rejonowy w Jędrzejowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Wysoczyńska

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Dagmara Smerdzyńska

po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2019 r. w Jędrzejowie na rozprawie

sprawy z powództwa K. C.

przeciwko J. C., P. C.

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

I.  oddala powództwo

II.  zasądza od K. C. solidarnie na rzecz J. C. i P. C. kwotę 287 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem kosztów procesu

Sygn. akt I C 310/18

UZASADNIENIE

Wyroku z dnia 19 lutego 2019 roku

W dniu 10 maja 2018 roku do tut. Sądu wpłynął pozew K. C. przeciwko J. C. oraz P. C. o zwolnienie spod egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejewie T. W. w sprawie sygn. akt kmp 46/17 telewizora LG w srebrnej obudowie 49 cali rok produkcji 2017 z głośnikiem LG i laptopa A. (...) t(G) (...) zajętych w dniu 15 marca 2018 roku. W uzasadnieniu swego żądania powódka wskazała, że przedmioty zajęte przez komornika stanowią jej własność.

W odpowiedzi na pozew z dnia 18 lipca 2018 roku pozwani wniesienie o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów procesu, wskazując, że powódka nie przedłożyła żadnych dokumentów potwierdzających, że jest właścicielką ruchomości objętych żądaniem pozwu (k. 38 – 39).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 15 marca 2018 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie T. W. w ramach czynności wykonywanych w sprawie sygn. akt kmp 46/17 prowadzonej przeciwko dłużnikowi R. C. dokonał zajęcia telewizora LG
w srebrnej obudowie 49 cali rok produkcji 2017 z głośnikiem LG i laptopa A. (...) t(G) (...). Przy czynnościach obecna była powódka, która podpisała także protokół zajęcia.

Dowód: akta sygn. akt kmp 46/17, pismo komornika (k. 32).

K. C. i R. C. są małżeństwem od 3 czerwca 2017 roku. W dniu 29 maja 2017 roku K. C. i R. C. zawarli majątkową umowę małżeńską na mocy, której ustanowili rozdzielność majątkową. Telewizor LG w srebrnej obudowie 49 cali rok produkcji 2017 z głośnikiem LG i laptop A. (...) t(G) (...) zostały zajęte przez komornika w ich wspólnie zajmowanym mieszkaniu.

Dowód: akta sygn. kmp 46/17, zeznania świadka R. C. (k. 57 + nagranie rozprawy z dnia 29 listopada 2018 roku).

Sąd zważył co następuje:

Powództwo nie jest zasadne.

Zgodnie z przepisem art. 841 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu spod egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa; powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba, że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Wskazany przepis dotyczy uprawnienia osoby trzeciej do zwolnienia zajętego w trakcie postępowania egzekucyjnego przedmiotu, który należy do tej osoby. Ma on zatem na celu ochronę praw osoby trzeciej.

Osobą trzecia jest także małżonek dłużnika, jeżeli nie został wymieniony w tytule wykonawczy, a także gdy pomiędzy małżonkami istnieje ustrój rozdzielności majątkowej,
a zatem K. C. przysługiwała legitymacja czynna w niniejszej sprawie.

Osoba trzecia w ramach procesu wytoczonego na podstawie art. 841 kpc ma obowiązek wykazać zgodnie z normą art. 6 kc, że zajęte w toku postępowania egzekucyjnego przedmioty stanowią jej własność.

W ramach wskazanego procesu Sąd oprócz praw osoby trzeciej do nadanego przedmiotu obowiązany jest zbadać przede wszystkim czy powództwo zostało wniesione w terminie miesiąca od dnia uzyskania wiedzy przez osobę trzecią o naruszeniu jej praw.

Termin wskazany w przepisie art. 841 § 3 kpc ma charakter materialnoprawny i nie podlega przedłużeniu, ani przywróceniu. W przypadku ustalenia, że doszło do jego przekroczenia Sąd oddala powództwo uznając, że uprawnienie do wytoczenia powództwa ekscydencyjnego wygasło (uchwała SN z dnia 17 lipca 2007 roku III CZP 57/07 OSNC 2008/9/97; wyrok SN z dnia 29 września 2017 roku V CSK 2/17 lex 2401837; wyrok SA w Łodzi z dnia 6 lutego 2018 roku I ACa 961/17 lex 247891) i w takim też wypadku bez znaczenia staje się prowadzenie ustaleń w zakresie praw osoby trzeciej do zajętego przedmiotu objętego żądaniem (wyrok SA w Katowicach z dnia 12 marca 2015 roku I ACa 921/14 legalis 1241326; wyrok SA w Warszawie z dnia 11 września 2018 roku V ACa 1347/17 legalis 1834730).

Dniem, w którym osoba trzecia dowiedziała się o naruszeniu jej praw jest dzień, w którym dowiedziała się ona o zajęciu danego przedmiotu (wyrok SN z dnia 12 grudnia 2007 roku V CSK 275/07 lex 677785).

W ocenie Sądu K. C. dowiedziała się o zajęciu telewizora LG w srebrnej obudowie 49 cali rok produkcji 2017 z głośnikiem LG i laptopa A. (...) t(G) (...) w dniu 15 marca 2018 roku, a więc w dniu dokonania przez komornika czynności, co potwierdza protokół zajęcia ruchomości znajdujący się w aktach sygn. kmp 46/17
i znajdujący się na nim podpis powódki.

Zatem w ocenie Sądu powódka miała prawo do skutecznego wytoczenia powództwa
w niniejszej sprawie do dnia 15 kwietnia 2018 roku.

Jak wynika z daty prezentaty pozew do tut. Sądu wpłynął dopiero 10 maja 2018 roku.
Co prawda pozew został nadany listem, ale jedynie zwykłym, a na kopercie jest bardzo nieczytelna data, która uniemożliwia odczytanie daty nadania tej przesyłki. Nadto przesyłka ta jako zwykły list nie jest przesyłką rejestrowaną, co uniemożliwiało ustalenie daty jej nadania poprzez uzyskanie informacji w danej placówce pocztowej. Sąd z ostrożności zobowiązał stronę powodową do złożenia dokumentu, z którego wynikałoby, że pozew został nadany
w terminie do 15 kwietnia 2018 roku, jednakże taki dokument nie został złożony
w zakreślonym terminie. Zatem Sąd doszedł do przekonania, że powódka reprezentowana przez fachowego pełnomocnika nie wykazała, że złożyła skutecznie w terminie pozew
w niniejszej sprawie i dlatego też ostatecznie doszedł do przekonania, że powództwo
w przedmiotowej sprawie było złożone po terminie określonym w przepisie art. 841 § 3 kpc.

Z tych też względów powództwo oddalono.

Na marginesie należy dodać, że Sąd uznał zeznania świadków R. C. i J. M., a także oświadczenie J. M. za niewiarygodne w zakresie dotyczącym prawa własności przedmiotowych ruchomości. Należy wskazać, że R. C. jest dłużnikiem w sprawie sygn. akt kmp 46/17, a jednocześnie mężem powódki, natomiast J. M. jest matką powódki. Oboje zatem mieli interes w tym, aby przedstawić okoliczności w sposób korzystny dla K. C. i R. C.. Dodać należy, że powódka nie złożyła żadnego dokumentu potwierdzającego, że faktycznie zajęte przedmioty stanowiły jej własność. W szczególności należy zauważyć, że telewizor jest
z 2017 roku, a zatem w dacie zajęcia posiadał jeszcze gwarancję, a zatem mało prawdopodobnym jest, aby powódka wyrzuciła dokument zakupu. Nadto laptop został zakupiony przez Internet, a zatem powódka reprezentowana przez fachowego pełnomocnika mogła z powodzeniem uzyskać dokument potwierdzający zakup przez nią wskazanego laptopa.

W pkt II orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 2 kpc w zw. z art. 108 kpc.

Powódka jako przegrywająca winna zwrócić pozwanym solidarnie poniesione przez nich koszty procesu, które wyniosły 287 zł. Na wskazaną kwotę złożyły się: kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa i kwota 270 zł tytułem wynagrodzenia fachowego pełnomocnika ustalona na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie.