Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1100/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący:

S.S.O. Ryszard Badio

Sędziowie:

S.O. Bartosz Kaźmierak

S.O. Katarzyna Kamińska-Krawczyk

Protokolant:

stażysta Paulina Pniewska

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Naczelnika Urzędu Skarbowego w M.

przeciwko A. G. i A. W.

o ustalenie nieistnienia spółki cywilnej

na skutek apelacji pozwanej A. G.

od wyroku Sądu Rejonowego w Płocku

z dnia 6 maja 2019 r.

sygn. akt V GC 79/19

zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że ustala, iż nie istnieje spółka cywilna między A. G. i A. W. zawarta umową z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniona aneksami z dnia: 31 sierpnia 2006 r., 7 września 2006 r. i 1 marca 2007 r. funkcjonująca pod nazwą (...)s.c. i nie obciąża pozwanych kosztami procesu.

Ryszard Badio Katarzyna Kamińska-Krawczyk Bartosz Kaźmierak