Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1096/18

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. K.

Czyn z pkt I wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.Prowadzenie w okresie od 14.06.2012 roku do 23.04.2013 roku w ramach działalności gospodarczej (...) .H.U. (...) w lokalu R. P. w S. gry na dwóch niezarejestrowanych automatach do gier o nazwie E Kiosk bez własnych numerów , bez koncesji Ministra Finansów na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego uczestnictwa w grze hazardowej

2.Charakter hazardowy w/w automatów do gier ;

3.Działanie oskarżonej w usprawiedliwionej nieświadomości bezkarności czynu zabronionego ;

4. Poczytalność oskarżonej w chwili czynu oraz konieczność korzystania z pomocy prawnej w celu prowadzenia rozsądnej obrony;

Protokół oględzin urządzeń;

Protokół oględzin wnętrza

dwóch urządzeń ;

Protokół przeszukania ;

Umowa dzierżawy

Opinie biegłego ;

wyjaśnienia oskarżonej ;

Opinia

k. 37-38;

40-41,43-46;

k-5-7

k-8-10

49-56,57-64,191-193;

k-192-193;

k-94-96

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

D. K.

Czyn z pkt I wyroku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Brak wiedzy o istnieniu dwóch automatów do gier znajdujących się w lokalu R. P. w S.

zeznania świadka K. K.

k. 35v-36,175

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

częściowo wyjaśnienia oskarżonej;

opinie biegłego R. R.;

opinia biegłych lekarzy psychiatrów ;

protokół oględzin urządzeń;

protokół oględzin wnętrza automatów ;

protokół przeszukania lokalu

Rozbieżności interpretacyjne odnośnie wykładni art. 4 ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych do dnia wydania przez Sąd Najwyższy postanowienia z dnia 28 kwietnia 2016 r. , I KZP 1/16 ;

Pełne , jasne, wewnętrznie spójna;

Jw.;

Sporządzony przez kompetentne organy zgodnie z ich uprawnieniami;

Jw.;

Jw.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.

zeznania świadka K. K.

Nielogiczne, nie mające potwierdzenia w wyjaśnieniach oskarżonej praz protokole przeszukania lokalu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

I

D. K.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

art. 10§4 kks nie popełnia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego karalności. Usprawiedliwiona nieświadomość karalności popełnionego czynu może mieć miejsce zwłaszcza wtedy , gdy przepisy prawa podatkowego , celnego , dewizowego lub hazardowego wypełniające blankietowe dyspozycje prawa karnego skarbowego są często zmieniane i wprowadzone w życie bez żadnego lub z bardzo krótkich vacatio legis bez odpowiedniego upowszechnienia dokonanych zmian w społeczeństwie , a jednocześnie na sprawcy nie ciążył szczególny obowiązek ich śledzenia ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej , wykonywany zawód lub pełnienie określonej funkcji. Podnoszona przez oskarżoną nieświadomość co do karalności zachowania , była usprawiedliwiona. To na ustawodawcy spoczywa bowiem obowiązek konstruowania normy precyzyjnie , w sposób czytelny i zrozumiały dla przeciętnego obywatela , a następnie stanowienia prawa tak , by wykluczyć wszelkie zastrzeżenia co do jego legalności mocy obowiązującej . Obywatel ma zaś prawo oczekiwać respektowania reguły , iż co nie jest zabronione ściśle określonym przepisem prawa – jest dozwolone. Skoro zatem nawet w orzecznictwie sądów stosujących ustawę o grach hazardowych pojawiały się tak dalece idące rozbieżności interpretacyjne , przekonanie oskarżonej, że nie podlega karze na podstawie przepisów w/ w ustawy , było w pełni usprawiedliwione.

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

----

----

----

----

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

----

----

----

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

----

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

III.

Art. 632 pkt 2 kpk w zw. z art.113§1 kks

§17 w zw. z §20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 03.10.2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu

1.1Podpis