Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III S 410/19

POSTANOWIENIE

Dnia 20 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

Sędziowie Sądu Okręgowego: Gabriela Sobczyk

M. H.

po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Gliwicach

sprawy ze skargi J. J.

na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki w sprawie prowadzonej przed Sądem Rejonowym w R. pod sygn. akt I C 193/17

postanawia:

umorzyć postępowanie.

SSO Magdalena Balion-Hajduk SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk

Sygn. akt III S 410/19

UZASADNIENIE

Skarżący J. J. wniósł skargę opatrzoną datą 18 08 2019r.

na naruszenie jego prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w R. pod sygn. akt I C 193/17, żądając stwierdzenia wystąpienia przewlekłości postępowania w sprawie oraz przyznania mu

od Skarbu Państwa kwoty 20.000zł.

Sąd Okręgowy ustalił i zważył co następuje :

Sąd Okręgowy w Gliwicach po rozpoznaniu identycznej skargi skarżącego

na ruszenie jego prawa do rozpoznania bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w R. pod sygn. akt I C 193/17 (datowanej na dzień 25 07 2019r.) wydał w dniu 10 12 2019r. postanowienie, w którym oddalił skargę

(w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą akt III S 409/19).

Tym samym dochodzone roszczenia skarżącego zostały już prawomocnie osądzone i w niniejszej sprawie zachodzi negatywna przesłanka procesowa, w postaci prawomocności materialnej (art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c.).

Na skutek tego wydanie orzeczenia stało się niedopuszczalne w rozumieniu regulacji art. 355 § 1 k.p.c. w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r.

o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004r., Nr 179 poz. 1843 ze zm.), wobec czego na mocy tej regulacji postępowanie należało umorzyć.

Reasumując w sprawie zachodzi negatywna przesłanka procesowa w postaci prawomocności materialnej (art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c.) i dlatego orzeczono jak w sentencji stosując wskazaną powyżej regulację prawną.

SSO Magdalena Balion-Hajduk SSO Leszek Dąbek SSO Gabriela Sobczyk