Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX C 108/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 12 kwietnia 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Arkadiusz Grzelczak

Protokolant: stażysta Mikołaj Skwierz

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności (art. 840 kpc)

I.  pozbawia w całości tytuł wykonawczy wykonalności tj. bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 11 sierpnia 2014 r., któremu Sąd Rejonowy Szczecin‑P. i Zachód w S. nadał klauzulę wykonalności w dniu 29 października 2014 r. w sprawie IX Co 5464/14 przeciwko J. S.;

II.  odstępuje od obciążania kosztami niniejszego postępowania pozwanego (...) Bank (...) Spółka Akcyjna we W.;

III.  przyznaje od Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie na rzecz pełnomocnika powoda radcę prawnego J. F. kwotę 2 952,00 zł (dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote), w tym 552,00 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa złote), tytułem podatku VAT-u tytułem kosztów niepłaconej pomocy udzielonej z urzędu.