Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX C 22/19

POSTANOWIENIE

Dnia 12 kwietnia 2019 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Monika Dziuba - Podkówka

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa T. K.

przeciwko pozowanemu Bank (...) Spółka Akcyjna w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

na skutek wniosku powoda o zabezpieczenie powództwa

postanawia:

udzielić powodowi T. K. zabezpieczenia roszczenia przeciwko Bank (...) Spółka Akcyjna w W. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie Km 2591/18 prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryficach P. S. (1) - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie .

Sygnatura akt IX C 22/19

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 11.0.2019 roku, który wpłynął do tutejszego Sądu w dniu 04.04.2019 roku, powód wniósł o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 15.04.2015 roku nr (...) opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Gryficach VI Zamiejscowego Wydziału w Ł. z dnia 21.04.2015 roku w sprawie VI Co 291/15. W pozwie powód zawarł również wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryficach P. S. (1) w sprawie Km 2591/18 – do czasu zakończenia postępowania w niniejszej sprawie.

W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że z wniosku pozwanego Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach P. S. (1) prowadzi w sprawie o sygn. Km 2591/18 egzekucję przeciwko niemu egzekucję.

Powód zaprzeczył zdarzeniom, na których oparto wydanie tytułu wykonawczego oraz istnieniu zobowiązania.

Przesłanki udzielenia zabezpieczenia reguluje art. 730 i nast. k.p.c.

Przepis art. 730 § 1 k.p.c. stanowi, że w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia (art. 730 1 § 1 k.p.c.).

Zasady ustalania istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia określa § 2 art. 730 1 k.p.c., w myśl którego interes taki istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie.

Zgodnie z treścią art. 736 §1 k.p.c. we wniosku o udzielenie zabezpieczenia należy uprawdopodobnić okoliczności, które uzasadniają żądanie zabezpieczenia.

W ocenie Sądu orzekającego powód wystarczająco uprawdopodobnił okoliczności, które uzasadniają jego wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Zwrócić należy uwagę, że instytucja uprawdopodobnienia regulowana jest normą art. 243 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast udowodnienia, nie jest wymagane zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym. W nauce prawa wskazuje się jednolicie, że uprawdopodobnienie okoliczności dla potrzeb zabezpieczenia roszczenia nie może polegać wyłącznie na przytoczeniu faktów, lecz także wymaga wskazania odpowiednich środków pozwalających sądowi na wyrobienie przekonania o istotnym prawdopodobieństwie zaistnienia przytaczanych przez stronę okoliczności (por. np. W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, tom 2, Warszawa 1976, s. 1054; T. Ereciński, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Część pierwsza, Postępowania rozpoznawcze, tom I, s. 391 i tam cytowana literatura).

Nie przesądzając więc o zasadności roszczenia powoda, w szczególności w związku możliwością zgłoszenia określonych twierdzeń i zarzutów przez stronę pozwaną, należało stwierdzić, iż na obecnym etapie postępowania powództwo zostało wystarczająco uprawdopodobnione w rozumieniu art. 730 1 § 1 k.p.c.

W ocenie Sądu spełniona została również druga, określona w art. 730 1 § 1 k.p.c. przesłanka, której kumulatywne wystąpienie jest konieczne dla udzielenia zabezpieczenia, a mianowicie uprawdopodobnione zostało, że brak zabezpieczenia mógłby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Z istoty postępowania egzekucyjnego wynika bowiem okoliczność, iż brak zabezpieczenia skutkować mógłby nieodwracalną czynnością Komornika skierowaną do jej nieruchomości. majątku dłużnika.

W związku z tym, przeprowadzenie dalszych czynności egzekucyjnych prowadziłoby do sytuacji, w której cel roszczenia o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego zostałby zniweczony.

Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Pojęcie "inne wypadki zabezpieczenia” obejmuje swoją treścią także zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych oraz zabezpieczenie prawa w różnego typu sprawach. Zdaniem Sądu orzekającego udzielony sposób zabezpieczenia jest zgody z dyspozycją art. 755 § 1 pkt 3 k.p.c. i ma na celu zapewnienie wykonania ewentualnego pozytywnego rozstrzygnięcia dla powoda w sprawie.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Sygnatura akt IX C 22/19

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować;

2.  odpis postanowienia doręczyć:

a)  stronom- peł. powoda ze wzmianką o wykonalności, bez pouczenia o zażaleniu,

b). pozwanemu - ze wzmianką o wykonalności i z pouczeniem o zażaleniu;

3.  odpis postanowienia ze wzmianką o wykonalności doręczyć Komornikowi P. S.- fax i pocztą

1.  odpis pozwu wraz z odpisem załączników i pełnomocnictwa doręczyć pozwanemu, którego zobowiązać do złożenia w terminie dwóch tygodni odpowiedzi na pozew, w której ustosunkuje się do twierdzeń i dowodów wskazanych w pozwie pod rygorem przyjęcia, iż ich nie kwestionuje i skutków z art. 207 § 6 k.p.c; pozwanego pouczyć, że Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w odpowiedzi na pozew bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności (art. 207 § 6 k.p.c.), dołączyć pouczenia dla pozwanego według wzoru art. 207§1-7 kpc, art. 217§1-3 kpc, art. 6§2 kpc, art. 103§1 i 2 kpc, art. 339§1 i 2 kpc , art. 340 kpc, 348 kpc, art. 333§1 pkt 3 kpc, art. 229 kpc, art. 230 kpc, art. 232 kpc, art. 381 kpc, art. 126§1 i 2 kpc , art. 128 kpc, art. 136§1-4 kpc, art. 162 kpc, art. 166 kpc, art. 86 kpc i art. 87§1-6 kpc,

4.  (kopię pozostawić w aktach);

4. przedłożyć z wpływem, zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za 30 dni.