Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX C 32/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 grudnia 2018r.

Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Ludmiła Jamińska – Białas

Protokolant:

Joanna Górska

po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2018r. w Szczecinie na rozprawie

sprawy z powództwa I. L.

przeciwko Bank (...) Spółki Akcyjnej w G.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

I.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci wyroku zaocznego Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie III Wydział Cywilny z dnia 18 października 2013 roku w sprawie o sygn. akt III C 1284/13 upr., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności w dniu 22 maja 2014 roku;

II.  zasądza od pozwanej Bank (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz powódki I. L. kwotę 1.059 zł (jeden tysiąc pięćdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.