Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II. Ka. 454/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Ryszard Filipow

Protokolant:

st.sekr.sądowy Edyta Ewa Basaj

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Marka Zawadzkiego

po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2020 r.

sprawy L. A.

oskarżonego z art.222§1 kk, art.226§1 kk

na skutek apelacji, wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Suwałkach

z dnia 22/10/2019 r. sygn. akt II. K. 562/19

I.  Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Radcy Prawnego K. K. kwotę 516,60 (pięćset szesnaście 60/100) złotych brutto tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego z urzędu za postępowanie odwoławcze.

III.  Zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze.