Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2989/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23. października 2018 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Justyna Jeleń,

po rozpoznaniu w dniu 9. października 2018 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa Instytut (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na rzecz powoda Instytut (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. kwotę 12 095,80 zł (dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych i 80/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od następujących kwot:

2.  179,37 zł od dnia 08 września 2016 r. do dnia zapłaty,

3.  1 766,03 zł od dnia 15 września 2016 r. do dnia zapłaty,

4.  169,86 zł od dnia 12 października 2016 r. do dnia zapłaty,

5.  1 766,03 zł od dnia 15 października 2016 r. do dnia zapłaty,

6.  167,74 zł od dnia 28 października 2016 r. do dnia zapłaty,

7.  1 766,03 zł od dnia 15 listopada 2016 r. do dnia zapłaty,

8.  137,55 zł od dnia 02 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

9.  1 766,03 zł od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

10.  132,08 zł od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia zapłaty,

11.  1 766,03 zł od dnia 14 stycznia 2017 r. do dnia zapłaty,

12.  145,36 zł od dnia 09 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

13.  1 766,03 zł od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia zapłaty,

14.  567,66 zł od dnia 15 marca 2017 r. do dnia zapłaty;

15.  zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 4 222,00 zł (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3 600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska–Ośko