Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 3593/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27. września 2018 roku

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W., IX Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Justyna Jeleń,

po rozpoznaniu w dniu 27. września 2018 roku w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Spółce Akcyjnej V. (...) z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w W.,

o zapłatę,

orzeka:

1. oddala powództwo w całości;

2. zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 287,00 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu - zastępstwa procesowego.

Aleksandra Zielińska-Ośko