Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 93/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 lutego 2020 roku

Sąd Rejonowy w Limanowej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Hybel

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anna Kasińska

po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2020 roku w Limanowej

na rozprawie

sprawy z powództwa H. K.

przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna
z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. na rzecz powódki H. K. kwotę 137,22 zł (sto trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie naliczanymi od dnia
24 stycznia 2018 roku do dnia zapłaty,

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala,

III.  zasądza od powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 917 zł (dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego,

IV.  nakazuje ściągnąć od powódki H. K. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Limanowej kwotę 1320 zł (jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych) tytułem wydatków poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa.