Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 451/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Radosław Ochał

Protokolant: Aldona Kołakowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r. w S.

sprawy z powództwa E. K.

przeciwko Szkole Podstawowej nr (...) im. H. S. w S.

o wynagrodzenie

I. Zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 1.704 (jeden tysiąc siedemset cztery) złote wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od następujących kwot:

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 września 2017 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 października 2017 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 listopada 2017 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 grudnia 2017 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 lutego 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 marca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 maja 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 lipca 2018 r. do dnia zapłaty,

- 142 (sto czterdzieści dwa) złote od dnia 2 sierpnia 2018 r. do dnia zapłaty.

II. Zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 675 (sześćset siedemdziesiąt pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

III. Nadaje wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 2.361 (dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) złotych.

IV. Nakazuje ściągnąć od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie) kwotę 86 (osiemdziesiąt sześć) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.