Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pa 187/19

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 11.07.2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w sprawie sygn. X P 1143/17 z powództwa M. Z. przeciwko Wytwórnia (...) Spółka Akcyjna w Ł. o wynagrodzenie, ekwiwalent pieniężny za urlop w pkt 1 sentencji zasądził od pozwanego Wytwórni (...) Spółka Akcyjna w Ł. na rzecz powoda M. Z. 7600 zł tytułem wynagrodzenia za styczeń 2017r., 7394,88 zł tytułem wynagrodzenia za luty 2017r. oraz 13499,82 zł tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, a w pkt 2 sentencji obciążył i nakazał pobrać od pozwanego Wytwórni (...) Spółka Akcyjna w Ł. na rzecz Skarbu Państwa Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi 1425 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu.

Apelację od przedmiotowego wyroku złożył w imieniu pozwanej Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej w Ł. jako kurator sądowy tejże spółki (...), zaskarżając przedmiotowe orzeczenie w całości, któremu zarzucił naruszenie art. 379 pkt 2 k.p.c. i w konsekwencji nieważność postępowania oraz naruszenie art. 379 pkt 5 k.p.c. poprzez dopuszczenie do sytuacji, w której spółka nie mogła bronić swoich spraw w sądzie. Wskazując na powyższe zarzuty apelujący wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, a ponadto o zwrot całości kosztów sądowych w sprawie, w tym kosztów ewentualnego zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w dacie 6.11.2017 r. Sąd Rejonowy uznał fakt braku zarządu spółki pozwanej i zgodnie z art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania. Następnie apelant podał, że 27.05.2019 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania a w 11.07.2019 r. wydał skarżony przedmiotową apelacją wyrok w niniejszej sprawie. A. argumentował, że Sąd I instancji wskazał, że podstawą do kontynuowania postępowania był fakt wydania przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 8.03.2019 r. postanowienia. Skarżący zaakcentował, że postanowienie to jednak utraciło w całości moc wiążącą z racji złożenia przez kuratora M. S. skargi na orzeczenie referendarza sądowego, wskazując, że wynika to wprost z treści postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z 25.04.2019 r., jak i z przepisów k.p.c. A. podkreślił, że skutkiem złożenia skargi na orzeczenie referendarza jest utrata mocy wiążącej zaskarżonego postanowienia. Skarżący zaznaczył też, że do dnia wniesienia apelacji sprawa dotycząca zakresu umocowania kuratora pozostaje nierozstrzygnięta, gdyż wydane w następstwie skargi postanowienie zostało zaskarżone apelacja i nadal nie jest ono prawomocne i akta w tejże sprawie apelacyjnej nadal pozostają w Sądzie Okręgowym.

A. argumentował, że tym samym w dacie wydania zaskarżonego w n/n sprawie wyroku postanowienie referendarza sądowego z 8.03.2019 r. nie miało już mocy wiążącej a postanowienie Sądu Rejestrowego wydane po wniesieniu skargi na w/w postanowienie referendarza do dnia wniesienia apelacji pozostaje nieprawomocne. W efekcie apelant konkludował, że Sąd Rejonowy mimo braku podstawy podjął zawieszone w n/n sprawie postępowania, prowadził sprawę, przeprowadził rozprawę i wydał zaskarżony wyrok, chociaż spółka (...) S.A. nie posiadała zdolności procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub prawomocnie ustanowionego przedstawiciela ustawowego, albowiem pozwana spółka nie posiadał wówczas zarządu, a zakres umocowania kuratora M. S. nawet w dacie złożenia przedmiotowej apelacji pozostaje nierozstrzygnięty. Zdaniem apelanta Sąd Rejonowy przedwcześnie podjął zawieszone postępowanie, podczas gdy tenże Sąd winien był poczekać i ustalić czy na postanowienie z 8.03.2019 r. wniesiono skargę na orzeczenie referendarza sądowego, skutkującą utratą mocy przez to postanowienie, a następnie winien był ustalić czy od postanowienia Sądu Rejonowego XX Wydział Gospodarczy KRS została wniesiona apelacja a jeśli tak to w jaki sposób została rozpoznana, bo dopiero po dopełnieniu tych powinności Sąd I instancji mógł prawidłowo ustalić czy kurator został prawomocnie umocowany do reprezentacji pozwanej spółki w n/n sprawie i czy możliwe jest z jego udziałem podjęcie i kontynuowanie postępowania zakończonego zaskarżonym wyrokiem.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Wytwórnia (...) spółka akcyjna w Ł. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców w dniu 19.10.2001 r. pod numerem (...) okoliczność niesporna, a nadto odpis z KRS k. 13 -21/.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej w/w spółki z 20.03.2017 r. Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem natychmiastowym J. M. ze stanowiska jednego członka zarządu Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej w Ł.. W związku z powyższym poczynając od 20.03.2017 r. spółka akcyjna Wytwórnia (...) z siedzibą w Ł. nie posiada zarządu. / protokół posiedzenia Rady Nadzorczej (...) S.A. z 20.03.2017 r. k. 109-111, lista obecności k.112 , uchwała nr 1 Rady Nadzorczej (...) S.A. z 20.03.2207 r. o odwołaniu J. M. ze stanowiska członka zarządu (...) S.A. k. 113/

Pozwem z 23.03.2017 r. przeciwko Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w Ł. oraz Wytwórni (...) Spółce komandytowej z siedzibą w Ł., powód M. Z. wniósł o zasądzenie na jego rzecz 28494,70 zł tytułem wynagrodzenia za pracę za styczeń i luty 2017 r. oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop / pozew - k. 3-5/

W/w sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi za sygnaturą akt X P 676/18 / niesporne, a nadto e-prot. z 28.09.2017 r. w sprawie XP 676/17, odpowiedzi na pozew k. 23-25 i k. 26-29/

Pismem procesowym z 16.05.2017 r. powód doprecyzował powództwo w ten sposób, że oświadczył, że swoje roszczenie o zaległe wynagrodzenie oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop kieruje do (...) Spółki komandytowej, która na mocy zawartego porozumienia przejęła na siebie zobowiązania (...) S.A. / pismo - k. 22/

W odpowiedzi na pozew (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Ł. wniosła o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu spółka wskazała, iż odpowiedzi na pozew udziela jedynie z ostrożności procesowej, gdyż firma pozwanego posiada łudząco podobną nazwę do współpozwanego określonego w pozwie, tj. (...) Sp. komandytowa. Podniosła, iż pod wskazanym adresem nie funkcjonuje spółka o nazwie W. Feniks Sp. k i podkreśliła, że to na powodzie ciąży obowiązek prawidłowego wskazania adresu wszystkich pozwanych w pozwie. Spółka podniosła zarzut braku legitymacji procesowej biernej i wskazała, że pozew opiera się na nieuzasadnionych zarzutach. Pozwana spółka wskazała ponadto, że (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Ł. nigdy nie była stroną stosunku pracy z powodem i strony nigdy nie łączył stosunek pracy. Ponadto, nie istnieje żadna umowa lub porozumienie na mocy, których (...) Sp. z o.o. Sp. k. miałaby zobowiązać się do uregulowania zadłużenia (...) S.A., w tym związane z wynagrodzeniem powoda / odpowiedź na pozew - k. 23-25, pełnomocnictwo – k. 62-64, wypis KRS – k. 66-71/

W odpowiedzi na pozew, pozwana Wytwórnia (...) S.A. z siedzibą w Ł., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie kosztów sądowych, w tym zastępstwa procesowego. Pozwana spółka wskazała, że nie kwestionuje kwoty roszczenia dochodzonego przez powoda. W uzasadnieniu pozwana wskazała, iż pozew nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ jednoznacznie kierowany jest do podmiotu, z którym powód nigdy nie nawiązał stosunku pracy. Pozwana spółka wskazała, iż nie jest jej znany podmiot o nazwie wymienionej w pozwie tj. (...) Spółka komandytowa. Pozwana spółka przyjęła, że powodowi chodziło o (...) Sp. z o. o. Sp. k. i na tym założeniu oparła odpowiedź na pozew. Zdaniem pozwanej spółki, powód wiedział, jaka jest kondycja zakładu pracy w efekcie, którego nastąpiła likwidacja jego stanowiska pracy. Pozwana wskazała, iż stosunek pracy z powodem rozwiązał J. S. działający jako pełnomocnik Zarządu Wytwórni (...) S.A. Ponadto pozwana wskazała, iż nie istnieje wskazana przez powoda umowa zawarta pomiędzy (...) Sp. z o.o. Sp.k., a (...) S.A. / odpowiedź na pozew - k. 26-29, pełnomocnictwo – k. 30, wypis KRS – k. 33-41/

Pismem z 6.09.2017 r. powód M. Z. sprecyzował roszczenie i wniósł o zasądzenie od pozwanej Wytwórni (...) S.A. z siedzibą w Ł. łącznej kwoty 28494,70 zł tytułem wynagrodzenia za pracę za styczeń i luty 2017 r. oraz tytułem ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. / pismo procesowe – k. 81-82/

Postanowieniem z 28.09.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi postanowił wyłączyć ze sprawy X P 676/17 sprawę z powództwa M. Z. przeciwko Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej w Ł. do odrębnego rozpoznania i rozstrzygnięcia pod nową sygn. akt X P 1143/17. / postanowienie - e-protokół z dnia 28 września 2017 roku 28 września 2017 – k. 1/

Postanowienie z 12.10.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD. XX Ns-Rej. KRS (...) o ustanowieniu dla Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kuratora w osobie M. S. zgodnie z art. 42 § 1 k.c., celem podjęcia działań zmierzających do powołania zarządu spółki, a w razie potrzeby do jej likwidacji, w tym również do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rozwiązanie spółki i ustanowienie dla niej likwidatora / postanowienie – k. 120/.

Postanowieniem z 6.11.2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi postanowił w sprawie X P 1143/17 na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. zawiesić postępowanie przeciwko Wytwórni (...) S.A. w Ł. z uwagi na braki w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną uniemożliwiające jej działanie, wskazując, że w odpowiedzi na pozew pozwany - Wytwórnia (...) Spółka Akcyjna w Ł. podał, że na mocy uchwały Rady Nadzorczej rzeczonej spółki z 20.03.2017 r. Rada Nadzorcza odwołała ze skutkiem natychmiastowym J. M. ze stanowiska jednego członka zarządu Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej w Ł. i w związku z tym pozwana spółka nie posiada w ogóle zarządu, który mógłby ją reprezentować w przedmiotowej sprawie. / postanowienie – k. 85/

Zarządzeniami z 21.02.2018 r., z 3.07.2018 r., z 31.10.2018 r. w sprawie X P 1143/17 pełnomocnik pozwanej spółki został zobowiązany do złożenia informacji w n/n sprawie czy w chwili obecnej spółka Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej w Ł. posiada organy uprawnione do jej reprezentacji – pod rygorem podjęcia postępowania /k. 93, 99, 114/

W odpowiedziach na te wezwania pełnomocnik pozwanej spółki pismami procesowymi z 13.03.2018 r., z 13.07.2018 r. i z 14.11.2018 r. poinformował, że kurator spółki (...) nie powołał obecnie nowego zarządu spółki ze względu na złą sytuację finansową (...) S.A. dodając, że mimo podejmowanych prób brak jest chętnych osób na objęcie funkcji w zarządzie tejże spółki ze względu na ciężką sytuację finansową, a choć spółka formalnie istnieje, to nie ma organu, nie prowadzi działalności gospodarczej i nikogo nie zatrudnia. Dodatkowo pełnomocnik pozwanej spółki podał, że Zarząd (...) S.A. trzykrotnie składał wnioski do sądu o ogłoszenie upadłości, lecz Sąd Rejonowy dla Łodzi – śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych w dniach 21.02.2014 r. w sprawie XIV GU 172/13, 7.07.2014 r. w sprawie XIV GU 57/14 oraz 30.03.2015 r. w sprawie XIV GU 31/15 oddalił wszystkie trzy wnioski o ogłoszenie upadłości ze względu na brak środków na przeprowadzenie postępowania upadłościowego /pisma procesowe pełnomocnika pozwanej spółki k. 95, 105, 115/.

Postanowieniem z 3.10.2018 r. w sprawie XX Ns – Rej KRS (...) referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi rozszerzył zakres kompetencji kuratora pozwanej spółki (...) o uprawnienia do reprezentowania spółki w sprawach podatkowych i administracyjnych w szczególności toczących się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym działającym jako organ drugiej instancji w sprawie SKO.4140.371-372.2017 oraz w sprawach wynikłych z tego postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organem podatkowym pierwszej instancji przez okres jednego roku od dnia wydania postanowienia / uzasadnienie postanowienia z 25.04.2019 r. k. 126 verte/

Zarządzeniem z 26.11.2018 r. pełnomocnik pozwanej spółki został zobowiązany do złożenia w sprawie X P 1143/17 w terminie 7 dni dokumentu w oparciu, o który M. S. pełnił rolę kuratora (...) S.A. / k. 118/.

W wykonaniu tego zobowiązania pełnomocnik pozwanej spółki przesłał w dniu 13.12.2018 r. postanowienie z 12.10.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD. XX Ns-Rej. KRS (...) o ustanowieniu dla Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kuratora w osobie M. S. zgodnie z art. 42 § 1 k.c., celem podjęcia działań zmierzających do powołania zarządu spółki, a w razie potrzeby do jej likwidacji, w tym również do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rozwiązanie spółki i ustanowienie dla niej likwidatora / postanowienie – k. 120/.

Następnie wykonując wezwanie Sądu Rejonowego z 6.05.2019 r. w sprawie X P 1473/17 pełnomocnik pozwanej spółki poinformował, że ustanowiony kurator M. S. dla pozwanej spółki ze względu na sytuację finansową spółki nie znalazł żadnego kandydata do zarządu oraz nie złożył wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego / k. 121, 122/.

Postanowieniem z 8.03.2019 r. starszy referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD. XX Ns - Rej. KRS (...) zmienił zakres uprawnień kuratora M. S. ustanowionego kuratorem w dniu 12.10.2017 r. dla Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł., którego zakres działania zmieniono w ten sposób, że kurator M. S. ustanowiony jest na podstawie art. 42 kodeksu cywilnego do podjęcia działań zmierzających do powołania zarządu spółki, a w razie potrzeby do jej likwidacji, ustanowienia likwidatora, do złożenia wniosku o ujawnienie rozwiązania spółki w rejestrze, do reprezentowania spółki w tym postępowaniu oraz do reprezentowania spółki i prowadzenia jej spraw z wyłączeniem czynności określonych w art. 42 § 4 kodeksu cywilnego, przy czym kurator uprawniony jest do wszystkich powyższych działań przez okres jednego roku od dnia wydania postanowienia. W uzasadnieniu wskazano, że rozszerzenie uprawnień kuratora dotyczy umocowania do reprezentacji spółki (...) S.A. w trzech postępowaniach toczących się w X Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi o sygn. X P 985/17, XP (...), XP (...) / postanowienie – k. 124-125/

Na skutek skargi kuratora sądowego spółki (...) z dnia 5.04.2019 r., w której skarżący kwestionował zasadność w/w postanowienia z 8.03.2019 r. referendarza sądowego i domagał się sprecyzowania powyższego rozstrzygnięcia w kierunku zapewniającym jednoznaczność jego kompetencji, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 25.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt LD. XX Ns - Rej. KRS (...):

1)  upoważnił i zobowiązał kuratora ustanowionego dla Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. M. S. poza dotychczas powierzonymi mu czynnościami i obowiązkami:

a/ do prowadzenia spraw spółki z zakresu zwykłego zarządu wynikających z jej bieżących działalności oraz do jej reprezentowania w tych sprawach stosunkach zewnętrznych;

b/do reprezentowania tej spółki we wszystkich sprawach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i podatkowych toczących z się z jej udziałem lub jej dotyczących – do momentu powołania organu uprawnionego do reprezentowania spółki albo do chwili ustanowienia likwidatora spółki;

c/do zawiadamiania sądu rejestrowego o każdej sprawie sądowej, egzekucyjnej, administracyjnej i podatkowej oraz w innych sprawach pozasądowych toczących się z udziałem spółki lub jej dotyczących – w termie siedmiu dni od daty uzyskania przez kuratora informacji w takiej sprawie;

d/ do składnia sprawozdań ze wszystkich czynności podejmowanych i dokonanych przez kuratora w okresie pełnienia powierzonych mu obowiązków w okresach trzymiesięcznych liczonych od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, zakreślając dodatkowy 14 dniowy termin biegnący od daty Upływu każdego okresu 3 miesięcznego do złożenia danego sprawozdania, a ponadto do złożenia sprawozdania końcowego w momencie ustania obowiązków kuratora;

e/ do uzyskania – pod rygorem nieważności – zezwolenia sądu rejestrowego:

- na nabycie lub zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na dokonanie czynności prawnej, na podstawie której ma nastąpić oddanie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do czasowego korzystania,

- na nabycie, zbycie oraz obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości spółki,

- na dokonania innych czynności przekraczających zwykły zarząd spółką,

2) określić czas realizacji przez kuratora obowiązków objętych niniejszym postanowieniem na okres 1 roku od daty uprawomocnienia się tego postanowienia.

W uzasadnieniu tego postanowienia Sąd Rejestrowy wskazał, że istnieje konieczność sprecyzowania zakresu dodatkowych obowiązków powierzonych kuratorowi, aby zapewnić doraźną reprezentację spółki we wszelkich postępowaniach już istniejących oraz mogących powstać w przyszłości, zarówno sądowych, jak i pozasądowych, a ponieważ kurator został już umocowany do podejmowania czynności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi i organami podatkowymi, Sąd Rejestrowy w przedmiotowym postępowaniu rozstrzygnął powstały problem przy zastosowaniu kryterium przedmiotowego, powierzając kuratorowi obowiązek działania na rzecz spółki (...) we wszystkich sprawach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych i podatkowych toczących się z jej udziałem lub jej dotyczących, także na etapie przedsądowym - do momentu powołania organu uprawnionego do reprezentowania tej spółki albo do chwili ustanowienia likwidatora spółki. Równocześnie Sąd Rejestrowy określił czas wykonywania przez kuratora powyższych obowiązków, oznaczył treść i terminy realizacji przez kuratora obowiązków sprawozdawczego, a także ograniczenia zakresu jego działań, zastrzeżone pod rygorem nieważności. Sąd Rejestrowy zaznaczył, że powyższe umocowanie, zgodnie ze stanowiskiem skarżącego, umożliwi kuratorowi podejmowanie niezbędnych czynności faktycznych i prawnych we wszystkich sprawach dotyczących spółki już od momentu ich wystąpienia z zachowaniem obowiązku informacyjno – sprawozdawczego w stosunku do sądu rejestrowego / postanowienie z dn. 25.04.2019 r. – k. 126-127/.

W związku z powyższym postanowieniem z 27.05.2019 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi podjął postępowanie w sprawie (...) postanowienie – k. 128/

Zarządzeniem z 27.05.2019 r. wezwano kuratora sądowego ustanowionego dla pozwanej spółki do udziału w sprawie (...) zarządzenie – k. 128/

Na ostatnim terminie rozprawy w dn. 27.06.2019 r. – bezpośrednio poprzedzającej wydanie zaskarżonego wyroku w sprawie X P 1143/17– stawił się powód, a w imieniu pozwanej spółki prawidłowo powiadomionej nikt się nie stawił. Wezwanie na termin tej rozprawy odebrał kurator sądowy pozwanej spółki (...) osobiście w dn. 14.06.2019 r.

/e-protokół z 27.06.2019 r.: 00;00:15, elektroniczne potwierdzenie odbioru korespondencji k. 132 verte/

Aktualnie przed Sądem Okręgowym w Łodzi nadal toczy się za sygnaturą XIII Ga 1278/19 postępowanie apelacyjne na skutek apelacji kuratora sądowego pozwanej spółki (...) od postanowienia Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 25.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt LD. XX Ns - Rej. KRS (...) odnośnie zakresu uprawnień kuratora M. S. - w tym możliwości reprezentowania przez rzeczonego kuratora pozwanej spółki w niniejszej sprawie / okoliczność niesporna/.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja wywiedziona przez kuratora sądowego pozwanej spółki (...) podlegała odrzuceniu, jako niedopuszczalna.

W n/n sprawie kluczową kwestią dla takiej oceny złożonej przez kuratora sądowego pozwanej spółki - (...) apelacji była ocena uprawnień kuratora do reprezentowania pozwanej spółki w n/n sprawie.

Wstępnie wskazać należy, że w myśl art. 67 § 1 k.p.c. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 64 § 1 k.p.c., dokonują czynności procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Stosownie do art. 38 k.c., osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na nim statucie. Regulacje te tworzą mechanizm działania osoby prawnej objaśniany w doktrynie i orzecznictwie przy pomocy teorii organów (por. wyroki SN: z 24 października 1972 r., I CR 177/72, OSNC 1973/10/71; z 6 grudnia 1984 r., II CR 442/84, niepubl.; z 12 marca 1997 r., II CKN 24/97, niepubl.). Teoria ta zakłada, że do podjęcia decyzji i wyrażenia woli osoby prawnej powołane są jednostki (osoby fizyczne) wchodzące w skład jej organu. Działanie tych jednostek traktowane jest jako działanie osoby prawnej. Konieczne jest jednak, aby: 1) przepisy regulujące ustrój danej osoby prawnej przewidywały określony rodzaj organu; 2) konkretna osoba fizyczna powołana została zgodnie z prawem do pełnienia funkcji organu; 3) osoba ta wypełniała funkcję organu w granicach jego kompetencji. Działanie tych jednostek traktowane jest jako działanie osoby prawnej a w przypadku spółki akcyjnej jest zarząd (art. 368 § 1 k.s.h.). Podkreślić należy, że braki w składzie właściwych organów zachodzą zarówno wtedy, gdy skład ten jest niezgodny z ustawą lub statutem, jak i wtedy, gdy strona nie ma powołanego organu uprawnionego do jej reprezentowania. Unormowania powyższe wskazują na ścisłe związanie możliwości korzystania przez osobę prawną z atrybutu zdolności procesowej z posiadaniem organu uprawnionego do działania utożsamianego z działaniem tego podmiotu. Ustawodawca wręcz wykluczył dopuszczalność postępowania z udziałem (w charakterze strony) osoby prawnej, która nie ma umocowanego do działania za nią organu. Nakazał sądowi wzięcie tej okoliczności pod rozwagę w każdym stanie sprawy (art. 202 zdanie drugie k.p.c.), niezależnie od tego, czy brak ten ma charakter pierwotny, czy też wtórny oraz w jakiej roli procesowej występuje osoba prawna dotknięta tym brakiem. Ustawodawca określił w art. 70 k.p.c. sposób usunięcia braków, a w art. 71 k.p.c. konsekwencje ich nieuzupełnienia, jak również ich nieusuwalności (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2013 r., V CSK 53/12).

Zgodnie z treścią art. 368 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją, jest więc organem, przez który spółka realizuje swą zdolność do czynności prawnych. Zarząd jest więc organem obligatoryjnym od momentu zarejestrowania spółki akcyjnej. W świetle § 4 tego przepisu członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

Stosownie natomiast do treści art. 369 § 5 k.s.h. mandat członka zarządu wygasa m.in. wskutek odwołania ze składu zarządu.

Z protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej pozwanej spółki z dnia 20 marca 2017 r. wynika, że w dniu 20 marca 2017 r. przyjęto uchwałę o odwołaniu ze stanowiska członka zarządu pozwanej spółki ze skutkiem natychmiastowym J. M. (jedynego członka Zarządu tej spółki). Z dniem 20 marca 2017 r. wygasło zatem prawo J. M. do prowadzenia i reprezentowania spółki Wytwórni (...) Spółce Akcyjnej w Ł.. Wobec tego poczynając od 20.03.2017 r. pozwana spółka nie posiada zarządu.

W tym miejscu przypomnieć należy, że pozwana, jako spółka akcyjna, działa w procesie poprzez zarząd powołany zgodnie z art. 368 k.s.h. Zarząd ten powinien być ujawniony w KRS i zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017r., poz. 700) domniemywa się, że wpis określonych osób jako członków zarządu jest prawdziwy. Domniemanie to jest wzruszalne i może być obalone przez wykazanie, że osoba wpisana do KRS jako członek zarządu w rzeczywistości nie jest członkiem tego organu. W doktrynie i orzecznictwie powszechnie przyjmuje się, że wpis członka zarządu do KRS ma charakter jedynie deklaratoryjny, a powołanie i odwołanie członka zarządu spółki akcyjnej (podobnie jak spółki z o.o.) następuje na mocy uchwały odpowiedniego organu spółki, której skuteczność nie jest zależna od dokonania odpowiedniego wpisu do KRS (porównaj między innymi orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1999 r. II CKN 608/98, OSNC 2000/4/67, z dnia 4 kwietnia 2000 r. V CKN 10/00, OSNC 2000/12/219, z dnia 18 stycznia 2001 r. V CKN 186/00, z dnia 16 maja 2002 r. IV CKN 933/00 i z dnia 7 lipca 2005 r. V CK 839/04, niepubl.). Dlatego obalenie domniemania przewidzianego w art. 17 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym może nastąpić między innymi przez wykazanie, że uchwała o powołaniu lub odwołaniu członka zarządu była nieważna lub nieistniejąca, jak również przez wykazanie, że inna osoba, nie wpisana do KRS, jest w rzeczywistości członkiem zarządu, czy też, że osoba wpisana do KRS w rzeczywistości nie jest członkiem zarządu.

Z ustaleń faktycznych Sądu Okręgowego w n/n sprawie wynika, że prawomocnym postanowieniem z 12.10.2017 r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie o sygn. akt LD. XX Ns-Rej. KRS (...) ustanowił dla Wytwórni (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kuratora w osobie M. S. zgodnie z art. 42 § 1 k.c., celem podjęcia działań zmierzających do powołania zarządu spółki, a w razie potrzeby do jej likwidacji, w tym również do wystąpienia do sądu rejestrowego z wnioskiem o rozwiązanie spółki i ustanowienie dla niej likwidatora.

Niewątpliwie zatem autor apelacji od wyroku z 11.07.2019 r. w sprawie X P 1143/17 - M. S. jest prawomocnie ustanowionym kuratorem sądowym pozwanej spółki zgodnie z art. 42 § 1 k.c.

Jednakże dla dopuszczalności złożenia w n/n sprawie apelacji w imieniu pozwanej spółki akcyjnej przez M. S. jako kuratora sądowego tej spółki kluczową kwestią jest ustalenie zakresu uprawnień tego kuratora do reprezentowania tejże spółki w przedmiotowym postępowaniu sądowym.

Należy przypomnieć, że materialnoprawną podstawę ustanowienia kuratora dla osoby prawnej stanowi art. 42 §1 k.c., jednakże zakres kompetencji kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 k.c. jest ograniczony do czynności wymienionych w § 2 tego przepisu i określonych w postanowieniu sądu o ustanowieniu kuratora. (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2019 r. I OSK 151/19, L.). Przypomnienia wymaga, że przepis art. 42 k.c. został znowelizowany ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398; dalej jako: "nowelizacja"). Na mocy tej ustawy rozszerzono zakres dotychczasowych kompetencji kuratora w ten sposób, iż na mocy nowych przepisów kurator reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej sprawy w granicach określonych w zaświadczeniu sądu (w szczególności podejmuje działania celem powołania lub uzupełnienia składu organów osoby prawnej lub do jej likwidacji). W myśl art. 42 nowelizacji, do kuratorów ustanowionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie art. 26 ustawy zmienianej w art. 1 lub art. 42 § 1 ustawy zmienianej w art. 2 stosuje się przepisy dotychczasowe. Sąd rejestrowy może zmienić zakres uprawnień kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 ustawy zmienianej w art. 2, stosując ten przepis w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Podsumowując te rozważania należy wskazać, że analizowana zmiana przepisu art. 42 k.c. nastąpiła w kierunku wskazania w nim expressis verbis, że przesłanką ustanowienia kuratora jest także niemożność reprezentacji osoby prawnej pozostająca w związku z brakiem organu reprezentacji bądź brakiem jego prawidłowego składu.

Jak słusznie wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie III CZP 95/11 – „ Kurator ustanowiony na podstawie art. 42 kc dla osoby prawnej jest jej przedstawicielem ustawowym .” … „W konsekwencji kurator w zakresie mieszczącym się w granicach jego umocowania, skierowanych na wywołanie skutków prawnych w odniesieniu do podmiotu pozostającego pod kuratelą czynności, także procesowych (por. art. 66 i 67 § 1 k.p.c.), powinien działać w imieniu tego podmiotu ( sfera reprezentacji). W konsekwencji mieszczące się w zakresie uprawnień objętych zaświadczeniem wydanym kuratorowi czynności procesowe (…) powinny być podejmowane przez kuratora w imieniu tej osoby , ona więc powinna być stroną, a kurator jedynie jej reprezentantem (por. postanowienie z dnia 30 maja 2008 r., III CZP 40/08).”

Należy także przypomnieć, że tryb postępowania, w ramach którego następuje ustanowienie kuratora dla osoby prawnej unormowany został w przepisie art. 603 k.p.c. W myśl art. 603 § 1 k.p.c. kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę. Sąd może wszcząć postępowanie z urzędu, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem społecznym lub bezpieczeństwem obrotu i brak jest możliwości powołania organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej (art. 603 § 2 KPC). Sąd może zmienić zakres umocowania kuratora (art. 603 § 4 KPC).

Sąd Rejestrowy w swoim postanowieniu powinien rozważyć ogólne przyznanie kuratorowi kompetencji do reprezentacji osoby prawnej i prowadzenia jej spraw. Przyznanie kuratorowi możliwości reprezentacji osoby prawnej oznacza również możliwość reprezentowania przez kuratora osoby prawnej podczas toczących się postępowań sądowych.

Wobec argumentacji przytoczonej w apelacji przez kuratora sądowego, wskazać należy, że zgodnie z art. 603 § 3 k.p.c. postanowienie Sądu Rejestrowego o ustanowieniu kuratora jest skuteczne i wykonalne już z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania.

Należy zatem podkreślić, że kurator może podjąć wymagane czynności jeszcze przed uprawomocnieniem się postanowienia o jego powołaniu. Podlega on nadzorowi sądu, który go ustanowił, a zakres umocowania kuratora może ulec zmianie. Dokonane uprzednio czynności pozostają w mocy. Postanowienie Sądu Rejestrowego w I instancji w przedmiocie ustanowienia kurateli jest orzeczeniem co do istoty sprawy i podlega zaskarżeniu apelacją.

Zgodnie z art. 42 § 2 KC do czasu powołania albo uzupełnienia składu organu, o którym mowa w § 1, albo ustanowienia likwidatora kurator reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej sprawy w granicach określonych w zaświadczeniu sądu.

Zdaniem Sądu Okręgowego wymaga rozważenia czy uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej w postępowaniu cywilnym wymaga osobnego wyraźnego upoważnienia przez sąd rejestrowy, czy wynika z umocowania ustawowego. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że „gdyby się okazało, że kurator taki został już ustanowiony, sąd procesowy powiadomi go o prowadzonym postępowaniu. Jeżeli jednak zakres umocowania kuratora ustanowionego na podstawie art. 42 KC byłby wąski i nie obejmowałby możliwości reprezentacji podmiotu, sąd orzekający będzie mógł zwrócić się do sądu rejestrowego, aby ten, działając na podstawie projektowanego art. 603 § 4 KPC zmienił zakres umocowania kuratora”. Należy pamiętać, że art. 42 § 2 KC, który wspomina o reprezentacji osoby prawnej jest umiejscowiony w KC, co do zasady, zawierającym przepisy materialnoprawne. Nie jest zatem oczywiste, czy owa reprezentacja rozciąga się tylko na czynności materialnoprawne podejmowane w obrocie z osobami trzecimi, czy dotyczy również reprezentacji procesowej – chodzi o sytuację, gdy Sąd Rejestrowy upoważni kuratora „do reprezentacji osoby prawnej” nie wskazując bardziej dokładnie kategorii czynności.

Z powyższych przepisów wynika, że Sąd Rejestrowy niewątpliwie mógł zmienić dotychczasowy zakres uprawnień kuratora sądowego pozwanej spółki - (...), poprzez ich rozszerzenie o prawo do reprezentowania (...) Spółki akcyjnej w postępowaniu sądowym toczącym się przed Sądem Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Z ustaleń faktycznych poczynionych na podstawie zalegających w aktach n/n sprawy dokumentów wynika, że tak się właśnie stało. Na skutek bowiem wniesienia w dn. 5.04.2109 r. skargi przez kuratora sądowego M. S. na postanowienie Referendarza sądowego w Sądzie Rejestrowym z 8.03.2019 r. w sprawie XX NS Rej KRS (...), którym rozszerzono zakres kuratora pozwanej spółki - nastąpiła utrata mocy wiążącej tego postanowienia zgodnie z treścią art. 398 [22] § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. i w zw. z art. 7 ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 986), a Sąd Rejestrowy postanowieniem z 25.04.2019 r. w sprawie XX NS-Rej KRS (...) ustaliwszy, że sam fakt ustanowienia kuratora spółki akcyjnej (...) jest przesądzony i nie podlega dalszej analizie prawnej, jednocześnie stwierdził, że zakres nowych kompetencji kuratora oceniony przez pryzmat art. 42 § 1-4 k.c. w zw. z art. 41 [1] § 1 i 2 k.c., powinien odnosić się do treści wniosku złożonego przez M. B., którego zasadności skarżący nie kwestionował, uznając, że istnieje konieczność sprecyzowania zakresu dodatkowych obowiązków powierzonych kuratorowi, aby zapewnić doraźną reprezentację spółki we wszelkich postępowaniach już istniejących oraz mogących powstać w przyszłości, zarówno sądowych, jak i pozasądowych i tak też Sąd Rejestrowy postanowił w pkt 1 b) postanowienia – równocześnie określając czas wykonywania obowiązków przez kuratora, oznaczając treść i terminy realizacji przez kuratora obowiązków sprawozdawczych, a także ograniczenie zakresu jego działań, zastrzeżone pod rygorem nieważności. W efekcie Sąd Rejestrowy w uzasadnieniu postanowienia z 25.04.2019 r. stwierdził, że powyższe umocowanie, jak zauważył sam skarżący – kurator – umożliwi kuratorowi podejmowanie niezbędnych czynności faktycznych i prawnych we wszystkich sprawach dotyczących spółki już od momenty ich wystąpienia.

Wobec treści art. 42 §1-4 k.c. w zw. z art. 603 §3 k.p.c. po złożeniu w/w postanowienia Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r. do akt sprawy X P 1143/117 Sąd Rejonowy słusznie zatem podjął postępowanie, albowiem z sentencji i uzasadnienia postanowienia Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r. wynikało, że M. S. jako kurator sądowy pozwanej spółki jest uprawniony do jej reprezentowania we wszystkich postępowaniach sądowych – a zatem także w sprawie X P 1143/17. W szczególności – wobec argumentacji kuratora M. S. przytoczonej w złożonej przez niego apelacji od wyroku Sądu Rejonowego z 11.07.2019 r. w sprawie X P 1143/17- należy wyraźnie stwierdzić, że Sąd Rejonowy wobec jednoznacznej treści art. 603 § 3 k.p.c. nie miał obowiązku czekać i sprawdzać czy postanowienie Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r. dotyczące rozszerzenia zakresu uprawnień kuratora dotyczących możliwości reprezentowania przez kuratora spółki we wszelkich postępowaniach sądowych już wszczętych lub mogących toczyć się w przyszłości, stało się prawomocne, skoro zgodnie ze wskazanym przepisem jest ono skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania.

Nie sposób nie zauważyć, że kurator sądowy M. S. pomimo prawidłowego powiadomienia go przez Sąd Rejonowy o terminie rozprawy w sprawie X P 1143/17 wyznaczonej na dzień 27.06.2019 r., które osobiście odebrał w dn. 14.06.2019 r. /k. 132 verte/, nie wziął udziału w tej rozprawie, ani też nie zawiadomił Sądu I instancji o tym, że złożył apelację od postanowienia Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r., w której kwestionował rozszerzenie zakresu jego kompetencji postanowieniem Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r. Trzeba zatem wyraźnie wskazać, że kurator pozwanej spółki (...), wbrew lojalności procesowej wyrażonej w art. 3 k.p.c., na żadnym etapie postępowania przed sądem I instancji, nie poinformował Sądu Rejonowego o tym, że wniósł apelację od postanowienia Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r.–lecz czekał z tym do momentu wydania niekorzystnego dla pozwanej spółki wyroku z 11.07.2019 r. w sprawie X P 1143/17.

Natomiast wobec podważenia wprost przez samego kuratora sądowego M. S. jego uprawnień do reprezentowania pozwanej spółki w postępowaniach sądowych dotyczących Spółki akcyjnej (...) z uwagi na wniesienie przez tegoż kuratora apelacji od postanowienia Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r. dotyczącego rozszerzenia zakresu jego uprawnień - Sąd Okręgowy uznał, że autor apelacji nie wykazał należycie swojego uprawnienia do reprezentowania pozwanej spółki w postępowaniu drugoinstacyjnym, które zainicjował złożoną apelacją od wyroku z 11.07.2019 r. w sprawie X P 1143/17.

Przedstawiciel ustawowy osoby prawnej, jakim jest niewątpliwie kurator sądowy ustanowiony zgodnie z art. 42 k.c., ma obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Zgodnie bowiem z art. 68 § 1 k.p.c. przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67 mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności procesowej. Stosownie zaś do treści § 2 art. 68 k.p.c. przepisu §1 nie stosuje się, gdy stwierdzenie umocowania przez sąd jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego sąd ma dostęp drogą elektroniczną, a także gdy czynność procesowa jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Przedstawiciel ustawowy, organy oraz osoby wymienione w art. 67 mają jednak obowiązek wskazać podstawę swojego umocowania.

Właściwe zastosowanie tych przepisów daję sądowi pewność, że dana osoba jest rzeczywiście upoważniona do dokonania konkretnej czynności oraz stanowi gwarancję dla strony należytej reprezentacji w postępowaniu sądowym. Jeżeli zatem stroną skarżącą jest osoba prawna, to do skargi należy dołączyć również dokumenty pozwalające na ustalenie, czy osoby wnoszące skargę były upoważnione do dokonania tej czynności w jej imieniu oraz, czy nie zachodzą w stosunku do niej okoliczności powodujące utratę osobowości prawnej, a w konsekwencji utratę zdolności sądowej i procesowej. Dokumenty te powinny być zgodne z prawem, autentyczne i aktualne na dzień wniesienia skargi.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt n/n sprawy Sąd Okręgowy zważył zatem, że z treści złożonej apelacji przez kuratora sądowego pozwanej spółki - (...) wprost wynika, że kurator ten wprost neguje swoje uprawnienia do reprezentowania spółki (...) w postępowaniach sądowych, w tym też w niniejszym postępowaniu, argumentując, że zaskarżył swoje uprawnienia w tym zakresie i aktualnie kwestia możliwości reprezentowania przez niego pozwanej spółki jest nadal nierozstrzygnięta w postępowaniu apelacyjnym toczącym się przed Sądem Okręgowy w sprawie o sygn. XIII Ga 1278/19. A zatem na dzień złożenia apelacji, a tak należy dokonywać oceny dopuszczalności wniesienia tego środka zaskarżenia, w n/n sprawie kurator sądowy nie wykazał swoich uprawnień do reprezentowania pozwanej spółki, albowiem zakres jego kompetencji w tym także uprawnienie do reprezentowania spółki w postępowaniach sądowych został poddany pod wątpliwość. Do czasu uprawomocnienia się zaskarżonego postanowienia istnieje stan niepewności co do organu uprawnionego do reprezentowania spółki w postępowaniach sądowych, w tym w niniejszym postępowaniu. Wszystkie poczynione wyżej rozważania skutkują tym, że nie można przyjąć, by z samych przepisów ustawy tj. z art. 42 k.c. jednoznacznie wynikały procesowe uprawnienia kuratora, dlatego jeśli sąd procesowy mając najdrobniejsze nawet wątpliwości czy dotychczasowe kompetencje kuratora osoby prawnej ustanowionego na mocy art. 42 § 1 k.c. obejmują udział w postępowaniu musi ten problem rozważyć w kontekście sankcji nieważności postępowania wobec treści art. 379 pkt 2 k.p.c., jako konsekwencji nieprawidłowości reprezentacji strony pozwanej wiążącej się z tym.

Na marginesie wskazać należy, że okoliczności tej nie zmienia fakt, iż nieistniejący już organ spółki ustanowił pełnomocnika procesowego. W świetle art. 379 pkt 2 k.p.c. brak organu powołanego do reprezentowania strony stanowi przyczynę nieważności postępowania niezależnie od tego, czy w imieniu tej strony działa pełnomocnik. Podkreślić należy, że nieważność postępowania określana jest jako tzw. bezwzględna przyczyna odwoławcza, jako że powoduje uchylenie zaskarżonego orzeczenia niezależnie od tego, czy miała wpływ na jego treść.

Reasumując - w ocenie Sądu Okręgowego, w rozpoznawanej sprawie aktualny na dzień wniesienia apelacji wypis z KRS i nieprawomocne postanowienie Sądu Rejestrowego z 25.04.2019 r. o rozszerzeniu zakresu uprawnień kuratora sądowego pozwanej spółki (...) nie stanowią zatem dokumentów pozwalających na stwierdzenie, czy apelację w imieniu skarżącej spółki wniosła osoba upoważniona do dokonania tej czynności w jej imieniu. Walorów takich nie można przypisać w/w dokumentom skoro nadal toczy się postępowanie apelacyjne przed Sądem Okręgowym w sprawie XIII Ga 1278/19, w którym dopiero zostanie rozstrzygnięte jaki jest zakres uprawnień kuratora, tym bardziej, że sam kurator i zarazem autor wniesionej w n/n sprawie apelacji zwalcza rozszerzenie swoich uprawnień do reprezentowania pozwanej w postępowaniach sądowych we wskazanym postępowaniu XIII Ga 1278/19 i wprost neguje im w złożonej przez siebie apelacji od wyroku Sądu Rejonowego z 11.07.2019 r. w sprawie X P 1143/17.

Sąd Okręgowy zważył, że apelacja została wniesiona przez kuratora sądowego pozwanej spółki w dn. 2.09.2019 r. a zatem zgodnie z brzmieniem art.9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2019 r. , poz.1469) do jej rozpoznania stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 tj. k.p.c. , w brzmieniu dotychczasowym.

Przepis art. 370 k.p.c. nakazuje odrzucić apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W świetle zaś art. 373 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie apelacja ulega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 373 k.p.c. orzekł o odrzuceniu apelacji.

A. M. P. A. D.-J.

A.P.