Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Pz 2/20

POSTANOWIENIE

Dnia 30 stycznia 2020r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Andrzejewska

Sędziowie: Patrycja Bogacińska Piątek

Grzegorz Tyrka

po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2020r. w Gliwicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko M. T.

o uznanie za bezskuteczne rozwiązanie umowy o pracę

na skutek zażalenia powódki

od postanowienia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

z dnia 2 września 2019r. sygn. akt IV P 417/17

p o s t a n a w i a:

odrzucić zażalenie.

(-) Sędzia Patrycja Bogacińska-Piatek (-) Sędzia Małgorzata Andrzejewska (-) Sędzia Grzegorz Tyrka

VIII Pz 2/20

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 2 września 2019r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach odrzucił apelację strony powodowej (...) Spółki z o.o. w P. skierowaną od wyroku z dnia 8 listopada 2018r.

Strona powodowa w dniu 2 października 2019r. złożyła zażalenie na to orzeczenie zawierające tylko słowa „zażalenie na postanowienie Sądu z dnia 2 września 2019r.”.

Zarządzeniem z dnia 4 października 2019r. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach zobowiązał stronę powodową, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia,
do uzupełnienia zażalenia poprzez:

-zwięzłe przedstawienie zarzutów w postaci wad orzeczenia,

-uzasadnienie zarzutów,

-przedstawienie wniosku o zmianę lub uchylenie postanowienia z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia,

-oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia,

-uiszczenie opłaty podstawowej od zażalenia w kwocie 30zł

Zarządzenie zostało doręczone w dniu 29 października 2019r.

Wskazane braki formalne nie zostały uzupełnione.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie strony powodowej podlega odrzuceniu.

Sąd drugiej instancji zauważa, że strona powodowa w żadnym zakresie,
w wyznaczonym terminie 7 dni, nie uzupełniła braków formalnych zażalenia skierowanego od postanowienia z dnia 2 września 2019r. – do czego została zobowiązana przez Sąd Rejonowy zarządzeniem doręczonym w dniu 29 października 2019r.

Zgodnie z treścią art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. (przepisy w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zażalenia – stosownie do treści art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2019r. poz. 1469) sąd pierwszej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Natomiast stosowanie do treści art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. (przepisy w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia zażalenia) Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelację, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd pierwszej instancji.

Mając powyższe na uwadze na mocy powołanych przepisów Sąd drugiej instancji orzekł o odrzuceniu zażalenia.

(-) Sędzia Patrycja Bogacińska-Piatek (-) Sędzia Małgorzata Andrzejewska (-) Sędzia Grzegorz Tyrka