Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IV K 203/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

S. P.

1. rozbój : art. 280 §2 k.k. i art. 275 §1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 64 §2 k.k.

2. kradzież z włamaniem: art. 279 §1 k.k. i art. 64§2 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

18 sierpnia 2019 roku, w nocy około godz. 2.00 pokrzywdzony J. L. wracał z pracy do domu. Udał się na przystanek znajdujący się przy skrzyżowaniu ul. (...) i al. (...). Ponieważ poprzedni autobus odjechał, w/w postanowił iść pieszo w kierunku al. (...).

zeznania J. L.

3-4, 155v-156

W tym czasie pokrzywdzonego minął oskarżony S. P., będący pod wpływem alkoholu. Pokrzywdzony zapytał go o przystanek autobusu linii N3. Po chwili, oskarżony podszedł do J. L., w ręce trzymał nóż. Nóż skierował w okolicę brzucha pokrzywdzonego, po czym zażądał wydania komórki i portfela. Pokrzywdzony się bał oskarżonego, oddał mu telefon i portfel. W portfelu był dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja studencka, karta płatnicza mBanku, karta kredytowa S. Banku, gotówka 110 zł.

zeznania J. L.

wyjaśnienia oskarżonego

3-4, 155v-156

43-44, 46, 154v-155

Następnie S. P. zażądał okazania zwartości plecaka. Gdy pokrzywdzony otwierał plecak, wybiegł na ulicę i krzyczał "pomocy złodziej". Zachowanie pokrzywdzonego spłoszyło oskarżonego, który zaczął uciekać w stronę ul. (...), po chwili J. L. stracił go z oczu.

zeznania J. L.

wyjaśnienia oskarżonego

3-4, 155v-156

43-44, 46, 154v-155

Oskarżony udał się na (...) sp. z o.o. przy ul. (...). Używając skradzionej karty płatniczej mBanku zakupił trzy paczki papierosów, za łączną kwotę 38,97 zł. Oskarżony dokonał płatności zbliżeniowej. Po wyjściu ze stacji benzynowej, oskarżony jeszcze przez jakichś czas przechadzał się po mieście.

wyjaśnienia oskarżonego

43-44, 46, k.154v-155

protokół oględzin i zapis monitoringu

20-21, 24-25

wykaz transakcji

121-122

Po powrocie do domu, pokrzywdzony sprawdził stan swojego rachunku bankowego. Ustalił, że dokonano jednej transakcji zbliżeniowej na stacji paliw jw. Następnie udał się na Komisariat, informując o wszystkim organy ścigania.

zeznania J. L.

3-4, 155v-156

W wyniku tego zdarzenia pokrzywdzony J. L. nie odniósł obrażeń.

zeznania J. L.

3-4, 155v-156

W dniu 18 sierpnia 2019 roku oskarżony był ubrany w czarną bluzę z długim rękawem.

protokół oględzin

protokół oględzin i zapis monitoringu

20 i 26-28

24-25

W chwili zatrzymania, oskarżony był ubrany w bluzę o takim samym wyglądzie jak na nagraniu. W mieszkaniu w/w ujawniono należące do pokrzywdzonego dokumenty w postaci dowodu osobistego, legitymacji studenckiej oraz prawa jazdy.

protokoły przeszukania

34-38 , 55-57

Oskarżony został zatrzymany 22 sierpnia 2019 roku, o godz. 13.00.

protokół zatrzymania

30-31

Oskarżony był już wielokrotnie karany. Przedmiotowych czynów dokonał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 paragraf 2 k.k.

karta karna

odpis wyroku V K 1042/17 i okresy wykonywania kar

odpis wyroku V K 326/17

informacja z (...)

89, 103

125- 126

129, 142-145, 150

41

Pokrzywdzony odzyskał wszystkie skradzione rzeczy za wyjątkiem gotówki w kwocie 110 zł i w kwocie 38,97 złotych, stanowiącej płatność na stacji benzynowej.

zeznania J. L.

k. 70, 156

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

S. P.

jw. w zakresie pierwszego czynu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony nie mówi prawdy odnośnie tego, że portfel wraz z zawartością, jeszcze tej samej nocy wyrzucił do kosza. Jak wynika bowiem z protokołu przeszukania, w mieszkaniu oskarżonego ujawniono dokumenty należące do pokrzywdzonego.

protokół przeszukania pomieszczeń

55-57

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

zeznania J. L.

zeznania świadka należy uznać za wiarygodne, są zbieżne z dokumentami złożonymi w sprawie m.in. z zapisem z monitoringu, wykazem transakcji bankowych, brak podstaw by je kwestionować, osoba obca dla oskarżonego, nie mająca powodu by go obciążać bezpodstawnie

wyjaśnienia oskarżonego

wyjaśnienia oskarżonego poza częścią, o której mowa w 1.2. zasługują na wiarę, oskarżony opisał przebieg zdarzenia, który pokrywa się z relacją pokrzywdzonego, przyznał się do zarzucanych mu czynów,

protokół oględzin i zapis monitoringu

brak podstaw do kwestionowania, materiał zgromadzony przez właściwe organy, nie kwestionowany w toku procesu,

protokół oględzin protokół oględzin i zapis monitoringu

brak podstaw do kwestionowania, materiał zgromadzony przez właściwe organy, nie kwestionowany w toku procesu,

protokoły przeszukania

brak podstaw do kwestionowania, materiał zgromadzony przez właściwe organy, nie kwestionowany w toku procesu,

protokół zatrzymania

brak podstaw do kwestionowania, materiał zgromadzony przez właściwe organy, nie kwestionowany w toku procesu,

karta karna odpis wyroku V K 1042/17 i okresy wykonywania kar odpis wyroku V K 326/17 informacja z (...)

brak podstaw do kwestionowania, materiał zgromadzony przez właściwe organy, nie kwestionowany w toku procesu,

wykaz transakcji

brak podstaw do kwestionowania, materiał zgromadzony przez właściwe organy, nie kwestionowany w toku procesu,

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

częściowo wyjaśnienia oskarżonego

jak wskazano wyżej, fakt wyrzucenia portfela nie potwierdził się, na co wskazują protokoły przeszukania pomieszczeń

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2.- odnośnie kradzieży z włamaniem

S. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony pokonał zabezpieczenie elektroniczne, włamał się do systemu bankowego, po czym dokonał kradzieży pieniędzy w kwocie 38,97 zł stanowiących płatność za zakupiony towar, brak podstaw do przyjęcia, iż jest to wykroczenie z art. 119 k.w., zwłaszcza w świetle argumentacji Sądu Najwyższego wyrażonej w wyroku z 22 marca 2017 roku ( sygn. akt III KK 349/16, L.);

kradzieży dokonał w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 §2 k.k. - w okresie od 15 kwietnia 2013 roku do 8 czerwca 2016 roku odbywał karę za przestępstwo z art. 280§1 k.k. i art. 282§2 k.k. ( IV K 539/13 i III K 249/13 - wyrok łączny III K 713/14);

wyrokiem z 4 października 2017 roku, w sprawie o sygn. akt V K 326/17 został skazany za czyn z art. 281 k.k. w zw. z art. 64§1k.k. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, karę odbył w okresie od 12 lipca 2017 roku do 19 października 2018 roku ( wyrok łączny V K 1042/17), przedmiotowe przestępstwo popełnił 18 sierpnia 2019 roku, a więc w okresie 5 lat po odbyciu kary w wymiarze przekraczającym 1 rok

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1- odnośnie rozboju

S. P.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony groził użyciem przemocy J. L. posługując się nożem, po czym dokonał kradzieży rzeczy należących do pokrzywdzonego -art. 280 §2k.k, groźba użycia siły fizycznej ( skierowanie noża w okolice brzucha pokrzywdzonego) wpłynęła na psychikę pokrzywdzonego, co spowodowało przełamanie oporu pokrzywdzonego ( który jak wskazał bał się), a w konsekwencji stworzyło warunki do dokonania zaboru, brak podstaw do przyjęcia stanu bezbronności - jak wynika z orzecznictwa i komentarzy, stan bezbronności to stan, w którym ofiara zachowując sprawność fizyczną i psychiczną, zostaje pozbawiona możliwości stawiania oporu, lub w której to zachowując świadomość, zostaje pozbawiona fizycznej możliwości stawiania oporu ( inne formy przymusu niż przemoc) np. wielość napastników, dysproporcja sił między napastnikiem a ofiarą, zastosowanie środków chemicznych, paralizatorów, które ograniczają lub wyłączają możliwość fizycznej reakcji na zachowanie sprawcy ( kom. do 280 k.k. pod red. Stefańskiego 2019, wyd. 24/T Oczkowski, Legalis)

rozbój to szczególna forma kradzieży, art. 280 k.k. to przepis szczególny w stosunku do 278 k.k.

oskarżony dokonał kradzieży dokumentu stwierdzającego tożsamość innej osoby - art. 275§1 k.k.

oskarżony usunął dokument, którym nie miał prawa wyłącznie dysponować - czyli prawo jazdy ( dokument ten nie stwierdza praw majątkowych), dokument ten nie stwierdza praw majątkowych, a więc zaszła konieczność uzupełnienia kwalifikacji o art. 276 k.k.

art. 64 paragraf 2 k.k. - jw.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. P.

1-3.

1-3.

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze dyrektywy art. 53 § 1 i § 2 k.k. Na niekorzyść oskarżonego przy wymiarze kary Sąd poczytał znaczną szkodliwość społeczną czynów wynikającą z godzenia w jedne z podstawowych dóbr chronionych prawem – zdrowie, życie, mienie - prawo własności, działania umyślnego, z zamiarem bezpośrednim, pod wpływem alkoholu, wielokrotną uprzednią karalność, wyrządzenie szkody. Jako okoliczność łagodzącą Sąd poczytał na korzyść oskarżonego, przyznanie się do winy, wyrażoną skruchę, przeproszenie pokrzywdzonego.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności Sąd wymierzył oskarżonemu za czyn z punktu I karę 7 lat pozbawienia wolności, a za czyn z punktu II karę 2 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na to, że czyny popełnione przez oskarżonego pozostają w zbiegu realnym, zaktualizował się obowiązek Sądu wymierzenia kary łącznej. Mając zaś na uwadze fakt, iż pomiędzy czynami przypisanymi oskarżonemu zachodzi realny zbieg przestępstw, Sąd na podstawie art. 85 paragraf 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, stosując przy tym zasadę absorpcji. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawia związek przedmiotowy, przejawiający się w bliskości czasowej pomiędzy tymi przestępstwami, fakt, że pierwszy czyn ma charakter dominujący, nadto tożsamość pokrzywdzonego co do dwóch czynów, tożsamość naruszonych dóbr prawnych jak też forma winy i motywacja sprawcy.

Swoim dotychczasowym zachowaniem oskarżony jednoznacznie okazał lekceważący stosunek dla porządku prawnego. Oskarżony był już kilka razy karany za przestępstwa podobne, a zatem musiał zdawać sobie sprawę z faktu, iż popełnienie przez niego kolejnych przestępstw może skutkować wymierzeniem mu bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

W przekonaniu Sądu kary jednostkowe jak i kara łączna, wymierzone oskarżonemu są adekwatne do stopnia zawinienia i uwzględniają stopień szkodliwości społecznej jego czynów. Kara łączna orzeczona w tym rozmiarze będzie w stanie spełnić swe podstawowe cele zarówno w zakresie prewencji indywidualnej jak i generalnej.

S. P.

4.

1. i 2.

oskarżonemu na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 22 sierpnia 2019 roku, godzina 13.00 - art. 63 paragraf 1 k.k.

S. P.

5.

1. i 2.

oskarżony został zobowiązany do naprawienia szkody w kwocie 148,97 zł stosownie do treści art. 46 paragraf 1 k.k.

S. P.

6.

1. i 2.

przepadek stosownie do treści art. 44 paragraf 2 k.k.

S. P.

7.

1. i 2.

zwrot oskarżonemu bluzy koloru czarnego - jego własność, obecnie zbędna - art. 230 paragraf 2 k.p.k.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. P.

8.

8.

Koszty dla obrońcy oskarżonego przyznane zgodnie z paragraf 2, 3, 4 ust.1, paragraf 17 ust.2 pkt 5, paragraf 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu z 3.10.2016 roku ( Dz.U. z 2016 roku, poz. 1714)

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

9.

Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych z uwagi brak majątku oraz izolacyjny charakter kary.

7.  Podpis

Edyta Markowicz