Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 539/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa D. W.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S.

o wynagrodzenie, odszkodowanie

I.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda D. W. kwotę 8.783,09 zł (osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote i 9/100), tytułem odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 23 grudnia 2019 r. do dnia zapłaty

II.  zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w S. na rzecz powoda D. W. kwotę 12.059,50 zł (dwanaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć i 50/100), tytułem wynagrodzenia, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 2.106,17 zł od dnia 11 września 2019 r.,

- 5.437,50 zł od dnia 11 października 2019 r.,

- 4.515,83 zł od dnia 11 listopada 2019 r.

do dnia zapłaty,

III.  w pozostałym zakresie oddala powództwo,

IV.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 5.026,62 zł.