Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XIII Ga 1885/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy

w następującym składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Matysik

po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2020 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...)

z siedzibą w W.

przeciwko (...)spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi

z dnia 13 września 2019 roku, sygn. akt XII GC 59/18

1.  oddala apelację;

2.  zasądza od (...)
z siedzibą w W. na rzecz (...)spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. kwotę 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.