Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII K 194/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 grudnia 2019 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie, VIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia del. Marcin Kosowski

Protokolant: sekretarz sądowy Agnieszka Łatka

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w W.: Bogumiła Knapp

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 grudnia 2019 roku, sprawy:

P. S., syna J. i W. z domu I., urodzonego w dniu (...) w W.,

skazanego prawomocnie wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2000 roku
w sprawie sygn. akt VI K 904/99
:

a)  za przestępstwo określone w art. 43 ust. 3 Ustawy z dnia 24.04.1997 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
, popełnione w dniu 16 lutego 1998 roku, na karę 7 lat pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny po 100 złotych jedna stawka;

b)  za przestępstwo określone w art. 11 §1 d.k.k. w zw. z art. 256 §1 d.k.k.
w zw. z art. 4 §1 k.k., popełnione w dniu 18 lutego 1998 roku, na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności; oraz

c)  za przestępstwo określone w art. 276 k.k., popełnione w dniu 18 lutego 1998 roku,
na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Na podstawie powyższych kar jednostkowych orzeczono wobec skazanego karę łączną
7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie sygn. akt X Ka 121/01 Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił powyższy wyrok w ten sposób, że przestępstwo
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii popełnione w dniu 16 lutego 1998 roku, zakwalifikował z art. 43 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 43 ust. 3 powołanej Ustawy w zw. z art. 12 k.k.;

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2003 roku warunkowo zwolniono skazanego z odbywania reszty kary pozbawienia wolności
na okres próby do dnia 28 lutego 2007 roku. Następnie postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2007 roku odwołano udzielone skazanemu warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Po rozwiązaniu powyższej kary łącznej pozbawienia wolności, skazany wykonał orzeczone tym wyrokiem kary pozbawienia wolności w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego z Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku sygn. akt XII K 59/17 (opisanej w punkcie 8. b);

Natomiast kara grzywny orzeczona tym wyrokiem została wykonana w całości;

2.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie sygn. akt
VIII K 74/08:

a)  za przestępstwo określone w art. 240 §1 k.k., popełnione w bliżej nieustalonym dniu
w listopadzie 2005 roku jednak przed 19 listopada 2005 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  za przestępstwo określone w art. 239 §1 k.k., popełnione w okresie od 06 stycznia 2007 roku do 21 lutego 2007 roku, na karę 2 lat pozbawienia wolności; oraz

c)  za przestępstwo określone w art. 278 §2 k.k., popełnione w dniu 22 lutego 2007 roku, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i 300 stawek dziennych grzywny
po 100 złotych jedna stawka;

Na podstawie powyższych kar jednostkowych orzeczono wobec skazanego karę łączną
3 lat pozbawienia wolności.

Wyrokiem z dnia 09 września 2010 roku w sprawie sygn. akt II AKa 195/10 Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił powyższy wyrok w ten sposób, że uchylił orzeczenie o karze łącznej pozbawienia wolności i w miejsce czynu z art. 278 §2 k.k. uznał skazanego P. S. za winnego popełnienia czynu z art. 293 §1 k.k.
w zw. z art. 292 §1 k.k., popełnionego w bliżej nieustalonym czasie, jednak nie później niż w dniu 21 lutego 2007 roku, i skazał na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł w stosunku do skazanego karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności;

Po rozwiązaniu powyższej kary łącznej pozbawienia wolności, skazany wykonał orzeczone tym wyrokiem kary pozbawienia wolności w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego z Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku sygn. akt XII K 59/17 (opisanej w punkcie 8. d);

3.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt. XVIII K 261/09, za przestępstwo określone w art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 282 k.k., popełnione w sierpniu 2003 roku, na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 200 stawek dziennych po 100 złotych jedna stawka;

Wyrokiem z dnia 28 grudnia 2002 roku w sprawie sygn. akt II AKa 306/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał powyższy wyrok w mocy wobec P. S.;

Skazany wykonał orzeczoną tym wyrokiem karę pozbawienia wolności w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego z Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku sygn. akt XII K 59/17 (opisanej w punkcie 8. d);

Natomiast kara grzywny orzeczona tym wyrokiem została wykonana w całości z dniem 05 maja 2016 roku;

4.  łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20 maja 2013 roku w sprawie sygn. akt XII K 33/13, którym:

a)  rozwiązano karę łączną orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie sygn. akt VIII K 74/08 (opisanym w punkcie 2.)

b)  połączono kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie sygn. akt
VIII K 74/08 (opisanym w punkcie 2.) i Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
02 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt. XVIII K 261/09 (opisanym w punkcie 3.) oraz orzeczono wobec skazanego karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt VIII K 74/08 (opisanej w punkcie 2.) od dnia 21 lutego 2007 roku do dnia 12 lipca 2007 roku oraz od dnia
02 kwietnia 2011 roku do dnia 20 maja 2013 roku;

Wyrokiem z dnia 11 października 2013 roku w sprawie sygn. akt II AKa 296/13 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał powyższy wyrok w mocy;

Po rozwiązaniu powyższej kary łącznej pozbawienia wolności, skazany wykonał objęte tym wyrokiem jednostkowe kary pozbawienia wolności w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego z Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku sygn. akt XII K 59/17 (opisanej w punkcie 8. d);

5.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie sygn. akt XVIII K 221/13 (prawomocnym z dniem 25 października 2013 roku):

a)  za przestępstwo określone w art. 272 k.k., art. 273 k.k. i art. 18 §2 k.k.
w zw. z art. 229 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełnione
w okresie od 20 stycznia 2003 roku do 27 maja 2003 roku, na karę 1 roku
i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 200 stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych;

b)  za przestępstwo z art. 230a §1 k.k., art. 273 k.k. i art. 18 §2 k.k.
w zw. z art. 229 §3 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k., popełnione
w okresie od 05 grudnia 2006 roku do 02 lutego 2007 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności i 100 stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki na kwotę 50 złotych;

Na podstawie powyższych kar jednostkowych orzeczono wobec skazanego karę łączną
2 lat pozbawienia wolności (której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 lat) i 250 stawek dziennych grzywny przyjmując wysokość jednej stawki
na kwotę 50 złotych;

Dotychczas nie zarządzono wykonania powyższej kary łącznej pozbawienia wolności
co było możliwe do dnia 25 kwietnia 2019 roku;

Natomiast kara łączna grzywny orzeczona tym wyrokiem została wykonana w całości
z dniem 19 lipca 2017 roku;

6.  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt VIII K 351/10, za przestępstwo określone w art. 258 §2 k.k., popełnione w okresie
co najmniej od 01 stycznia 2002 roku do 21 lutego 2007 roku, na karę 3 lat pozbawienia wolności;

Wyrokiem z dnia 13 października 2015 roku w sprawie sygn. akt II AKa 378/14 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał powyższy wyrok w mocy;

Skazany wykonał orzeczoną tym wyrokiem karę pozbawienia wolności w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego z Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku sygn. akt XII K 59/17 (opisanej w punkcie 8. d);

7.  Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 06 lipca 2016 roku
w sprawie sygn. akt III K 352/14
:

a)  za przestępstwo określone w art. 18 §3 k.k. w zw. z art. 279 §1 k.k., popełnione
w dniu 07 lipca 1997 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  za przestępstwo określone w art. 263 §2 k.k., popełnione w dniu 08 października 1997 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Na podstawie powyższych kar jednostkowych orzeczono wobec skazanego karę łączną
1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

Wyrokiem z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie sygn. akt IX Ka 1243/16 Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał powyższy wyrok w mocy;

Po rozwiązaniu powyższej kary łącznej pozbawienia wolności, skazany wykonał orzeczone tym wyrokiem kary pozbawienia wolności w ramach kary łącznej orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego z Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku sygn. akt XII K 59/17 (opisanej w punkcie 8. b);

8.  łącznym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie sygn. akt XII K 59/17, którym:

a)  rozwiązano kary łączne pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 09 czerwca 2000 roku
w sprawie sygn. akt VI K 904/99 (opisanym w punkcie 1.) i Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 06 lipca 2016 roku w sprawie sygn. akt
III K 352/14 (opisanym w punkcie 7.);

b)  połączono kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone powyższymi wyrokami i orzeczono wobec skazanego P. S. karę łączną 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy opisanej w punkcie 1. od dnia 16 lutego 1998 roku do dnia
28 listopada 2001 roku i od dnia 12 lipca 2007 roku do dnia 02 kwietnia 2011 roku oraz ze sprawy opisanej w punkcie 7. od dnia 08 października 1997 roku do dnia
06 listopada 1997 roku;

c)  rozwiązano karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie sygn. akt VIII K 74/08 (opisanym w punkcie 2.);

d)  połączono kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie sygn. akt
VIII K 74/08 (opisanym w punkcie 2.), Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
02 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt. XVIII K 261/09 (opisanym w punkcie 3.) i Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt VIII K 351/10 (opisanym w punkcie 6.) oraz orzeczono wobec skazanego P. S. karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności ze sprawy Sądu Okręgowego
w W. sygn. akt XII K 33/13 (wyrok łączny opisany w punkcie 4.) od dnia
02 kwietnia 2011 roku do dnia 14 maja 2015 roku i od dnia 21 lutego 2007 roku
do dnia 12 lipca 2007 roku oraz ze sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt VIII K 351/10 (opisana w punkcie 6.) od dnia 01 czerwca 2016 roku do dnia 31 maja 2017 roku;

e)  nadto ustalono, że w pozostałym zakresie wyroki, które zostały objęte tym wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu oraz umorzono postępowanie
w pozostałym zakresie, tj. w zakresie kary orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego
w Warszawie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie sygn. akt XVIII K 221/13 (opisanym w punkcie 5.);

Wyrokiem z dnia 09 października 2017 roku w sprawie sygn. akt II AKa 276/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał powyższy wyrok w mocy

Kara łączna pozbawienia wolności orzeczona wobec P. S. w punkcie 8. b został wykonana w całości z dniem 25 października 2019 roku. Natomiast kara łączna pozbawienia wolności orzeczona wobec skazanego w punkcie 8. d został wykonana
w całości z dniem 29 listopada 2018 roku;

9.  Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie sygn. akt IV K 639/12
:

a)  za przestępstwo określone w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii
w brzmieniu obowiązującym 04 października 2005 roku w zw. z art. 4 §1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 65 §1 k.k. oraz
w zw. z art. 64 §1 k.k., popełnione w okresie od 2002 do 2003 roku, na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz kare grzywny 200 stawek dziennych po 50 złotych każda stawka;

b)  za przestępstwo określone w art. 263 §2 k.k., popełnione w nieustalonym okresie 2003 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności;

Na podstawie powyższych kar jednostkowych orzeczono wobec skazanego karę łączną
4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

Wyrokiem z dnia 07 listopada 2018 roku w sprawie sygn. akt IX Ka 725/18 Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał powyższy wyrok w mocy;

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia
23 stycznia 2019 roku w sprawie sygn. akt VII K 439/19 rozłożono P. S. nieuiszczoną grzywnę w kwocie 10.000,00 złotych na 32 rat w kwotach po 312,50 złotych płatnych do 20-go każdego miesiąca poczynając od lutego 2019 roku

Powyższa kara grzywny jest aktualnie wykonywana. Natomiast karę łączną pozbawienia wolności skazany rozpoczął odbywać w dniu 25 października 2019 roku a planowany koniec jej odbywania przypada na dzień 21 kwietnia 2024 roku;

orzeka:

I.  na podstawie art. 575 §1 k.p.k. (w brzmieniu obowiązującym w dniu 07 czerwca 2010 roku) rozwiązuje orzeczenia o karach łącznych pozbawienia wolności zawarte:

a)  w punkcie 4. wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie sygn. akt XII K 59/17 (opisane w punkcie 8 d.); oraz

b)  w punkcie III. wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie sygn. akt IV K 639/12 (opisane w punkcie 9.);

II.  na podstawie art. 569 §§1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. oraz art. 86 §1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dniu 07 czerwca 2010 roku) w zw. z art. 4 §1 k.k., łączy:

a)  kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec P. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie sygn. akt
VIII K 74/08 (opisanym w punkcie 2.);

b)  karę jednostkową pozbawienia wolności orzeczoną wobec P. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt. XVIII K 261/09 (opisanym w punkcie 3.);

c)  karę jednostkową pozbawienia wolności orzeczoną wobec P. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt
VIII K 351/10 (opisanym w punkcie 6.); oraz

d)  kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wobec P. S. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie sygn. akt IV K 639/12 (opisanym w punkcie 9.)

i orzeka wobec P. S. karę łączną w wymiarze 10 (dziesięciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

III.  na podstawie art. 575 §1 k.p.k. (w brzmieniu obowiązującym w dniu 07 czerwca 2010 roku) rozwiązuje orzeczenie o karze łącznej grzywny zawarte w punkcie X. wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie sygn. akt
XVIII K 221/13 (opisanego w punkcie 5.);

IV.  na podstawie art. 569 §§1 i 2 k.p.k. w zw. z art. 85 k.k. oraz art. 86 §1 i 2 k.k.
w zw. z art. 33 §3 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dniu 07 czerwca 2010 roku)
w zw. z art. 4 §1 k.k. łączy:

a)  karę jednostkową grzywny orzeczoną wobec P. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt.
XVIII K 261/09 (opisanym w punkcie 3.);

b)  kary jednostkowe grzywny orzeczone wobec P. S. wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie sygn. akt
XVIII K 221/13 (opisanego w punkcie 5.); oraz

c)  karę jednostkową grzywny orzeczoną wobec P. S. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie sygn. akt IV K 639/12 (opisanym w punkcie 9.)

i orzeka wobec skazanego P. S. łączną karę grzywny w wymiarze 500 (pięciuset) stawek dziennych po 85 (osiemdziesiąt pięć) złotych każda;

V.  na podstawie art. 577 k.p.k. i art. 92 §1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym w dniu
30 czerwca 2015 roku) na poczet orzeczonej wobec skazanego P. S.
w pkt. IV kary łącznej grzywny zalicza grzywny wykonane w ramach spraw:

a)  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 02 kwietnia 2012 roku w sprawie sygn. akt. XVIII K 261/09 (opisanym w punkcie 3.) w wysokości 200 stawek dziennych
po 100 złotych jedna stawka; oraz

b)  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2013 roku w sprawie sygn. akt XVIII K 221/13 (opisanego w punkcie 5.) w wysokości 250 stawek dziennych
po 50 złotych;

i uznaje karę łączną grzywny w tym zakresie, tj. łącznie do kwoty 32.500,00 (trzydziestu dwóch tysięcy pięciuset) złotych za wykonaną;

VI.  na podstawie art. 576 §1 k.p.k. ustala, że w pozostałej części wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

VII.  na podstawie art. 17 §1 pkt 7) k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone w sprawach:

a)  Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie sygn. akt VI K 904/99 (opisanej w punkcie 1.);

b)  Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie w sprawie sygn. akt
III K 352/14 (opisanej w punkcie 7.)

VIII.  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone w sprawach:

a)  Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 października 2013 roku sygn. akt
XVIII K 221/13 z zakresie orzeczonych kar pozbawienia wolności (opisanej
w punkcie 5.);

IX.  na podstawie art. 624 §1 k.p.k. zwalnia skazanego P. S. od obowiązku uiszczenia kosztów postępowania w sprawie i przejmuje je na rzecz Skarbu Państwa.