Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. XII K 143/19


WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agnieszka Domańska

Protokolant: Aleksandra Adamska

w obecności prokuratora Bogumiły Knap

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 stycznia 2020 roku

sprawy D. A., syna K. i D. z d. Ś., urodzonego (...) w W.,

skazanego podlegającymi wykonaniu prawomocnymi wyrokami:

1. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 6 października 2014 roku sygn. akt III K 459/13 na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 10 zł stawka; na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 lat; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 16-17 maja 2013 roku; w dniu 25 czerwca 2015 roku wykonano karę grzywny; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; orzeczoną karę pozbawienia wolności D. A. odbywa od dnia 27 kwietnia 2019 roku, koniec kary został ustalony na dzień 25 kwietnia 2020 roku;

2. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 roku sygn. akt III K 785/17 za czyn:

- z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 października 2017 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

- z art. 244 k.k. popełniony w okresie pomiędzy 14 września 2017 roku a 17 października 2017 roku na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

- z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 grudnia 2017 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 3 k.k. połączono jednostkowe kary ograniczenia wolności i wymierzono karę łączną 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet kary łącznej ograniczenia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 17 października 2017 roku godz. 15:20 do dnia 19 października 2017 roku godz. 11:30 i od dnia 25 grudnia 2017 roku godz. 12:50 do dnia 26 grudnia 2017 roku godz. 12:15; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 11 marca 2019 roku sygn. akt VII Ko 571/19 w zamian za niewykonaną karę łączną ograniczania wolności orzeczono karę zastępczą 172 dni pozbawienia wolności; na podstawie art. 65a § 1 k.k.w. wstrzymano wykonanie kary zastępczej pozbawienia wolności, a na podstawie art. 65a § 3 k.k.w. określono wymiar pozostałej do obycia kary ograniczenia wolności na 340 godzin nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne; orzeczona niniejszym wyrokiem kara nie została wykonana;

3. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt III K 363/18 na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 20 czerwca 2018 roku godz. 12:40 do dnia 21 czerwca 2018 roku godz. 15:25, równoważąc to 4 dniom kary ograniczenia wolności; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 roku sygn. akt VII Ko 1154/19 wobec D. A. w zamian za niewykonaną karę ograniczania wolności orzeczono karę zastępczą 180 dni pozbawienia wolności; orzeczona niniejszym wyrokiem kara nie została wykonana;

4. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 27 marca 2019 roku sygn.akt VIII K 109/19 na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet kary ograniczenia wolności zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 13 stycznia 2018 roku; orzeczona niniejszym wyrokiem kara nie została wykonana

orzeka

I)  na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1, 3 i 4 k.k. w zw. z art. 34 § 1a pkt 1 k.k. łączy karę łączną ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem opisanym w punkcie 2, tj. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 roku sygn.akt III K 785/17 i kary jednostkowe ograniczenia wolności orzeczone wyrokami opisanymi w punkcie 3, tj. Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt III K 363/18 oraz w punkcie 4, tj. Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 27 marca 2019 roku sygn. akt VIII K 109/19 i wymierza skazanemu D. A. karę łączną 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

II)  na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej ograniczenia wolności zalicza skazanemu D. A. okres pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie sygn. akt III K 785/17 od dnia 17 października 2017 roku godz. 15:20 do dnia 19 października 2017 roku godz. 11:30 i od dnia 25 grudnia 2017 roku godz. 12:50 do dnia 26 grudnia 2017 roku godz. 12:15, w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie sygn. akt III K 363/18 od dnia 20 czerwca 2018 roku godz. 12:40 do dnia 21 czerwca 2018 roku godz. 15:25 oraz w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie sygn. akt VIII K 109/19 w dniu 13 stycznia 2018 roku, przyjmując że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności;

III)  na podstawie art. 576 § 1 k.p.k. w pozostałym zakresie połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

IV)  na podstawie art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w zakresie wyroku opisanego w pkt. 1;

V) zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. S. kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych, powiększoną o stawkę podatku VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu skazanego D. A. w postępowaniu przed Sądem I Instancji ;

VI) kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

XIIK 143/19

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1. Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza

6.10.2014 r

IIIK 459/13

1.1.2.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

26.02.2018 r.

IIIK 785/17

1.1.3.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli

30.10.2018 r.

IIIK 363/18

1.1.4.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa

27.03.2019 r.

VIIIK 109/19

0.1.1.2. Inne fakty

1.2.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

D. A. został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 26 lutego 2018 roku sygn. akt III K 785/17 za czyn:

- z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 17 października 2017 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

- z art. 244 k.k. popełniony w okresie pomiędzy 14 września 2017 roku a 17 października 2017 roku na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym;

- z art. 190 § 1 k.k. popełniony w dniu 24 grudnia 2017 roku na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 3 k.k. połączono jednostkowe kary ograniczenia wolności i wymierzono karę łączną 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet kary łącznej ograniczenia wolności zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 17 października 2017 roku godz. 15:20 do dnia 19 października 2017 roku godz. 11:30 i od dnia 25 grudnia 2017 roku godz. 12:50 do dnia 26 grudnia 2017 roku godz. 12:15; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 11 marca 2019 roku sygn. akt VII Ko 571/19 w zamian za niewykonaną karę łączną ograniczania wolności orzeczono karę zastępczą 172 dni pozbawienia wolności; na podstawie art. 65a § 1 k.k.w. wstrzymano wykonanie kary zastępczej pozbawienia wolności, a na podstawie art. 65a § 3 k.k.w. określono wymiar pozostałej do obycia kary ograniczenia wolności na 340 godzin nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne; orzeczona niniejszym wyrokiem kara nie została wykonana.

odpis wyroku

odpis postanowienia sygn. akt VII Ko 571/19

14

15

1.2.1.2

D. A. został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt III K 363/18 na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania od dnia 20 czerwca 2018 roku godz. 12:40 do dnia 21 czerwca 2018 roku godz. 15:25, równoważąc to 4 dniom kary ograniczenia wolności; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 roku sygn. akt VII Ko 1154/19 wobec D. A. w zamian za niewykonaną karę ograniczania wolności orzeczono karę zastępczą 180 dni pozbawienia wolności; orzeczona niniejszym wyrokiem kara nie została wykonana.

Odpis wyroku

Odpis postanowienia

Informacja dot. wprowadzenia kary do wykonania

k. 100

k.126

107, 124

1.2.1.3

D. A. został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 27 marca 2019 roku sygn.akt VIII K 109/19 na karę 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym; na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. na poczet kary ograniczenia wolności zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie w dniu 13 stycznia 2018 roku; orzeczona niniejszym wyrokiem kara nie została wykonana

Odpis wyroku

Zarządzenie wykonania kary

144

145

1.2.1.4

D. A. został prawomocnie skazany wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie z dnia 6 października 2014 roku sygn. akt III K 459/13 na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz karę grzywny w wysokości 50 stawek dziennych po 10 zł stawka; na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 k.k. wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszono na okres próby wynoszący 5 lat; na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie w dniach 16-17 maja 2013 roku; w dniu 25 czerwca 2015 roku wykonano karę grzywny; postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie z dnia 30 października 2018 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; orzeczoną karę pozbawienia wolności D. A. odbywa od dnia 27 kwietnia 2019 roku, koniec kary został ustalony na dzień 25 kwietnia 2020 roku

Odpis wyroku

Opinia Zastępcy Dyrektora AŚ

110-116

21-22

1.2.1.5

Ponadto D. A. został skazany 5- ciokrotnie za popełnienie 7 występków umyślnych przeciwko mieniu, rodzinie i opiece, działalności instytucji państwowych, porządkowi publicznemu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Orzeczone w tych sprawach kary zostały wykonane przez skazanego w całości.

Karta Karna

Odpisy wyroków

37-40

69-85,86-87,91-92, 93,96,102

134-142

1.2.1.6

Skazany D. A. obecnie odbywa karę pozbawienia wolności orzeczoną wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza sygn. akt IIIK 459/13, od dnia 9 maja 2019 roku przebywa w Areszcie Śledczym w W.-B..

Jak wynika z opinii Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w W.-B. zachowanie D. A. należy określić jako poprawne, nie był karany regulaminowo, był nagradzany kodeksowo. Nie deklaruje przynależności do nieformalnej grupy podkultury przestępczej, w grupie współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo, w stosunku do przełożonych przyjmuje postawę regulaminową. Uczestniczył w kursie przyuczającym do zawodu glazurnika i w zajęciach KO.

Opinia Zastępcy Dyrektora AŚ

Informacja o pobytach i orzeczeniach

21-22

23-35

1.Ocena Dowodów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1-6

Odpisy (kopie) orzeczeń (ujawnione na rozprawie w dniu 21 stycznia 2020 roku k.146-147)

Ujawnione odpisy (kopie) zostały sporządzone z oryginałów orzeczeń znajdujących się w aktach poszczególnych spraw, przez uprawnione do tego osoby i w sposób wiernie oddający treść wydanych orzeczeń.

Karta karna

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o skazanym D. A. została sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym. Zawarte w karcie karnej dane znajdują odzwierciedlenie w dołączonych do akt sprawy odpisach (kopiach) orzeczeń w niej ujawnionych.

Opinia o skazanym i informacja o pobytach i orzeczeniach

Opinia sporządzona o skazanym przez Zastępcę Dyrektora Aresztu Śledczego w W.-B. jest wyczerpująca, odnosi się zarówno do zachowania skazanego w warunkach pozbawienia wolności, jak i przed osadzeniem w Areszcie Śledczym, nie zawiera jakichkolwiek treści wskazujących na jej subiektywizm lub brak rzetelności. Ujawnione w opinii oraz w informacji o pobytach i orzeczeniach dane, związane z odbywaniem przez D. A. kar pozbawienia wolności, korespondują z informacjami wynikającymi z treści opisanych w nich orzeczeń.

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 26 lutego 2018 roku sygn. akt IIIK 785/17

Kara łączna 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

3.1.2.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z dnia 30 października 2018 roku sygn. akt IIIK 363/18

Kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

3.1.3

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z dnia 27 marca 2019 roku sygn. akt VIIIK 109/19

Kara 6 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z art. 85 § 1 i 2 kk Sąd orzeka karę łączną wówczas, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary jednostkowe lub łączne tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, a kary te podlegają wykonaniu.

W odniesieniu do D. A. karami jednorodzajowymi podlegającymi wykonaniu są kary ograniczenia wolności orzeczone wobec niego wyrokami Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli sygn. akt IIIK 785/17 i sygn. akt IIIK 363/18 oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa sygn. akt VIII K 109/19.

Orzekając karę łączną ograniczenia wolności zgodnie z art 86 § 1 kk Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 2 lat pozbawienia wolności, a wymierzając karę łączną sąd na nowo określa obowiązki.

W niniejszej sprawie z uwagi na to, że najwyższa kara jednostkowa ograniczenia wolności wynosiła 1 rok pozbawienia wolności (sprawa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli sygn. akt IIIK 363/18), tj. była orzeczona w tym samym wymiarze co kara łączna podlegająca połączeniu (sprawa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli, sygn. akt IIIK 785/17), Sąd orzekał także na podstawie art 86 § 4 kk, uznając że nie ma miejsca sytuacja wskazana w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 roku sygn. K 4/17, wyłączająca stosowanie art. 86 § 4 kk.

Odnośnie kar niejednorodzajowych wskazać należy, że w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 roku sygn. P 20/17, art. 87 § 1 kk w zakresie w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności jest niezgodny z art 45 ust 1 i art 175 ust 1 Konstytucji RP. Wobec powyższego, pomimo tego że oprócz podlegających połączeniu kar jednorodzajowych tj. kar ograniczenia wolności, w odniesieniu do D. A. wykonaniu podlega kara pozbawienia wolności orzeczona wobec niego wyrokiem Sadu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza sygn. akt IIIK 459/13, Sąd nie objął tej kary w niniejszym postępowaniu węzłem kary łącznej.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Ustalając, że spełnione zostały przesłanki art. 85 § 1 i 2 k.k., kierując się przesłankami określonymi w art. 85a k.k., art. 86 § 1 k.k. oraz zasadami i dyrektywami wymiaru kary, ukształtowanymi na gruncie orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Sąd wymierzył skazanemu D. A. karę łączną 2 lat ograniczenia wolności.

W myśl art. 85a k.k. orzekając karę łączną Sąd wziął pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, uwzględniając całokształt czynów popełnionych przez skazanego.

D. A. jest osobą wielokrotnie karaną – począwszy od 5 sierpnia 2005 roku (sprawa Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy sygn. akt VK 429/04) był skazany 9-krotnie za 13 występków umyślnych: przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko wolności, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko mieniu, przeciwko porządkowi publicznemu oraz z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. D. A. był skazywany na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich wykonania – których wykonanie zarządzano, korzystał z warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary – które odwołano oraz był skazywany na kary ograniczenia wolności, które podlegały zamianie na kary zastępcze pozbawienia wolności. Wskazane powyżej okoliczności w ocenie Sądu jednoznacznie wskazują na dużą demoralizację oskarżonego, która wyraża się w wieloletnim, wręcz uporczywym lekceważeniu obowiązujących norm prawnych oraz wydawanych wyroków. Okoliczność ta w ocenie Sądu uzasadnia w pełni uznanie – w kontekście dyrektyw wymiaru kary łącznej – że jedynie wymierzenie skazanemu kary w maksymalnej wysokości, tj. 2 lat ograniczenia wolności spełni w należytym stopniu względy prewencji indywidualnej i ogólnej, a każdy wymiar kary niższy aniżeli wskazany w wyroku łącznym prowadziłby do wniosku, że popełnienie wielu przestępstw popłaca, albowiem orzeczone za nie kary ulegną absorbcji. Kara taka powinna uzmysłowić skazanemu karygodność jego postępowania i jednoznacznie wskazać, że jego zachowanie jest . Z drugiej strony, orzeczony wymiar kary powinien także uzmysłowić innym osobom (społeczeństwu), że sprawcy przestępstw ponoszą adekwatną odpowiedzialności karną za swe czyny. W ocenie Sądu Okręgowego zawarte w opinii Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego informacje, wskazują na co do zasady poprawną postawę skazanego, ale przejawia się ona de facto dostosowaniem się do zasad wynikających z przepisów dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności - co jest obowiązkiem skazanego.

Mając na uwadze, że wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego (art. 53 § 1 kkw), Sąd uznał, że dla realizacji tego celu kary zasadne będzie zobowiązanie skazanego do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

1.Wymiar Środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Mając na uwadze, że D. A. w trakcie postępowań karnych w sprawach, w których orzeczono kary podlegające połączeniu w niniejszym postępowaniu był zatrzymywany, Sąd na podstawie art. 577 k.p.k. na poczet orzeczonej w punkcie I kary łącznej ograniczenia wolności zaliczył skazanemu D. A. okres pozbawienia wolności w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie sygn. akt III K 785/17 od dnia 17 października 2017 roku godz. 15:20 do dnia 19 października 2017 roku godz. 11:30 i od dnia 25 grudnia 2017 roku godz. 12:50 do dnia 26 grudnia 2017 roku godz. 12:15, w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie sygn. akt III K 363/18 od dnia 20 czerwca 2018 roku godz. 12:40 do dnia 21 czerwca 2018 roku godz. 15:25 oraz w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie sygn. akt VIII K 109/19 w dniu 13 stycznia 2018 roku, przyjmując że jeden dzień pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

III

Z uwagi na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2019 roku sygn. P 20/17, zgodnie z którym art. 87 § 1 kk w zakresie w jakim nakłada na sąd obowiązek połączenia kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz wymierzenia kary łącznej pozbawienia wolności po dokonaniu zamiany kary ograniczenia wolności na karę pozbawienia wolności jest niezgodny z art 45 ust 1 i art 175 ust 1 Konstytucji RP, Sąd na podstawie art. 572 kpk umorzył postepowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w odniesieniu do obecnie wykonywanej przez skazanego D. A. kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec niego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z dnia 6 października 2014 roku sygn. akt III K 459/13.

IV

Mając na uwadze, że zgodnie z art. 576 § 1 kpk z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego, wyroki podlegające połączeniu nie ulegają wykonaniu w zakresie objętym wyrokiem łącznym, Sąd orzekł, że w pozostałym zakresie, tj. wykraczającym poza wskazany w punkcie I wyroku łącznego z dnia 21 stycznia 2020 roku, połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Z uwagi na reprezentowanie skazanego D. A. podczas postępowania przed Sądem I Instancji przez obrońcę z urzędu, Sąd zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. A. S. kwotę 120 zł, powiększoną o podatek VAT, tytułem wynagrodzenia za obronę z urzędu skazanego w postępowaniu przed Sądem I Instancji.

Wysokość wynagrodzenia została ustalona na podstawie § 17 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

VI

Mając na uwadze, że skazany ma ograniczone możliwości zarobkowania oraz nie posiada oszczędności, Sąd zwolnił go od ponoszenia kosztów postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego i obciążył nimi Skarb Państwa.

1.PODPIS