Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 727/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Marek Jasiński

Protokolant: Agnieszka Benert-Branicka

po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2020 r. w Gdańsku

na rozprawie

sprawy z powództwa B. S.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

I.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. S. kwotę 26 150 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 2 czerwca 2017 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz B. S. kwotę 5925 zł (pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

III.  zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku kwotę 1647 zł (tysiąc sześćset czterdzieści siedem złotych) tytułem zwrotu nieuiszczonych kosztów sądowych.

Sygn. akt I C 727/18

UZASADNIENIE

Pozwem z 2 czerwca 2017 r. B. S. domagała się zasądzenia od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 26150 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty i kosztami procesu według norm przepisanych.

Roszczenie swe powódka wywodziła z łączącą ją z pozwanym umowy ubezpieczenia w wariancie (...), na mocy której ochroną ubezpieczeniową objęta została nieruchomość położona w J. 24, w tym od skutków zdarzenia losowego w postaci zalania.

Na skutek pęknięcia elementów instalacji wodnej w kotłowni, powódka 9 lutego 2017 r. stwierdziła zalanie, w wyniku którego doszło do zniszczeń posadzek, ścian, mebli i instalacji wodno-kanalizacyjnej i kotła grzewczego, których łączny koszt naprawy wyniósł 26150 zł.

Powódka zgłosiła (...) S.A. szkodę, jednakże pozwana odmówiła wypłaty odszkodowania, powołując się na wyłączenie odpowiedzialności przewidziane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia (...).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym 11 października 2017 r. w sprawie I Nc 1224/17 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Od powyższego nakazu zapłaty pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. złożył sprzeciw, zaskarżając nakaz zapłaty w całości i wnosząc o oddalenie powództwa.

Pozwany nie zaprzeczył, że łączyła go z powódką umowa ubezpieczenia. Powołał się natomiast na postanowienia § 11 ust. 1 pkt 6 Ogólnych warunków ubezpieczenia (...), zgodnie z którymi (...) S.A. nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy, spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczającego. Zdaniem pozwanego, właściwa temperatura nie była utrzymywana w budynku i to doprowadziło do powstania szkody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

B. S. i (...) Spółkę Akcyjną z siedzibą w W. łączyła umowa ubezpieczenia, na mocy której ochroną ubezpieczeniową objęta została nieruchomość w J. 24, m. in. w zakresie zdarzeń losowych, w tym zalania.

Do powyższej umowy ubezpieczenia zastosowanie miały Ogólne warunki ubezpieczenia (...). Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 130 lit. a, zalanie zdefiniowane zostało jako bezpośrednie działanie wody lub innych cieczy polegające m. in. na spowodowanym awarią instalacji wydostaniu się wody, pary lub innych cieczy z instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub centralnego ogrzewania znajdującej się wewnątrz mieszkania, domu, budynku niemieszkalnego, budynku niemieszkalnego w stadium budowy. Z kolei awaria instalacji została zdefiniowana w § 2 pkt. 5 OWU, jako wynikające z przyczyny zewnętrznej lub wewnętrznej, nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego uszkodzenie instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, lub centralnego ogrzewania, powodujące zaprzestanie jej funkcjonowania lub nieprawidłowość działania, co wiąże się z powstaniem lub możliwością powstania szkód w mieniu znajdującym się w miejscu ubezpieczenia.

Postanowienia § 11 ust. 1 pkt 6 OWU zawierały wyłączenie odpowiedzialności (...) S.A. za szkody powstałe w następstwie pęknięcia rur lub osprzętu instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy, spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczającego.

dowód: okoliczność bezsporna, a ponadto kopia polisy nr (...) – k. 12-13, kopia OWU - k. 39-57

W wyniku awarii, w wyniku działania korozji elektrochemicznej, doszło do pęknięcia elementów instalacji wodnej w kotłowni przed 9 lutego 2017 r. w domu w J., co doprowadziło do zalania, w wyniku którego doszło do zniszczeń posadzek, ścian, mebli i instalacji wodno-kanalizacyjnej i kotła grzewczego. Usunięcie awarii instalacji wodociągowej i naprawa kotła olejowego kosztowały 1620 zł. Łączny koszt naprawy zniszczeń płytek podłogowych, tapet, drzwi z ościeżnicami, sufitu, fizeliny, parkietu dębowego, wyspy kuchennej oraz osuszenia domu, a także naprawy instalacji wodociągowej i kotła grzewczego, wynosił 26150 zł.

dowód: opinia biegłego – k. 107-113, okoliczności bezsporne, a ponadto kopia faktury – k. 15, zeznania świadków K. C. – k. 87 i K. S. – k. 87.

B. S. zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego, (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. odmówił wypłaty odszkodowania, powołując się na wynikające z postanowień Ogólnych warunków ubezpieczenia (...), bowiem ustalono, że przyczyną zalania było pęknięcie instalacji wodnej wskutek zamarznięcia.

dowód: zgłoszenie szkody – k. 14, pismo (...) z 17 lutego 2017 r. – k. 16, odwołanie i pismo (...) S.A. z 30 marca 2017 r. – k. 19.

Sąd zważył, co następuje:

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zaoferowanych przez strony dowodów, w tym dokumentów, których autentyczności i wiarygodności strony nie kwestionowały, a ponadto zeznań świadków K. C. i K. S., których zeznania były spójne, logiczne oraz wzajemnie się potwierdzały i uzupełniały. Korespondowały również z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Należy podkreślić, że stan faktyczny był pomiędzy stronami w dużej mierze niesporny. W szczególności nie były przez pozwanego kwestionowane twierdzenia powódki odnośnie łączącej strony umowy ubezpieczenia, powstania i zakresu uszkodzeń w wyniku zalania oraz co istotne, odnośnie wysokości kosztów naprawy uszkodzeń w ubezpieczonym domu powstałych na skutek zalania. W konsekwencji, jako bezsporne, Sąd uznał, że nie wymagają one prowadzenia postępowania dowodowego dla ich stwierdzenia (art. 229 i 230 k.p.c.).

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadzała się do oceny, czy w sprawie zachodziły okoliczności wyłączające odpowiedzialność odszkodowawczą pozwanego, na które powołał się pozwany odmawiając odszkodowania, tj. czy do spornego zalania doszło w wyniku zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej wskutek niezachowania w budynku odpowiedniej temperatury. W konsekwencji najistotniejszym dowodem w sprawie okazała się opinia biegłego sądowego z zakresu ciepłownictwa S. H.. Opinia została sporządzona przez biegłego sądowego mającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Jest jasna, w pełni odpowiada na pytanie postawione w tezie dowodowej, zaś wnioski opinii zostały należycie uzasadnione w jej części opisowej. Opinia nie była również kwestionowana przez strony. Sąd uznał ją zatem za w pełni wiarygodny dowód w sprawie na okoliczność mechanizmu powstania awarii instalacji wodociągowej.

Opinia biegłego nie potwierdziła wersji pozwanego, że do awarii doszło na skutek zamarznięcia wody w instalacji wodociągowej, co upoważniało pozwanego do odmowy odszkodowania (§ 11 ust. 6 OWU). Przeciwnie, mechanizm powstania awarii opisany przez biegłego, wypełnia definicję awarii instalacji określoną w § 2 pkt 5 OWU – jako uszkodzenie instalacji z przyczyny wewnętrznej – korozji elektrochemicznej. Spełnione zatem zostały przesłanki odpowiedzialności pozwanego za szkody powstałe w wyniku zalania, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt. 130 OWU.

Z uwagi na to, że pozwany w procesie kwestionował wyłącznie mechanizm powstania szkody, nie kwestionując jej wysokości, Sąd uznał wobec powyższych wyników postępowania dowodowego, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości, stosownie do przepisy art. 805 § 1 i § 2 pkt 1 k.c., wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie od daty wniesienia pozwu do dnia zapłaty, stosownie do art. 481 § 1 i 2 k.c.

O kosztach procesu Sąd orzekł kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik procesu, zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c., zasądzając od pozwanego, jako strony przegrywającej spór w całości na rzecz powódki celowe koszty dochodzenia swoich praw, na które złożyły się: opłata sądowa od pozwu w wysokości 1308 zł, koszty zastępstwa procesowego w wysokości 3617 zł oraz wykorzystana zaliczka poczet kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w wysokości 1000 zł. Ponadto, stosownie do przepisu art. 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w związku z art. 98 § 1 k.p.c., Sąd zasądził od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku poniesione przez Skarb Państwa tymczasowo koszty przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego nie pokryte z zaliczki w wysokości 1429 zł oraz koszty stawiennictwa świadka K. C. w wysokości 218 zł.

Sygn. akt I C 772/18

ZARZĄDZENIE

(...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

(...)