Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX U 883/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2019 r.

Sąd Okręgowy___________________ w Gliwicach Wydział IX

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Sądu Okręgowego Iwona Nowak

Protokolant:

St. sekretarz sądowy Wioleta Potrząsaj

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2019 r. w Rybniku

sprawy z odwołania K. L. (L.)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

przy udziale ./.

o emeryturę

na skutek odwołania K. L. (L.)

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R.

z dnia 25 kwietnia 2019 r. Znak (...)

oddala odwołanie

Sędzia

Sygn. akt IX U 883/19

UZASADNIENIE

Decyzją z 25 kwietnia 2019r. organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w R. na podstawie art. 50a ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS odmówił ubezpieczonemu K. L. (L.) prawa do emerytury górniczej, gdyż ubezpieczony na 31.12.2018r. udokumentował łącznie 16 lat, 2 miesiące i 9 dni okresów pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą ( w tym 4 lata i 29 dni okresów oddelegowania do związków zawodowych z wyboru) zamiast wymaganych 25 lat. Organ rentowy wskazał w uzasadnieniu, że okres oddelegowania uwzględnia się przy ustaleniu prawa do emerytury górniczej przewidzianej w art. 50 a ustawy emerytalnej wyłącznie w przypadku, gdy pracownik rozwiąże najpóźniej z dniem 31.12.2018r. stosunek pracy ze spółką (...) S.A. w B. i na datę rozwiązania stosunku pracy – łącznie z tym okresem – spełnia warunki do przyznania tej emerytury.

Ubezpieczony wniósł odwołanie od tej decyzji wskazując, że w jego ocenie do okresu pracy górniczej winien być zaliczony pełny okres wykonywania pracy związkowej na zasadzie oddelegowania, a nie wyłącznie 4 lata i 29 dni, jak uznał organ rentowy. Precyzując odwołanie w piśmie z 24.09.2019r. (k. 18 a.s.) zarzucił, iż organ rentowy, poza okresami pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego (po 1991r.), wyłączył także inne okresy nie uwzględniając ich do pracy górniczej (bez zastosowania kodu 21) w ciągu całego roku 1996, tj. 02-05/01, 08-12/01, 15-19/01, 22-26/01, 29/01-02/02, 05-09/02, 12-16/02, 27/02-03/03, 04-08/03, 11-15/03, 18-22/03, 25-29/03, 01-03/04, 09-12/04, 15-19/04, 22-26/04, 07-10/05, 20-24/05, 27-31/05, 03-05/06, 07/06, 10-14/06, 17-21/06, 01-05/07, 08-12/07, 01-02/08, 05-09/08, 12-14/08, 16/08, 19-22/08. Ubezpieczony podniósł, że z akt ZUS nie wynika skąd te przerwy w świadczeniu pracy i dlaczego te okresy nie zostały zakwalifikowane do pracy górniczej. Ubezpieczony dodał, że 10-letni staż pracy górniczej osiągnął wcześniej niż 18.11.2012r., bo już w 1996r., co pozwoliłoby na zaliczeniu do stażu pracy górniczej okresu oddelegowania stałego do pracy w zakładowej organizacji związkowej.

Organ rentowy w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie z przyczyn jak
w zaskarżonej decyzji. Organ rentowy wskazał nadto, że okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, traktuje się na równi z okresem pracy równorzędnej, o której mowa w art. 50c ust. 2 ustawy z 17.12.1998r. po warunkiem, że pracownik zatrudniony pod ziemią w kopalni uprzednio przez co najmniej 10 lat wykonywał pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a ponadto do 31.12.2018r. zostanie rozwiązany stosunek pracy.

Rozpoznając sprawę Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Ubezpieczony K. L. urodził się (...)

(...). ubezpieczony wystąpił z wnioskiem o przyznanie prawa do emerytury górniczej.

W rozpoznaniu wniosku o prawo do świadczenia organ rentowy wydał decyzję odmowną z 24.02.2017r. omówioną na wstępie.

Organ rentowy do pracy górniczej uwzględnił na 31.12.2018r. udokumentował łącznie 16 lat, 2 miesiące i 9 dni okresów pracy górniczej i równorzędnej z pracą górniczą ( w tym 4 lata i 29 dni okresów oddelegowania do związków zawodowych z wyboru).

Ubezpieczony od 13.03.1987r. do 16.05.2007r. zatrudniony był w (...) S.A. KWK (...) w K. w pełnym wymiarze czasu pracy kolejno na stanowiskach:

- od 13.03.1987r. do 30.04.1990r. – młodszego górnika pod ziemią,

- od 01.05.1990r. do 22.08.1996r. – górnika pod ziemią,

- od 23.08.1996r. do 16.05.2007r. – oddelegowany stale do pełnienia funkcji z wyboru w Związku Zawodowym (...) 9art. 31.1. ustawy z 23.05.1991r.) inspektora działu inwestycji pod ziemią.

W okresie od 19.08.1996r. do 22.08.1996r., od 04.11.2004r. do 05.11.2004r. i od 08.11.2004r. do 10.11.2004r. korzystał z urlopu bezpłatnego.

Ubezpieczony w 199r. był oddelegowywany doraźnie do pełnienia funkcji związkowych w (...) w następujących okresach: 02-05/01, 08-12/01, 15-19/01, 22-26/01, 29/01-02/02, 05-09/02, 12-16/02, 27/02-03/03, 04-08/03, 11-15/03, 18-22/03, 25-29/03, 01-03/04, 09-12/04, 15-19/04, 22-26/04, 07-10/05, 20-24/05, 27-31/05, 03-05/06, 07/06, 10-14/06, 17-21/06, 01-05/07, 08-12/07, 01-02/08, 05-09/08, 12-14/08, 16/08.

Od 07.07.2012r. do 30.11.2018r. zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy w (...) S.A. Oddział KWK (...) w R. na stanowisku górnika pod ziemią.

Następnie od 01.12.2018r. do 01.12.2018r. zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy w (...) S.A. Oddział KWK (...) w M. na stanowisku górnika pod ziemią.

Od 01.12.2018r. do 31.12.2018r. ubezpieczony zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy w Spółce (...) S.A. w B. Oddział w M. KWK (...) w K..

10-letni okres pracy pod ziemią ubezpieczony osiągnął 18 listopada 2012r.

Powyższe Sąd ustalił w oparciu o dokumentację akt emerytalnych ubezpieczonego, w tym znajdującą się w nich dokumentację pracowniczą, w szczególności świadectwo pracy z (...) S.A. z 05.07.2012r., zaświadczenia (...) S.A. z 30.11.2018r. i z 03.12.2018r. oraz zaświadczenie (...) S.A. z 16.05.2012r.

Zgromadzony materiał Sąd uznał za przekonujący, spójny i logiczny, przez co mogący stanowić podstawę rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe ustalenia Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie ubezpieczonego nie zasługuje na uwzględnienie.

Ubezpieczony domaga się przyznania prawa do emerytury górniczej ze względu na wiek - ukończenie 55 lat, tj. emerytury o jakiej mowa w art.50a, ust.1 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U.z 2017r., poz.1270 ze zm.).

Zgodnie z tym przepisem górnicza emerytura przysługuje pracownikowi urodzonemu po dniu 31.12.1948r., a przed dniem 01.01.1969r., jeżeli spełnił następujące warunki:

1) ukończył 55 lat życia;

2) ma okres pracy górniczej wynoszący łącznie z okresami pracy równorzędnej co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej określonej w art. 50c ust. 1;

3) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Spór w niniejszej sprawie polegał na ustaleniu, czy ubezpieczony legitymuje się okresem 25 lat pracy górniczej, o której mowa w powołanym art. 50a, w szczególności, czy do takiej pracy można zaliczyć okresy doraźnego oddelegowania ubezpieczonego w 1996r. do pełnienia funkcji w związku zawodowym pracowników.

Z treści art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019r., poz. 263 j.t.) wynika, iż osobie wykonującej pracę zarobkową w okresie zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 1, przysługują uprawnienia lub świadczenia osoby wykonującej pracę zarobkową.

Natomiast zgodnie z art. 11b ust. 6a ustawy z 07.09.2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (j.t. Dz. U. z 2019r., poz. 1821) okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części, o którym mowa w ust. 1, traktuje się na równi z okresem pracy równorzędnej, o której mowa w art. 50c ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanej dalej "ustawą o emeryturach i rentach z FUS", pod warunkiem że pracownik zatrudniony pod ziemią w kopalni, zakładzie górniczym lub jego oznaczonej części, nabytych po dniu 1 stycznia 2015 r. przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 8 ust. 1, uprzednio przez co najmniej 10 lat wykonywał pracę górniczą, o której mowa w art. 50c ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Okres pełnienia z wyboru funkcji związkowej w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników kopalni, zakładu górniczego lub jego oznaczonej części uwzględnia się przy ustalaniu prawa do emerytury górniczej, o której mowa w art. 50a ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Zatem, zdaniem Sądu przeprowadzone postępowanie wykazało, że decyzja organu rentowego jest zasadna.

Prawidłowo organ rentowy wyliczył staż pracy ubezpieczonego w związku z ubieganiem się przez ubezpieczonego o prawo do emerytury górniczej. Prawidłowo ustalił okresy pracy górniczej. Niewątpliwie prawidłowo zaliczył okresy oddelegowania do pełnienia funkcji w związku zawodowym do pracy równorzędnej z pracą górniczą i brak jest podstaw do uwzględnienia na prawo do emerytury górniczej okresów w roku 1996, wskazanych przez ubezpieczonego w piśmie z 24.09.2019r., gdyż niewątpliwie ubezpieczony przed 1996r. nie legitymuje się okresem 10 lat pracy górniczej.

Ubezpieczony nie wykazał zasadności swoich twierdzeń, nie przedstawił żadnych dowodów, by uzasadnić swoje stanowisko, a stanowiska organu rentowego (pismo z 10.10.2019r. k. 21 a.s.) ustosunkowującego się do zarzutów ubezpieczonego wyrażonych w piśmie z 24.09.2019r., ostatecznie nie kwestionował.

Mając powyższe na uwadze, ustalając, iż ubezpieczony nie legitymuje się okresem 25 lat pracy górniczej i równorzędnej, o której mowa w art. 50a Sąd, z mocy art. 477 14 §1 kpc oddalił odwołanie nie znajdując podstaw do jego uwzględnienia.

Sędzia Iwona Nowak