Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIW 321/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodnicząca – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st. sekr. sąd. Anna Żebrowska

po rozpoznaniu w dniach 7 lutego 2020 roku sprawy

W. D.

syna A. i J. z d. C.

ur. (...) w O.

obwinionego o to, że: w dniu 11 lipca 2019 roku około godz. 14:30 w O. na ul. (...), na terenie (...) w O., agresywnym zachowaniem i krzykami zakłócił ład i porządek publiczny pracownikom w/w placówki,

tj. o czyn z art. 51§1kkw

1.  Obwinionego W. D. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 51§1kw w zw. z art. 24§1 i 3kw skazuje go na karę grzywny w wysokości 500 (pięćset) złotych.

2.  Zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa 50,00 (pięćdziesiąt) złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu w wysokości 100,00 (sto) złotych.

Sygn. akt II W 321/19

UZASADNIENIE

Obwiniony W. D. ( 52 lata ) jest byłym mężem M. D. .Oboje posiadają jeszcze nieuregulowane sprawy majątkowe i relacje pomiędzy nimi są bardzo napięte. W dniu 11 lipca 2019r około godz.14.30 obwiniony przyjechał do miejsca pracy pokrzywdzonej tj. (...) (...) w O.. Wszedł do jej gabinetu. Był pobudzony. Zaczął się awanturować .Oskarżał byłą żonę o kradzież skórzanej kurtki motocyklowej, o zniszczenie samochodu i kradzież pieniędzy. W międzyczasie stanął w drzwiach i uniemożliwiał pokrzywdzonej wyjście z pokoju. Mimo wezwań pokrzywdzonej aby opuścił pokój, nie zrobił tego .Krzyczał , ubliżał i obrażał pokrzywdzoną , kopnął w drzwi i zadeklarował ,że codziennie będzie ją nachodził aby wszyscy zobaczyli „jaka jest”. Obwiniony zmienił swoją postawę w momencie jak pokrzywdzona zadzwoniła do swojej koleżanki z pokoju obok –P. B. z prośbą aby ta zawiadomiła policję.

Powyższe ustalenia faktyczne Sąd uczynił w oparciu o zeznania M. D. ( k,. 73.3) , P. B. (k.74,6)

Okoliczności popełnienia przez W. D. zarzucanego mu czynu w ocenie Sądu nie budzą żadnych wątpliwości. Wprawdzie obwiniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czyny , jednakże jego wyjaśnienia mają charakter całkowicie odosobniony. Obwiniony wprawdzie wyjaśnił k. 9 , że rzeczywiście był w miejscu pracy żony ,bo domagał się od niej zwrotu kurtki ale nie było między nimi żadnej awantury , agresji , tylko rozmowa . Zaprzeczył zatem , aby jego zachowanie stanowiło jakikolwiek wybryk..

Sąd odrzucił w całości wyjaśnienia obwinionego albowiem jak wspomniano wyżej mają one charakter odosobniony, a przed wszystkim pozostają w rażącej sprzeczności z zeznaniami wszystkich przesłuchanych świadków. Z zeznań obu przesłuchanych świadków jednoznacznie wynika, że obwiniony był wyraźnie pobudzony, agresywny, wulgarny wobec byłej żony do tego stopnia, że w pewnym momencie blokował drzwi wejściowe do pokoju, aby pokrzywdzona nie mogła wyjść. Zeznania tych świadków w ocenie Sądu zasługują na pełną wiarygodność. Są zgodne ze sobą ,uzupełniają się ,składane w sposób pewny, bez cienia żadnych zawahań. Charakterystycznym jest, że świadek P. B. to osoba obca dla pokrzywdzonej, ale i dla obwinionego. Nie miała zatem żadnych powodów, aby bezpodstawnie obciążać obwinionego.

W świetle powyższych dowodów Sąd pewnie przyjął, że obwiniony W. D. 11 lipca 2019 roku koło 14.30 poprzez agresywne zachowanie, używanie słów obraźliwych ,krzyk , zakłócił w ten sposób porządek publiczny. Niewątpliwie działał publicznie, bo w miejscu publicznym(w instytucji samorządowej ), a świadkami jego zachowania było co najmniej kilka osób, bez żadnego powodu . Wyczerpał zatem swoim zachowaniem znamiona wykroczenia art. 51 §1 kw.

Zachowanie obwinionego stanowiło wybryk, bo odbiegało od przyjętego zwyczajowo postępowania w danym miejscu, czasie i okolicznościach, naruszało i lekceważyło obowiązujące zasady współżycia społecznego. Niewątpliwie odbiegało ono od przyjętych w danej sytuacji norm postępowania, pozostawało w oczywistej sprzeczności ze zwykłymi normami ludzkiego współżycia. Wywołało ono wśród obecnych negatywne oceny, gniew i oburzenie.

Wymierzając obwinionemu karę sąd miał na uwadze znaczną społeczną szkodliwość czynu jakiego się obwiniony dopuścił, wagę naruszonych przez niego obowiązków, których każdy obywatel winien przestrzegać w urzędzie. W gruncie rzeczy Sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących wobec obwinionego, choć odnotować należy ,sytuacja wydarzyła się między byłymi małżonkami.

Wymierzona grzywna w kwocie 500 złotych jest adekwatna zdaniem sądu do stopnia zawinienia obwinionego, uwzględnia jego sytuacja osobistą i majątkową i nie stanowi nadmiernej dolegliwości. Ponadto na podstawie art. 119 § 1 kpw zasądzono od obwinionego opłatę oraz pozostałe koszty sądowe w łącznej kwocie 150 złotych.