Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II W 5628/19

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1. 

D. P.

w dniu 26 września 2019 r. przez przejście graniczne w B., powiat (...), województwo (...) przewiózł bez wymaganego zgłoszenia organowi celnemu oraz bez uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy i jednostkowymi cenami detalicznymi uchylając się od opodatkowania z terytorium Federacji Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrok akcyzowe w postaci:

- papierosy różnych marek – 8180 sztuk (409 pacz.).

przez co został narażony na uszczuplenie podatek akcyzowy w wysokości 7.102 zł, podatku Vat w wysokości 1.805 zł, należność cena w wysokości 273 zł,

tj. o wykroczenie skarbowe z art. 63 § 7 kks w zb. z art. 54 § 3 kks w zw. z art. 86 § 4 kks w zw. z art. 7 § 1 kks,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony D. P. ma obecnie 21 lat, nie posiada wyuczonego zawodu. Pracuje u znajomego w firmie budowanej w G.. Nie ma umowy o prace. Miesięcznie osiąga dochód w wysokości około 2.000 netto. Jest kawalerem, nie posiada nikogo na utrzymaniu. Zamieszkuje w mieszkaniu należącym do ojca.

W dniu 26 września 2019 r. oskarżony D. P. kierujący samochodem osobowym marki B. (...) o nr rej. (...), którego właścicielem jest jego ojciec P. P. przekraczał granicę polsko - rosyjską na przejściu w B..

W użytkowanym przez niego pojeździe przeprowadzający kontrolę pojazdu funkcjonariusze służby celno skarbowej w zainstalowanej butli gazowej ujawnili ukryte 8180 sztuk papierosów- 409 sztuk; 300 sztuk papierosów marki C.,400 sztuk papierosów marki F., papierosy J. L. 7400 sztuk oraz papierosy marki L. (...) sztuk, bez polskich znaków akcyzy i nieoznaczonych jednostkowymi cenami detalicznymi. Oskarżony papierosy ukrył w specjalnie przystosowanej do tego butli gazowej (...) zamontowanej w bagażniku samochodu w miejscu koła zapasowego. W butli tej wycięto w spodniej części otwór o średnicy 39 cm, który zamaskowany dopasowaną blachą przykręconą czteroma śrubami. Wewnątrz butli wspawano dodatkową blachę, tworząc w ten sposób przestrzeń, w której tankowano gaz. którą następnie przymocowano śrubami do butli.

Samochód według wyceny sporządzonej rzez (...) Urząd Celny w O. D. Dochodzeniowo -Śledczy w B. przedstawia wartość 3.500 zł. Oskarżony po dokonaniu zakupu przedmiotowego samochodu przeprowadzał jego remont miedzy innymi wymienił całe zawieszenie, hamulce, klocki hamulcowe, tarcze, czujniki. Remont samochód wyniósł około 3.000 zł.

Ujawnione towary jak i samochód zostały zajęte jako dowody do sprawy karnej. Szacunkowa wartość celna wymienionych wyrobów wynosiła 474 zł. W wyniku wprowadzenia 8180 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy i nieoznaczonych jednostkowymi cenami detalicznymi, na polski obszar celny bez zgłoszenia celnego, Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku akcyzowego w kwocie 7.102 zł, podatku Vat w kwocie 1.805 zł oraz cła w kwocie 273 zł.

- dane osobopoznawcze oskarżonego k. 20-20v

-wyjaśnienia oskarżonego k. 70

-wyjaśnienia oskarżonego k. 70-70v

-protokół oględzin samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) k. 24

- kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) k. 2-2a

-protokół przeszukania k. 3-3v

-zatrzymania przedmiotów wraz z dokumentacją fotograficzną k. 4-9

- pokwitowanie k. 10-11

- protokół taryfikacji celnej – k. 14

-kserokopie paragonów

k. 66

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

W.-

nia oskarżo-nego

Protokół oględzin samochodu

protokół przeszukania k. 3-3v

zatrzyma-nia

pokwitowa-nie

protokół taryfikacji celnej – k. 14

Wyjaśnieniom oskarżonego, w części, w której przyznaje się on do popełnienia czynu polegającego na przywiezieniu bez wymaganego zgłoszenia organowi celnemu oraz bez uprzedniego oznaczenia polskimi znakami akcyzy i jednostkowymi cenami detalicznymi, uchylając się od opodatkowania z Federacji Rosyjskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów akcyzowych w postaci 8180 paczek papierosów marki różnych marek ukrytych w specjalnie przystosowanej butli gazowej (...), znajdującej się w bagażniku samochodu, którym się poruszał, należy dać wiarę. Wyjaśniania oskarżonego w tej części brzmią szczerze, ponadto zostały potwierdzone zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w postaci protokołu przeszukania z dnia 26 września 2019r., podczas którego ujawniono ukryte wyroby tytoniowe, protokołu zatrzymania przedmiotów z dnia 26 września 2019 r., a także w protokołach taryfikacji i wyceny papierosów oraz samochodu. Oskarżony potwierdził, że dokonał przerobienia (...) dwa miesiące przed zatrzymaniem. Potwierdził także, iż zbiornik był przystosowany tak aby jednocześnie tankować gaz i przewozić w nim papierosy

Oskarżony w żaden sposób nie kwestionował wartości narażonych na uszczuplenie należności publicznoprawnych.

Dowody w postaci dokumentów są w pełni wiarygodne, gdyż zostały sporządzone w prawidłowej formie przez organy uprawnione do ich wystawiania i nie budzą wątpliwości co do okoliczności sprawy i rzetelności ich sporządzenia.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

art. 63 § 7 kks w zb. z art. 54 § 3 kks w zw. z art. 86 § 4 kks w zw. z art. 7 § 1 kks,

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

II.

III.

Oskarżony jest osobą dorosłą, posiadającą odpowiedni poziom doświadczenia życiowego i wykształcenia. Zna więc obowiązujące normy prawne i konsekwencje ich nieprzestrzegania. Czyn przypisany wymienionemu ma prosty charakter ze społecznego punktu widzenia. Można więc przyjąć bez żadnych zastrzeżeń, że oskarżony rozumiał znaczenie swoich czynów i mógł właściwie pokierować swoim postępowaniem. W ocenie Sądu wina oskarżonego nie budzi wątpliwości.

Określając wysokość wymierzonej kary Sąd miał również na względzie, że w sprawach dotyczących należności celnych i podatkowych, o ich stopniu społecznego niebezpieczeństwa decyduje w istocie strona przedmiotowa, a więc wysokość uszczupleń i sposób ich dokonania. Natomiast okoliczności dotyczące osoby sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste przy orzekaniu kar majątkowych odgrywają rolę drugorzędną. Te okoliczności mogłyby mieć istotne znaczenie w tej sytuacji, gdyby Sąd rozważał potrzebę wymiaru kary pozbawienia wolności (por. wyrok SN z dnia 14 sierpnia 1997 r., V KKN 330/96, Prok. i Pr. 1998, Nr 3, poz. 21). Tak więc na pierwszy plan przy wymiarze kary w niniejszej sprawie wysuwa się wartość należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie czynem oskarżonego. Są to więc wartości cła i podatków: akcyzowego i od towarów i usług - a więc danin, które zgodnie z prawem winny zasilić środki publiczne. Oskarżony dążył do pozbawienia Skarbu Państwa należnych mu sum, decydując się nielegalne wprowadzenie na obszar celny artykułów akcyzowych. Są to zaś kwoty stosunkowo wysokie, przekraczające wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę. Jest więc logicznym, że aby grzywna miała odnieść swój pożądany skutek - i to nie tylko jako odpłaty za czyn przestępny ale przede wszystkim w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa jak i samego sprawcy - musi być odnoszona do tych kwot. Reakcja karna za czyn skierowany przeciwko interesom fiskalnym Skarbu Państwa musi bowiem jednoznacznie wskazywać, że takie czyny się nie opłacają i rodzą szereg negatywnych konsekwencji dla sprawcy, a przemyt winien spotkać się z odpowiednim napiętnowaniem. Aby więc orzec słuszną karę należało przede wszystkim ocenić wagę czynu w kontekście ustawowego zagrożenia.

Jeżeli chodzi o rodzaj i stopień naruszenia ciążącego na sprawcy obowiązku finansowego, jego motywację i sposób zachowania się - były to na pewno okoliczności przemawiająca za zaostrzeniem odpowiedzialności karnej oskarżonego. Nie ma wątpliwości, że działał w zamiarze bezpośrednim kierunkowym, a stopień naruszenia obowiązku finansowego był znaczny - zmierzał w istocie do uniknięcia zapłaty jakichkolwiek należności publicznoprawnych. Zdaniem Sądu jego wyjaśnienia w powiązaniu z zasadami logiki i doświadczenia życiowego wskazują w stopniu oczywistym, że przemycone papierosy, o czym świadczy nawet sama ich ilość, znacznie przekraczająca potrzeby jednej osoby, miały trafić na nielegalny rynek. Sąd wziął również pod uwagę czasochłonność i stopień skomplikowania podstępnych zabiegów sprawcy mających na celu ukrycie przemycanych papierosów. W zakresie wymiaru kary wzięto także pod uwagę, że przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegające na przemycie celno-akcyzowym są obecnie nagminne i zdarzają się niezwykle często w praktyce sądów i organów ścigania - szczególnie (co oczywiste) tych, na których obszarze działania znajdują się zewnętrzne przejścia graniczne. Już ze względu na częstotliwość, czynom takim należy się w sposób stanowczy przeciwstawić odpowiednio ukształtowaną reakcją karną. Kwestia nagminności dopuszczania się podobnych czynów zabronionych, co prawda nie jest okolicznością, która może być brana pod uwagę przy ocenie stopnia ich społecznej szkodliwości, nie oznacza to jednak, że jest całkowicie obojętna dla wymiaru kary. Wszak jednym z celów, który ma osiągnąć kara - wskazanym w art. 53 § 1 k.k. (art. 12 § 2 k.k.s.) - jest zapobieganie popełnianiu przestępstw, zwłaszcza tych nagminnych (por. postanowienie SN z 28 listopada 2008 r. V KK 161/08, Biul.PK 2009/1/83). Należy również wskazać, że badania nad przestępczością w Polsce wykazują, że wielkość tzw. szarej strefy dotyczącej handlu, przemytu, przerzutu w inne części Europy wyrobów akcyzowych jest bardzo istotny, przestępstwa tego typu pozbawiają Skarb Państwa olbrzymich sum pieniężnych stanowiąc jednocześnie źródło utrzymania dla wielu osób. Okoliczności niniejszej sprawy jednoznacznie wskazują, że oskarżony zafunkcjonował w takiej "szarej strefie". W opinii Sądu wymierzona grzywna w wysokości 5.000 zł jest adekwatną w porównaniu do wskazanych wyżej należności publicznoprawnych. W opinii Sądu taka sankcja stanowi wystarczające minimum reakcji karnoskarbowej ze względu na prewencyjny charakter kary.

Okolicznością obciążającą przy wymiarze kary była dość spora ilość papierosów zakwestionowanych u oskarżonego, związana z tym dość spora ich szacunkowa wartość oraz wysokość narażonych na uszczuplenie podatków - akcyzowego i VAT. Ponadto, przy określeniu wagi czynu w przedmiotowej sprawie, szczególną uwagę należy zwrócić na sposób i okoliczności popełnienia przestępstwa oraz postać zamiaru. Otóż papierosy nie były przez oskarżonego przewożone w bagażach, ale zostały ukryte w specjalnie przerobionej butli gazowej . Oskarżony zatem w pełni świadomie i z premedytacją dążył do uniemożliwienia wykrycia przez funkcjonariuszy celnych przewożonych przez niego wyrobów akcyzowych, środkiem do tego zaś było odpowiednie przygotowanie samochodu.

Za okoliczność łagodzącą przy wymiarze kary Sąd uznał przyznanie się oskarżonego do zarzuconego mu czynu.

Za okoliczność obciążająca Sąd uznał poprzednią kilkukrotną karalność oskarżonego, za wykroczenia karnoskarbowe (k.44). Jest ona stosunkowo wysoka i w ocenie Sądu stanowić będzie realną dolegliwość wynikającą z popełnienia przestępstwa.

W oparciu o przepisy art. 29 ust. 1 k.k.s w zw. z art. 49 § 1 i 2 k.k.s. oraz art. 31 § 6 k.k.s. Sąd orzekł o obligatoryjnym w przypadku wyrobów tytoniowych oraz o ich zniszczeniu.

W punkcie III wyroku Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodu rzeczowego w postaci pojazdu marki samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) wraz dowodem rejestracyjnym nr DR (...) i 1 sztuką kluczyków, przechowywanym na parkingu P.H.U. (...). J. w B..

Zgodnie z przepisem art. 49 § 1 kks do przepadku przedmiotów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29, art. 30 § 1 i 6 oraz art. 31, przy czym nie obejmuje on środka przewozowego stanowiącego przedmiot określony w art. 29 pkt 2, chyba że został on specjalnie przysposobiony do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe, wykroczenie skarbowe, przestępstwo lub wykroczenie.

Należy podnieść, że pojazd ten niewątpliwie był przedmiotem stanowiącym mienie ruchome, które służyło do popełnienia wykroczenia skarbowego. Przedmiotem służącym do popełnienia wykroczenia jest każda rzecz, niekoniecznie wytworzona w celu przestępczym, której użycie umożliwia lub co najmniej ułatwia sprawcy realizację zamierzonego czynu przestępnego albo jego poszczególnych stadiów (tak wyrok SN z dnia 11 kwietnia 1984 r., RNw 4/84, OSNKW 1984, nr 11-12, poz. 113). Zgodnie z utrwalonym poglądem, przepadek na podstawie art. 29 pkt 2 k.k.s. obejmuje zatem zarówno instrumenta sceleris w znaczeniu ścisłym (przedmioty specjalnie przystosowane do popełniania czynów zabronionych - "narzędzia"), jak i w znaczeniu szerszym (przedmioty służące celom nieprzestępnym, które zostały jedynie wykorzystane do działalności przestępczej).

W przedmiotowej sprawie D. P. korzystał z samochodu, w którym dokonane zostały przeróbki. Okoliczność, że oskarżony - jak twierdzi – nie dokonywał przeróbek w samym samochodzie, a jedynie w będącej na wyposażeniu butli gazowej, nie zasługiwała na podzielenie.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż przysposobienie środka przewozowego do przewozu przedmiotów wykroczenia skarbowego (także przestępstwa skarbowego) obejmuje zarówno dokonanie przeróbek konstrukcyjnych, jak i innych zmian w celu uzyskania skrytek mających służyć do przewozu przedmiotów czynu zabronionego (wyr. SN z 23.6.1970 r., V KRN 149/70, OSNKW 1970, Nr 12, poz. 168). Poprzez specjalne przysposobienie rozumienie się nie każde przystosowanie, ale takie przerobienie środka przewozowego, które polega na wykonaniu specjalnych skrytek, czy schowka w środku przewozowym (np. podwójne ścianki), w których można ukryć przewożony towar (A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Kodeks karny skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2010, s. 182). Zatem o tym czy mamy do czynienia z przysposobieniem specjalnym decyduje charakter dokonanej zmiany w środku przewozowym (A. Wielgolewska, A. Piaseczny, Kodeks karny skarbowy, s. 145);

Istotnym jest zatem po pierwsze to, że oskarżony sam skrytkę skonstruował, skorzystał z niej. Po drugie, że przystosował zamontowaną w samochodzie butlę gazową, konstruując w niej podwójne dno, w której to przestrzeni można było ukryć papierosy, a pozostałą przestrzeń przeznaczyć na napełnienie gazem (...). Trudno uznać, iż zamontowana na stałe butla gazowa w samochodzie, w którym założono instalację (...) jest jedynie wyposażeniem samochodu, a nie jego integralną częścią. Tak samo można byłoby potraktować wtedy zbiornik paliwa innego niż gaz. Zarówno zbiornik paliwa tzn. beznyny, oleju napędowego czy zbiornik na gaz stanowi fabrycznie zamontowaną przestrzeń w samochodzie, której przerobienie w ten sposób, ze konstruuje się podwójne dno, w ocenie Sądu, stanowi przysposobienie środka przewozowego. Nie ma przy tym znaczenia czy zbiornik na paliwo został zamontowany w fabryce produkującej ten konkretny samochód czy w okresie późniejszym w zakładzie mechaniczny zajmujący się przerabianiem napędów samochodu.

Dowodem, w ocenie Sądu, na przyjęcie tezy oskarżonego nie może być dołączony do akt protokół badania zbiornika (...), gzie nazwano go „wyposażeniem samochodu” (k.68v).

Wyjątek od obowiązku orzeczenia przepadku przedmiotów stanowi między innymi art. 31 § 3 pkt 1 k.k.s. Podstawą do odstąpienia od orzeczenia przepadku przedmiotów, jest zgodnie z tym przepisem sytuacja, w której orzeczenie takie byłoby niewspółmierne do wagi popełnionego przestępstwa skarbowego.

W niniejszej sprawie oskarżony do przewiezienia do Polski zakupionych za granicą 8180 paczek papierosów nieoznaczonych polskimi znakami akcyzy posłużył się samochodem stanowiącym własność jego ojca, przy czym pojazd ten został w tym celu specjalnie przerobiony.

W ocenie Sądu, w sprawie niniejszej nie można mówić o niewspółmierności przepadku do wagi popełnionego przestępstwa. Wartość pojazdu, którego przepadek orzeczono, na datę czynu wynosiła 3.500 złotych. Nawet gdyby iż uznać, iż wartość samochodu była taka jak przedstawiał oskarżony czyli około 6.000 zł (deklarowana bowiem wartość rynkową samochodu na kwotę 3.000 zł powiększona o dokonane w nim naprawy także w kwocie 3.000 zł) nie może być mowy w niniejszej sprawie o niewspółmierności przepadku. Przy rozstrzyganiu kwestii niewspółmierności przepadku do wagi popełnionego przestępstwa skarbowego pomocny jest stopień społecznej szkodliwości czynu, przy którego ocenie należy brać pod uwagę rodzaj i charakter zagrożonego lub naruszonego dobra, wagę naruszonego przez sprawcę obowiązku finansowego, wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej, sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia (Kodeks karny skarbowy. Komentarz, B. Kurzepa, W. Kotowski, Warszawa 2005, str. 504). Przy określeniu wagi czynu sprawcy bierze się pod uwagę m.in. wartość należności uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie lub wartość przedmiotu czynu. Narażone na uszczuplenie należności wynosiły łącznie ponad 9.180 zł. Nawet więc przy samym porównaniu wartości samochodu (przy przyjęciu wersji oskarżonego – 6.000 zł) do wysokości należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie, nie zachodzi sytuacja niewspółmierności przepadku do wagi popełnionego czynu.

Wskazać także należy, iż w niniejszej sprawie nie może mieć zastosowania także przepis art. 31 § 1 a kks stosowany zgodnie z art. 49 § 1 kk odpowiednio do wykroczeń, a stanowiący, iż Sąd może orzec przepadek przedmiotów określonych w art. 29 pkt 2, niebędących własnością sprawcy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona przewidywała, że mogą one służyć lub być przeznaczone do popełnienia przestępstwa skarbowego albo mogła to przewidzieć przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Trudno bowiem, w ocenie Sadu, uznać, iż mieszkający z oskarżonym ojciec, właściciel samochodu nie mógł przewidzieć, że oskarżony przewozi z Rosji papierosy, zwłaszcza, iż oskarżony był już wielokrotnie karany za podobne wykroczenia, bardzo często przekraczał granice z Obwodem Kaliningradzkim, a co najistotniejsze zdarzyła się już wcześniej taka sytuacja, że samochód należący do P. P., a użytkowny przez D. P. został zatrzymany właśnie w związku z przewożeniem przez tego ostatniego papierosów w samochodzie (k. dowód odpis wyroku Sadu Rejonowego w Bartoszycach z dnia 26 czerwca 2018 r. o sygn. akt II W 1607/18). Wskazana okoliczność jednoznacznie potwierdza, że właściciel samochodu jeżeli nie przegwizdywał, że może on służyć lub być przeznaczone do popełnienia wykroczenia skarbowego to z całą pewnością mógł to przewidzieć przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach

1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

O kosztach s ą dowych S ą d orzek ł w oparciu o art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. Z. ż ywszy na wysoko ść grzywny a także brak posiadania stałej pracy, S ą d uzna ł , ż e obci ąż anie oskar ż onego kosztami s ą dowymi, w tym op ł at ą , oraz kosztami zniszczenia wyrob ó w tytoniowych, by ł oby nadmiern ą dolegliwo ś ci ą .

1Podpis