Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 223/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi IV Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Tomasz Krawczyk

Protokolant: Kinga Śmigielska, Piotr Nowak

przy udziale prokuratora Magdaleny Łęskiej

po rozpoznaniu w dniach: 10 lutego 2020 roku i 02 marca 2020 roku

na rozprawie

sprawy R. S.

urodzonego (...) w Ł., syna S. i U. z domu U.,

oskarżonego o to, że:

w dniu 4 września 2019 roku w Ł. kierował groźbę bezprawną wobec A. Ś. i D. Ś. z powodu ich przynależności wyznaniowej w ten sposób, iż mierzył w kierunku pokrzywdzonych trzymaną w ręku bronią pneumatyczną,

to jest o przestępstwo z art. 119 §1 k.k.

I.  w miejsce zarzucanego mu czynu uznaje oskarżonego R. S. za winnego popełnienia tego, że w dniu 04 września 2019 roku w Ł., z powodu przynależności wyznaniowej pokrzywdzonych i w celu zmuszenia ich do oddalenia się z miejsca zdarzenia, kierował wobec A. Ś. i jej małoletniego syna D. Ś. groźbę bezprawną pozbawienia życia A. Ś., wzbudzając u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę jej spełnienia, w ten sposób, że wymierzył w kierunku A. Ś. trzymanym w ręku pistoletem pneumatycznym, wizualnie imitującym broń palną, to jest popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 119 §1 k.k. i art. 191 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i za to na podstawie art. 119 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69 §1 k.k. i art. 70 §1 k.k. wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

III.  na podstawie art. 72 §1 pkt 1 k.k. zobowiązuje oskarżonego w okresie próby do informowania sądu – co 3 (trzy) miesiące – o przebiegu okresu próby;

IV.  na podstawie art. 46 §1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w całości poprzez uiszczenie na rzecz:

a)  A. Ś.: kwoty 400 (czterystu) złotych;

b)  D. Ś.: kwoty 400 (czterystu) złotych;

V.  na podstawie art. 44 §2 k.k. orzeka przepadek pistoletu pneumatycznego wraz z magazynkiem, uznanego za dowód rzeczowy i przechowywanego w magazynie dowodów rzeczowych Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi za numerem D-668/19;

VI.  przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. Z. kwotę 885,60 zł (ośmiuset osiemdziesięciu pięciu złotych sześćdziesięciu groszy) tytułem wynagrodzenia za nieopłaconą obronę udzieloną oskarżonemu z urzędu;

VII.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 400 (czterystu) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu, a w pozostałym zakresie zwalnia go od ich ponoszenia.