Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 232/19

POSTANOWIENIE

Dnia 14 lutego 2020 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy Wydział VIII Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Kala

Sędzia Artur Fornal

Sędzia (del.) Eliza Grzybowska

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 r. w Bydgoszczy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy upadłościowej E. W. i H. W. nieprowadzących działalności gospodarczej

na skutek zażalenia wierzyciela (...) w W.

na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 24 października 2019 r. , sygn.. akt XV GUp 113/18

postanawia:

odrzucić zażalenie

Elżbieta Kala Artur Fornal Eliza Grzybowska

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 24 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ustalił plan spłaty wierzycieli upadłych E. W. i H. W..

Zażalenie na to postanowienie złożył wierzyciel (...) w W..

Zarządzeniem z dn. 16.12.2019 r. skarżący został wezwany do uiszczenia opłaty sądowej od zażalenia – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi wierzyciela w dniu 2.01.2020 r. (k-394). Jak wynika z treści notatek służbowych na k-395 i 399 – w zakreślonym przez sąd terminie wierzyciel nie uiścił opłaty sądowej od zażalenia.

Mając na uwadze powyższe, zażalenie wierzyciela na podstawie art. 373 § 1 k.p.c w zw. z art. 397 § 3 k.p.c w zw. z art. 75 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U nr 167, poz. 1398 ze zm.) – podlegało odrzuceniu.

Elżbieta Kala Artur Fornal Eliza Grzybowska