Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 610/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 marca 2020r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: p. o. sekr. sąd. Aleksandra Piasecka

Prokurator: Monika Popławska - Pietroniuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 3 marca 2020r. wniosku w trybie art. 335 §1 k.p.k.

sprawy:

J. W. (1)

s. T. i M. z domu P.

ur. (...) w B.

oskarżonego o to, że:

w dniu 15 października 2019r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) oraz ul. (...), prowadził samochód osobowy marki O. (...), numer rejestracyjny (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I -0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l; III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu

tj. o przestępstwo z art. 178a §1 kk

I.  oskarżonego J. W. (1) uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 178a §1 kk skazuje go na karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość każdej stawki na kwotę 10 (dziesięciu) złotych;

II.  na podstawie art. 42 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 (czterech) lat;

III.  na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego wobec oskarżonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2019r.;

IV.  na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

V.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. M. kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego wykonywaną z urzędu, w tym kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych za postępowanie przygotowawcze oraz kwotę 138 (sto trzydzieści osiem) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VI.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 610/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

J. W. (1)

w dniu 15 października 2019r. w ruchu lądowym w K. na ul. (...) oraz ul. (...), prowadził samochód osobowy marki O. (...), numer rejestracyjny (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I -0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l; III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. przestępstwo z art. 178a §1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.W dniu 15 października 2019 r. w K. na ul. (...) oraz ul. (...) prowadzenie samochodu osobowego marki O. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości z wynikiem I -0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l; III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu przez J. W. (1)

a) protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

2, 3, 5

b) świadectwo wzorcowania

4, 6

c) wyjaśnienia oskarżonego

11

d) zeznania świadka K. S.

18v

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

brak

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1a

Protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

Sporządzone przez osoby uprawnione, kompetentne, zgodne z przepisami prawa, brak kwestionowania w/w dowodu.

1.1.1b

Świadectwo wzorcowania

Dokument urzędowy, brak kwestionowania dowodu.

1.1.1c

Wyjaśnienia oskarżonego

w części, w której przyznał, iż kierował samochodem pod wpływem alkoholu, bowiem są zgodne ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodnym

1.1.1d

zeznania świadka K. S.

W ocenie Sądu świadek nie miał żadnych powodów, by fałszywie obciążać oskarżonego. Świadek w przekonywujący sposób opisał przebieg przedmiotowego zdarzenia.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

brak

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

J. W. (2)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Wina oskarżonego w zakresie czynu z art. 178a § 1 kk nie budzi żadnych wątpliwości, albowiem z protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu wynika, iż znajdował się w stanie nietrzeźwości z wynikiem: I -0,79 mg/l; II – 0,81 mg/l; III – 0,74 mg/l; IV – 0,75 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu prowadząc samochód osobowy w K. na ulicach: (...) oraz ul. (...).

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. W. (2)

I

I

Kara grzywny w wymiarze 250 stawek dziennych przy ustaleniu wysokości każdej stawki na kwotę 10 złotych

Okoliczności łagodzące:

- przyznanie się do winy i złożenie szczerych wyjaśnień, dobrowolne poddanie się karze

Okoliczności obciążające:

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu,

- uprzednia karalność oskarżonego k.29-30,

- godzenie w bezpieczeństwo ruchu drogowego.

II

I

Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat

Przy określaniu okresu zakazu uwzględniono poziom alkoholu w wydychanym powietrzu i stopień zagrożenia jaki swoim zachowaniem stworzył dla bezpieczeństwa w ruchu.

IV

I

Świadczenie pieniężne w kwocie 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

obligatoryjny środek karny w najniższej przewidzianej wysokości, z uwagi na sytuację majątkową oskarżonego. Ma na celu wzmocnienie wychowawczego charakteru wymierzonej oskarżonemu kary.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

J. W. (2)

III

I

zaliczenie na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2019 r.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Oskarżony wnioskował o orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów w minimalnym możliwym wymiarze z zaliczeniem okresu od chwili zatrzymania. Uzasadniał, iż jest osobą relatywnie młodą i prawo jazdy jest mu niezbędne po to, aby pracować, które musi odpokutować i odzyskać, a dodatkowy rok czasu, jaki proponuję oskarżyciel, jest mocno krzywdzący jego osobę.

Należy podkreślić, iż oskarżony wyraził zgodę na dobrowolne poddanie się karze proponowanej przez oskarżyciela, w tym zgodził się na orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 4 lat z zaliczeniem na jego poczet okresu zatrzymania prawa jazdy od dnia 15.10.2019 r. w związku z czym prokurator złożył wniosek o wydanie wyroku w trybie art. 355 § 1 kk.

Ponadto oczywiste negatywne skutki dla oskarżonego i jego pracy zawodowej są naturalną konsekwencją jego czynu, które oskarżony przewidywał lub mógł z łatwością przewidzieć. Oskarżony prowadząc pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości nie zadośćuczynił kategorycznemu i bezwarunkowemu zakazowi prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości i łamiąc ten zakaz zdyskwalifikował się jako kierowca.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

zasądzenie na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. K. M. wynagrodzenie za obronę wykonywaną z urzędu zgodnie z przepisami art. 29 ust 1 ustawy Prawo o adwokaturze w zw. z § 17 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt 3 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.10.2016r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.

VI

Zwolnienie z kosztów sądowych oskarżonego – utrzymywanie się jedynie z prac dorywczych.

1.1Podpis