Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 598/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

1. Przewodniczący – SSR Bogdan Wałachowski

Protokolant – st.sekr.sąd. Urszula Ekstowicz

w obecności Prokuratora --------

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2020 roku sprawy

G. T.

s. J. i S. z d. S.

ur. (...) w G.

oskarżonego o to, że:

W dniu 29 sierpnia 2019 roku około godziny 15:00-15:10 w miejscowości T. gmina W. znajdując się w stanie nietrzeźwości (ze stężeniem etanolu we krwi wynoszącym około 2,38-2,48 ‰ prowadził w ruchu lądowym samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości

tj. o czyn z art. 178a§4 kk

1.  Oskarżonego G. T. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 178a § 4 kk skazuje go na karę 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 42§3kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

3.  Na podstawie art. 43a§2kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 10.000 złotych.

4.  Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary zalicza oskarżonemu okres zatrzymania od 29.08.2019r. godz. 15:50 do dnia 30.08.2019r. godz. 11:15.

5.  Zwalnia oskarżonego od opłaty i pozostałych kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 598/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

- - -

- - -

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

- - -

- - -

- - -

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

- - -

- - -

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

- - -

- - -

- - -

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

- - -

- - -

- - -

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

- - -

- - -

- - -

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

G. T.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Punkt 1 rozstrzygnięcia z wyroku - oskarżony prowadząc w stanie nietrzeźwości samochód osobowy po drodze publicznej- będąc wcześniej skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości - wyczerpał znamiona czynu zabronionego z art. 178a §4kk .

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

- - -

- - -

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

- - -

1.5.  Warunkowe umorzenie postępowania

- - -

- - -

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

- - -

1.6.  Umorzenie postępowania

- - -

- - -

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

- - -

1.7.  Uniewinnienie

- - -

- - -

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

- - -

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. T.

1

1

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu wyrażający się w naruszeniu istotnego dobra prawnego – poważnym zagrożeniu bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego

- wysoki stopień zawinienia oskarżonego wyrażąjący się popełnieniem czynu zabronionego w warunkach umyślności z zamiarem bezpośrednim;

-wysoki stan nietrzeźwości oskarżonego

- wcześniejsza karalność , w tym za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym

- brak pozytywnej prognozy kryminologicznej

2

3

- obligatoryjny charakter orzeczonego środka karnego w postaci dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

- obligatoryjne orzeczenie świadczenia pieniężnego, w minimalnej wysokości

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. T.-

- - -1

4

Fakt zatrzymania oskarżonego powoduje konieczność zaliczenia tego okresu na poczet kary

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

- - -

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Z uwagi na sytuację majątkową oskarżonego - utrzymuje się z niewielkich dochodów z gospodarstwa rolnego- zwolniono go od ponoszenia opłaty i pozostałych kosztów sądowych w myśl art. 624§1 kpk.

1.1Podpis