Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 600/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 06 marca 2020 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – SSR Lidia Merska

Protokolant – st.sekr.sąd. Aneta Dybikowska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 06 marca 2020 roku na posiedzeniu sprawy

M. S.

urodz. (...) w G.

syna A. i T. z d. H.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 listopada 2019 roku w G. na ulicy (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,41 mg/l i 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował w ruchu lądowym samochodem m-ki F. (...) o nr rej. (...)

tj. o czyn z art. 178 a §1 kk

1. Oskarżonego M. S. uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia i za to na podstawie art. 178a§1kk w zw. z art. 33§1 i 3 kk skazuje go na karę grzywny w wymiarze 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych, przy przyjęciu, iż wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

2. Na podstawie art. 42§2kk orzeka wobec oskarżonego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzy) lat.

3. Na podstawie art. 63§2kkk na poczet orzeczonego środka karnego zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 14.11.2019r.

4. Na podstawie art. 43a§2 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 5000,00 (pięć tysięcy) złotych.

5. Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 150,00 złotych tytułem opłaty i pozostałe koszty sądowe w kwocie 70,00 złotych.

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 600/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1

M. S.

w dniu 14 listopada 2019 roku w G. na ulicy (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o zawartości 0,41 mg/l i 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu kierował w ruchu lądowym samochodem m-ki F. (...) o nr rej. (...)

czyn z art. 178a§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1. jazda pod wpływem alkoholu dnia 14.11.2019r

notatka urzędowa

protokół badania stanu trzeźwości

wyjaśnienia oskarżonego

k. 1

k. 2, 3

k. 15 - 16,

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

     

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

     

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

     

     

Stan faktyczny w sprawie jest bezsporny, oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz złożył wniosek o dobrowolnne poddanie się karze.

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

     

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1

M. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Odpowiedzialności karnej za popełnienie przestępstwa kwalifikowanego z art.178a§1kk podlega ten m. in., kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym. Z treści art. 115§16 pkt 1kk wynika, że stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,25mg/l Z protokołu badania krwi wynika, że oskarżony miał zawartość alkoholu we krwi o godzinie 12.58 – 0,41 mg/l, zaś dwie minuty później – 0,36mg/l. Będąc w tym stanie nietrzeźwości prowadził samochód w G. na u. J..

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

     

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

     

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

     

3.4. Umorzenie postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

     

3.5. Uniewinnienie

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

     

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. S.

1

1

- wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu, oskarżony prowadził pojazd pod wpływem alkoholu w terenie zabudowanym o godzinie 12.30.

- stanowił realne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu drogowego,

- znaczny poziom alkoholu we krwi oskarżonego

- oskarżony utrzymuje się z pracy stałej, osiąga dochód w wysokości 1700zł pozwalający na poniesienie kary grzywny, orzekanie wobec niego kary pozbawienia wolności byłoby nadmiernie surowe, zaś kara ograniczenia wolności kolidowałaby z jego obowiązkami zawodowymi.

Poza tym dodatkowe orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 5.tys. zł jest adekwatnego do wagi i społecznej szkodliwości czynu oskarżonego.

Rozmiar kary grzywny - 50 stawek dziennych grzywny Sąd omyłkowo określił wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 50zł zamiast na kwotę 30 zł - zgodnie z wnioskiem złożonym w trybie art. 335kpk.

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

     

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

     

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5

Oskarżony osiąga dochód, który pozwala mu na poniesienie stosownych kosztów postępowania - opłaty oraz wydatków. Wymiar opłaty określono na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych z dnia 23.06.1973r (Dz.U. tj. z 1983r nr 49, poz. 223 ze zm.). Wysokość wydatków określono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013r poz. 663) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2014r w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz.U. z 2014r poz. 861, ze zm.)

8. PODPIS