Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ko 180/19

POSTANOWIENIE

Dnia 22 stycznia 2020 roku

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Robert Pelewicz

Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Czachurska

przy udziale prokuratora Joanny Kukiełki

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniach 28 listopada 2019 roku i 22 stycznia 2020 roku

sprawy N. R., skazanego z art. 258 § 1 kk i inne, z wniosków obrońców skazanego w przedmiocie zamiany kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej w sprawie II K 17/14 wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2014 r. na karę nieizolacyjną.

na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396)

postanawia:

1.  nie uwzględnić wniosków obrońców skazanego o zamianę kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14, na karę nieizolacyjną – karę grzywny;

2.  zwolnić skazanego od zapłaty kosztów sądowych, a poniesionymi w tym zakresie wydatkami obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem wydanym w dniu 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14, orzekł wobec N. R. (jako winnego popełnienia przestępstw z art. 258§1 kk, art.310§2 kk w zw. z art.65§1 kk i inne), karę łączną 4 lata pozbawienia wolności (z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby trwający 7 lat) oraz łączną grzywny w wymiarze 500 stawek dziennych (przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej w kwocie 30 zł), a nadto zasądził na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w części: w kwocie 7.000,00 zł.

Obrońcy skazanego: adw. M. P. (k. 5-9) i adw. A. M. (k. 45-48) domagali się w imieniu skazanego zamiany wobec N. R. kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14 (uprawomocnił się w dniu 26 czerwca 2014 roku) na karę nieizolacyjną – karę grzywny.

Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu stwierdził, co następuje:

Wniosek obrońców skazanego o zamianę wobec N. R. kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej w sprawie II K 17/14 Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu (uprawomocnił się w dniu 26 czerwca 2014 roku) na karę nieizolacyjną okazał się niezasadny, bowiem wnioskodawcy nie zdołali wykazać, że poprzez zamianę kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej na karę nieizolacyjną (grzywnę).

Regulacja zawarta w art. 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 396 – dalej ustawa), określa reguły, których celem jest przekształcenie orzeczonych wcześniej kar pozbawienia wolności w kary wolnościowe, o ile w ten sposób zostaną zrealizowane cele kary. Stosownie do treści art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i nie zarządzono wykonania kary, sąd, na wniosek skazanego, jeżeli cele kary zostaną w ten sposób spełnione, może jeżeli dochody skazanego, jego stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że skazany może uiścić grzywnę – zamienić karę pozbawienia wolności na grzywnę, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny. Nie można jednak zamienić kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na grzywnę, gdy skazany nie wykonał obowiązku określonego w art. 72 § 1 pkt 7b lub § 2 kk (art. 16 ust. 2 ustawy) oraz jeżeli kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania została orzeczona na podstawie art. 60 § 5 kk (art. 16 ust. 7 ustawy).

Zaakceptować przy tym należy pogląd, iż skoro przewidziana w art. 16 ust. 1 ustawy zamiana kary następuje na wniosek skazanego, to należy przyjąć, że sąd jest związany wnioskiem, jeżeli skonkretyzowano w nim, na jaką karę ma nastąpić zamiana. Jeżeli więc skazany wnosi o zamianę na grzywnę, to sąd nie może orzec zamiany na karę ograniczenia wolności (zob. J. Majewski, Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w: Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015, Opublikowano: LEX 2015). W konsekwencji, orzeczenie zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na grzywnę (karę nieizolacyjną), zgodnie z wnioskiem obrońców skazanego, jest dopuszczalne, jeżeli zachodzą łącznie następujące przesłanki:

1) skazanie na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania uprawomocniło się przed dniem wejścia w życie noweli z dnia 20 lutego 2015 r., co należy rozumieć jako przed 1 lipca 2015 r. (ust. 1);

2) nie jest to kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczona na podstawie art. 60 § 5 kk (ust. 7);

3) nie zarządzono wykonania tej kary (ust. 1);

4) skazany wykonał obowiązki określone w art. 72 § 1 pkt 7b lub § 2 kk, jeżeli je wobec niego orzeczono (ust. 2);

5) przez zmianę cele kary zostaną spełnione (ust. 1).

W powyższym kontekście trzeba przyznać rację obrońcom oskarżonych, że wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14, uprawomocnił się w dniu 26 czerwca 2014 roku, a więc przed 1 lipca 2015 r. Orzeczona wobec N. R. kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie została orzeczona na podstawie art. 60 § 5 kk, a także nie zarządzono wykonania kary pozbawienia wolności. Ponadto skazany wykonał wszystkie nałożone na niego wyrokiem obowiązki.

Rzecz jednak w tym, że analiza przesłanek z art. 16 ustawy nie pozostawia wątpliwości, iż ich zaistnienie musi dodatkowo pokryć się z przekonaniem sądu, iż cele kary zostaną w ten sposób spełnione. Warto także w tym miejscu zasygnalizować, że wynikająca z art. 16 ustawy instytucja zamiany kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę nieizolacyjną ma charakter fakultatywny, co oznacza, że sąd jedynie może, ale nie musi, uwzględnić wniosku o zamianę kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę nieizolacyjną.

W tej sytuacji wymaga podkreślenia na wstępie, że z treści przepisu art. 53 § 1 kk wynika, iż celem kary jest sprawiedliwa, adekwatna odpłata (proporcjonalność kary do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu) oraz prewencja szczególna (wychowanie i zapobieganie) i ogólna (kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa). Tak więc wymiar kary jest wielokierunkowy, przy czym porównanie przepisu art. 53 § 1 kk z art. 67 § 1 kkw prowadzi do wniosku, że cele leżące u podstaw wykonania kary pozbawienia wolności ulegają poważnemu zwężeniu w stosunku do celów wymiaru kary. O ile wymiar kary ma charakter wielokierunkowy, o tyle proces wykonania kary pozbawienia wolności jest ukierunkowany indywidualno-prewencyjnie. I choć oddziaływanie indywidualno-prewencyjne ma tutaj najważniejsze znaczenie, to cel ogólnoprewencyjny wykonywania kary, jakkolwiek nie został on expressis verbis nigdzie wyrażony, znajduje swe odzwierciedlenie choćby w treści przepisu art. 9 § 1 kkw, który stanowi o bezzwłocznym wszczynaniu postępowania wykonawczego (tak np. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 2017, s. 334). Ponadto, co prawda treść przepisu art. 67 § 1 kkw wskazuje na jeden cel wykonania kary pozbawienia wolności, tj. kształtowanie pożądanych postaw, to każda z postaw, wskazanych w tym przepisie (poczucie odpowiedzialności, potrzeba przestrzegania porządku prawnego, powstrzymanie się od popełnienia przestępstwa), nie stanowi celu samego w sobie, co mogłoby świadczyć o pluralizmie celów wykonania kary pozbawienia wolności. Nie także można nie zauważyć, że tytuł oddziału 1 w rozdziale X KKW używa liczby mnogiej ("Cele wykonywania kary"). Trafnie podkreśla się w doktrynie, że w tej sytuacji konieczne jest poszukiwanie innych jeszcze celów w dalszych uregulowaniach zawartych w tej części KKW. Wskazuje się m.in. na art. 73 kkw, który nawiązuje do ochrony społeczeństwa przed przestępczością [zob. G. Szczygieł, Kary długoterminowe a cele wykonywania kary pozbawienia wolności, w: Kary długoterminowe (pod red. T. Gardockiej), s. 225; T. Kalisz, Cele wykonywania kary pozbawienia wolności, w: Nowa kodyfikacja (pod red. L. Boguni), s. 224]. W doktrynie upatruje się ochronę społeczeństwa jako cel wykonywania kary pozbawienia wolności także w treści przepisu art. 82 § 2 pkt 7 kkw. Akcentowanie w art. 67 § 1 kkw poczucia odpowiedzialności i woli przestrzegania porządku prawnego, jako celu wykonywania kary pozbawienia wolności, również realizuje wzgląd na ochronę społeczeństwa przed sprawcami przestępstw. Dążenie do wykształcenia takiej postawy ma na przyszłość zabezpieczyć społeczeństwo przed naruszaniem porządku prawnego przez skazanego. W tym sensie z uregulowania art. 16 ustawy można wyprowadzać zasadę ochrony społeczeństwa (tak np. S. Lelental, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, 2017, s. 337).

W świetle powyższych rozważań i wobec kierunku i zakresu wniesionych przez obrońców skazanego pism procesowych, opierając się na powołanych wyżej przepisach, Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu przeprowadził ocenę wymierzonych N. R. kar jednostkowych oraz orzeczonej wobec niego kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 7 lat próby

Wymierzone oskarżonemu kary jednostkowe i kara łączna 4 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby trwający 7 lat są sprawiedliwe i z pewnością nie odznaczały się nadmierną surowością. Zostały ukształtowane z respektowaniem dyrektyw sędziowskiego wymiaru kary przewidzianych w art. 53 § 1 kk, a także uwagą, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy. Sąd uwzględnił stopień społecznej szkodliwości czynów oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanej, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Wzięto także pod uwagę motywację i sposób zachowania się sprawczyni, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawczyni obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza braku naprawienia szkód lub zadośćuczynieniu w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Kształtując orzeczenie o karze wobec N. R. niewątpliwie uwzględniono cele prewencji szczególnej, zwłaszcza potrzeby zapobiegawcze i wychowawcze wobec skazanego, przede wszystkim wyrobienie w nim przekonania, że przestępstwo się nie opłaca i jego czyn został napiętnowany, a on musi ponieść obowiązki naprawienia wyrządzonych szkód. Uwzględniono także cele prewencji ogólnej, w tym potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa wobec nagminności tego rodzaju przestępstw.

Wszystko to prowadzi do wniosku, że nie kwestionując okoliczności faktycznych wynikających z pism procesowych obrońców skazanego i załączonych do nich dokumentów, brak jest podstaw do twierdzenia, iż przez na karę nieizolacyjną – karę grzywny, cele kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby trwający 7 lat, orzeczonej przez Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu wyrokiem wydanym w dniu 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14, zostaną spełnione. Wymownym w tym kontekście, głównie w zakresie ochrony społeczeństwa, jako celu wykonywania kary pozbawienia wolności, zwłaszcza w odniesieniu do uprzedniej karalności skazanego N. R. (k. 132), będzie przytoczenie opisów przestępstw za które został skazany wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wydanym w dniu 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14:

I.  w okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. w S. i J.
woj. (...) oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie kraju brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez ustaloną z imienia
i nazwiska osobę, co do której umorzono postępowanie, w skład której wchodził A. R. i J. W. oraz inne nieustalone osoby, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi, handlu bronią oraz przestępstw przeciwko przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. nr 179 poz.1485 z póź. zm.)
o przeciwdziałaniu narkomanii polegających przede wszystkim na wprowadzaniu do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych w postaci amfetaminy, mefedronu, tabletek ekstazy i innych oraz środków odurzających w postaci marihuany, haszyszu, kokainy, w ten sposób, że samodzielnie, wspólnie i w porozumieniu oraz na polecenia w/w ustalonej
z imienia i nazwiska osoby, co do której umorzono postępowanie, dokonywał zakupów, porcjowania, ważenia i mieszania, sprzedaży, zorganizował siatkę swoich odbiorców, dokonywał rozliczeń transakcji, oraz puszczał w obieg podrobione banknoty Euro w tym dokonując płatności za te środki i substancje,

tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

II. W dniu 20 listopada 2011roku w J. woj. (...), działając w ramach opisanej w punkcie I grupy przestępczej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, A. R. i innymi nieustalonymi osobami puścił w obieg podrobione przez n/n osobę banknoty o nominale 100 Euro, emisji 2002r. o identyfikatorze (...) w łącznej ilości 20 sztuk o następujących numerach serii: (...) – 1 szt., (...) – 1 szt., (...) – 1 szt., (...)
– 1 szt., (...) – 1 szt., (...) – 2 szt., (...) – 2 szt., (...) – 3 szt., (...) – 3 szt., (...) – 3 szt., (...)
– 1 szt., (...) – 1 szt., w ten sposób, że za pośrednictwem P. G., skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia (...).
sygn.(...), znalazł nabywcę a następnie sprzedał wyżej wymienione banknoty T. O., skazanemu prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego
w R. z dnia (...) sygn. (...) za kwotę łączną 1900 zł, który następnie
w dniu 21 listopada 2011 r. wprowadził je do obrotu w kantorze wymiany walut w R.

tj. o przestępstwo z art. 310 § 2 kk w zw z art. 65 § 1 kk

III. W bliżej nieustalonych dniach w styczniu 2012 r. w S. woj. (...), działając w ramach opisanej w punkcie I grupy przestępczej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną z imienia
i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, i J. W. uczestniczył
w obrocie środka odurzającego w postaci 100 gram marihuany i zmierzał do wprowadzenia do obrotu kolejnych 500 gram marihuany, w ten sposób, że za pośrednictwem J. W. zamówił marihuanę w ilości 600 gram u n/n mężczyzny, a następnie w celu jej zakupu puścił w obieg podrobione banknoty o nominale 100 Euro w ilości 13 sztuk o tym samym numerze seryjnym (...) i tym samym identyfikatorze (...) (...) (...) przekazując je J. W. jako połowę ceny za w/w ilość marihuany, z których jedenaście banknotów J. W. przekazał n/n mężczyźnie pozostawiając sobie dwa banknoty, i w zamian za to otrzymał 100 gram tego środka odurzającego, który następnie jemu przekazał, a ten z w/w ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, wprowadził go do obrotu w celu dalszej odsprzedaży n/n odbiorcom za nieustaloną kwotę, oraz zamierzał zakupić kolejne 500 gram tego środka poprzez przekazanie J. W. pozostałej części podrobionych banknotów w kwocie łącznej co najmniej 1200 Euro, lecz zamierzonego celu nie osiągnął gdyż n/n mężczyzna odstąpił od dalszej transakcji po stwierdzeniu , że już przekazane mu banknoty są podrobione,

tj. o przestępstwo z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 05.179.1485) i art. 310 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk oraz z art. 13 § 1 kk w zw z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 05.179.1485) i z art. 13 § 1 kk w zw z art. 310 § 2 kk w zw z art. 11 § 2 kk w zw z art. 12 kk w wz z art. 65 § 1 kk

IV. w okresie co najmniej od 8 lutego 2012 r. do dnia 9 lutego 2012r. w S.
woj. (...), wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, działając w ramach opisanej w punkcie I grupy przestępczej, posiadał substancje psychotropową koloru białego o wadze 42,65 grama netto zawierającą 4 metyloetkatynon
(...)

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 05.179.1485) w zw z art. 65 § 1 kk

V. w okresie co najmniej od lutego 2012 r. do czerwca 2012r. w S.
woj. (...) i innych nieustalonych miejscowościach na terenie kraju wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, działając w ramach opisanej w pkt I grupy przestępczej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, wspólnie i w porozumieniu z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, A. R. i J. W., oraz innymi nieustalonymi osobami uczestniczył w obrocie znacznych ilości środków odurzających
w postaci co najmniej 11 gram kokainy o wartości 150 zł, co najmniej 3.188,10 gramów marihuany o wartości co najmniej 15.981 zł, co najmniej 1.305,40 gramów haszyszu
o wartości co najmniej 2.546 zł, oraz substancji psychotropowych w postaci co najmniej
0,9 gram mefedronu, co najmniej 11,10 grama amfetaminy , co najmniej 181 sztuk tabletek ekstazy o wartości co najmniej 1.320 zł, poprzez ich zakup, porcjowanie i ważenie, zorganizowanie siatki swoich odbiorców, sprzedaż i pośredniczenie w sprzedaży, oraz dokonywanie rozliczeń transakcji, w tym:

- w dniu 4 lutego 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n osobie co najmniej 0,9 gramów mefedronu w postaci
3 porcji za nieustaloną kwotę ;

- w dniu 5 lutego 2012r. wspólnie z w/w ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, i A. R. przekazał nieodpłatnie co najmniej 3 gramy marihuany w postaci 10 porcji J. W., a ten następnie J. K.;

- w dniach 5-6 lutego 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, i A. R. sprzedał P. K. co najmniej 60 gram marihuany w postaci 200 porcji w cenie 18 zł/gram za kwotę łączną co najmniej 1.080 zł;

- w dniu 14 lutego 2012r. sprzedał w/w z ustalonej z imienia i nazwiska osobie, co do której umorzono postępowanie, co najmniej 0,3 grama marihuany w postaci 1 porcji za nieustaloną kwotę, za pośrednictwem A. R.;

- w dniach 15-16 lutego 2012r.wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n osobie o pseudonimie (...) co najmniej
15 gram marihuany w postaci 50 porcji w cenie 19 zł/gram za kwotę łączną co najmniej
285 zł;

- w dniu 20 lutego 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. co najmniej 3 gramy amfetaminy
w postaci 10 porcji za nieustaloną kwotę,

- w dniu 28 marca 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał A. R. co najmniej 15 gram marihuany
w postaci 50 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 28 marca 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n odbiorcy co najmniej 4,5 grama haszyszu w postaci 15 porcji za nieustalona kwotę;

- na przełomie marca i kwietnia 2012r.wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, za pośrednictwem innej ustalonej z imienia i nazwiska osoby, co do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, i R. K. we W. dokonał zakupu 3 kg marihuany za kwotę 13.500 zł oraz
11 gramów kokainy za kwotę 150 zł, z których 1 gram R. K. zachował dla siebie;

- w dniach 18-19 kwietnia 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. środek odurzający w postaci co najmniej 30 gramów marihuany w postaci 100 porcji i co najmniej 9 gram haszyszu
w postaci 30 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 27 kwietnia 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał T. Z. co najmniej 3 gramy haszyszu w postaci 10 porcji oraz co najmniej 3 gramy amfetaminy w postaci 10 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 27 kwietnia 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 15 gram haszyszu w postaci
50 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 28 kwietnia 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 0,3 grama marihuany za nieustalona kwotę;

- w dniu 28 kwietnia 2012r. sprzedał A. Ż. co najmniej 1 kilogram haszyszu za nieustaloną kwotę;

- w dniu 4 maja 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 1,5 grama amfetaminy w postaci
5 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniach 3-5 maja 2012r. sprzedał n/n osobie 50 tabletek ekstazy w cenie 8 zł/sztuka za kwotę łączną co najmniej 400 zł;

- w dniu 6 maja 2012r. sprzedał n/n osobie 15 sztuk tabletek ekstazy w cenie po 8 zł/sztuka za kwotę łączną co najmniej 120 zł;

- w dniu 6 maja 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n osobie z S. co najmniej 17,4 gram haszyszu w postaci 58 porcji w cenie 18 zł/porcja za kwotę łączną co najmniej 1.060 zł;

- w dniach 6-7 maja 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 3 gramy amfetaminy w postaci
10 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 8 maja 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 1,2 grama haszyszu w postaci 4 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 8 maja 2012r. sprzedał n/n osobie 2 tabletki ekstazy za nieustaloną kwotę;

- w dniu 9 maja 2012r. sprzedał n/n osobie 50 sztuk tabletek ekstazy w cenie 8 zł/sztuka za łączna kwotę co najmniej 400 zł , oraz co najmniej 3 gramy haszyszu w postaci 10 porcji i co najmniej 3 gramy marihuany w postaci 10 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 11 maja 2012r. sprzedał n/n osobie 7 sztuk tabletek ekstazy za nieustaloną kwotę;

- w dniu 12 maja 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n osobie o imieniu (...) 7 sztuk tabletek ekstazy za nieustaloną kwotę;

- w dniu 12 maja 2012r.sprzedał n/n osobie 50 sztuk tabletek ekstazy w cenie 8 zł/sztuka za łączną kwotę co najmniej 400 zł;

- w dniu 13 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. co najmniej 15 gramów marihuany
w postaci 50 porcji w cenie 16 zł/gram za kwotę łączną co najmniej 240 zł;

- w dniach od 13-15 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał W. S. co najmniej 15 gramów haszyszu w postaci 50 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 15 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. co najmniej 30 gram haszyszu w postaci 100 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 20 maja 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 15 gram haszyszu w postaci
50 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 22 maja 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. co najmniej 15 gram marihuany
w postaci 50 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 23 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał innej ustalonej z nazwiska i imienia osobie, co do której wyłączono materiały do odrębnego postępowania, co najmniej 1,5 gram marihuany w postaci 5 porcji za nieustaloną kwotę, który wydała mu A. K.;

- w dniu 24 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał S. C. co najmniej 24 gramy marihuany
w postaci 80 porcji w cenie 19 zł/gram za kwotę łączną co najmniej 456 zł ;

- w dniu 28 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n odbiorcy co najmniej 0,6 grama amfetaminy w postaci 2 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 30 maja 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n co najmniej 15 gram haszyszu w postaci 50 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 1 czerwca 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. co najmniej 15 gram haszyszu w postaci 50 porcji za kwotę łączną co najmniej 1.000 zł , który wydała mu M. S.;

- w dniu 3 czerwca 2012r. sprzedał S. C. co najmniej 9 gram haszyszu w postaci 30 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 4 czerwca 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 15 gram haszyszu w postaci
30 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 6 czerwca 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 27 gram haszyszu w cenie
18 zł/gram za kwotę łączna co najmniej 486 zł;

- w dniu 6 czerwca wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał J. W. co najmniej 30 gram haszyszu w postaci 100 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 8 czerwca 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 6 gram haszyszu w postaci
20 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 8 czerwca 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał S. C. co najmniej 5,25 grama haszyszu w postaci 17,5 porcji za nieustaloną kwotę;

- w dniu 10 czerwca 2012r. kupił od n/n osoby co najmniej 30 gram haszyszu w postaci
100 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 10 czerwca 2012r. sprzedał n/n osobie co najmniej 1,5 grama haszyszu w postaci
5 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 10 czerwca 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał dwukrotnie S. C. co najmniej 11,55 gram haszyszu w postaci 38,5 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 11 czerwca 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n odbiorcy co najmniej 3 gram haszyszu
w postaci 10 porcji za nieustalona kwotę;

- w dniu 12 czerwca 2012 r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał S. C. co najmniej 6 gram marihuany
w postaci 20 porcji w cenie 21 zł/porcja za kwotę łączna co najmniej 420 zł;

- w dniu 13 czerwca 2012r. wspólnie z w/w z ustaloną z imienia i nazwiska osobą, co do której umorzono postępowanie, sprzedał n/n osobie o pseudonimie (...) co najmniej
24 gramy haszyszu w postaci 80 porcji za nieustaloną kwotę;

tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U.2012.124 ) w zw z art. 12 kk w zw z art. 65 § 1 kk

VI. w dniu 15 czerwca 2012 r. w S. woj. (...), wbrew przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, działając w ramach opisanej w punkcie I grupy przestępczej, posiadał środek odurzający w postaci suszu roślinnego
o masie 20,94 grama netto będący zielem konopi innych niż włókniste,

tj. o przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 05.179.1485) w zw z art. 65 § 1 kk

VII. W dniu 15 czerwca 2012r. w S. woj. (...) przechowywał w celu wprowadzenia do obrotu produkt leczniczy w postaci tabletek koloru jasnoróżowego w kształcie kwadratu, w ilości 21 sztuk, o łącznej masie 2,34 g netto, w skład których wchodził (...), nie posiadając pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,

tj. o przestępstwo z art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2008r, poz. 45, poz. 271 z późń. zm.)

VIII. W dniu 15 czerwca 2012r. w S. woj. (...), działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt. I posiadał bez wymaganego zezwolenia
3 sztuki amunicji do broni palnej w postaci jednego naboju sztucerowego kaliber(...) (...) produkcji czeskiej (...), jednego naboju sztucerowego kaliber (...) (...) produkcji czeskiej ((...)) i jednego naboju bocznego zapłonu kaliber (...) mm L. R. najprawdopodobniej produkcji czeskiej

tj. o przestępstwo z art. 263 § 2 kk w zw. z art. 65 § 1 kk

IX. W okresie od 10 do 13 czerwca 2012r. w S. woj. (...), działając w ramach opisanej w punkcie I grupy przestępczej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z A. Ż. i innymi nieustalonymi osobami puścił w obieg podrobione przez n/n osobę banknoty o nieustalonych nominałach waluty Euro na sumę co najmniej 950 Euro, w ten sposób, że A. Ż. nabył te banknoty u n/n osoby
w S. za łączna kwotę 12.350 zł a on wprowadził je do obrotu,

tj. o przestępstwo z art. 310 § 2 kk w zw z art. 65 § 1 kk.

Tak więc przede wszystkim w związku z uprzednią karalnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (k. 132) i zakresem kolejnych czynów objętych wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wydanym w dniu 18 czerwca 2014 r., w sprawie II K 17/14, zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstw za które został skazany, jak i wynikający stąd stosunek do czynów które popełnił i krzywd które wyrządził - nie pozwalają w sposób przekonujący i wiarygodny budować przypuszczenia, iż w wypadku zamiany na karę nieizolacyjną – karę grzywny, cele kary łącznej 4 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres próby trwający 7 lat, zostałyby osiągnięte.

Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania wykonawczego uzasadnia treść art. 624 § 1 kpk w zw. z art. 1 § 2 kkw.