Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: III C 1560/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie w III Wydziale Cywilnym w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Szymon Stępień

Protokolant: sekr.sąd. Adrianna Szczodrowska

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2019 roku w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa Gminy M. S.

przeciwko O. S.

o wydanie nieruchomości

I.  nakazuje pozwanej O. S. opróżnić i wydać powódce Gminie M. S. część nieruchomości, położonej w S. przy ul. (...), stanowiącej działkę gruntu nr (...), obręb (...), zajętej pod pawilon handlowy, zaznaczoną kolorem zielonym na mapce znajdującej się na k. 29, stanowiącej integralną część wyroku;

II.  zasądza od pozwanej O. S. na rzecz powódki Gminy M. S. kwotę 979 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt III C 1560/18

UZASADNIENIE

wyroku z 28 listopada 2019 roku

wydanego w postępowaniu zwykłym

Pozwem z dnia 2 listopada 2018 roku powódka Gmina M. S. wniosła o nakazanie pozwanej O. S. opróżnienie i wydanie jej terenu, położonego w S. przy ul. dziennikarskiej 15, stanowiącego część działki (...) obręb (...), zajętego pod pawilon handlowy.

W uzasadnieniu wskazała, że jest właścicielką przedmiotowej nieruchomości, zaś pozwana samowolnie zajęła teren pod pawilon handlowy i korzysta z niego bezumownie.

W odpowiedzi na pozew pozwana podniosła, że nie zgadza się z pozwem.

W toku procesu strony podtrzymały dotychczasowe twierdzenia.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powódka Gmina M. S. jest właścicielką nieruchomości położonej w S. przy ul. (...), stanowiącej działkę gruntu nr (...), obręb (...), dla której prowadzona jest księga wieczysta (...).

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

wypis z rejestru gruntów, k. 7-8;

-

wydruk z księgi wieczystej, k. 11-12;

Na części nieruchomości pozwana postawiła pawilon handlowy.

Okoliczność bezsporna, a nadto:

-

dokumentacja fotograficzna, k. 9-10;

-

kopa mapy zasadniczej, k. 29;

Pismem z 23 października 2018 roku powódka wezwała pozwaną do opróżnienia z osób i rzeczy oraz wydania przedmiotowego terenu w terminie do 30 października 2018 roku.

Dowód:

-

pismo z 23 października 2018 roku, k. 13;

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo okazało się uzasadnione w całości.

Zgodnie z treścią art. 222 k.c. właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba, że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.

Do uwzględnienia powództwa właściciela konieczne jest stwierdzenie wystąpienia nie tylko przesłanki pozytywnej w postaci uprawnień właścicielskich powoda oraz władania jego nieruchomością przez pozwanego, ale też brak przesłanki negatywnej, jaką jest istnienie po stronie pozwanego skutecznych względem właściciela uprawnień do władania rzeczą.

Zgodnie z treścią art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi dla siebie skutki prawne. Oznacza to, że w razie sporu co do faktów konieczne jest przedstawienie dowodu na okoliczność zaistnienia takiego faktu.

Bezsporne w sprawie było to, że powódka jest właścicielką nieruchomości położonej w S. przy ul. (...). Okoliczność ta wynika również z przedstawionych dokumentów w postaci wypisu z rejestru gruntów oraz wydruku księgi wieczystej. Poza sporem było także i to, że pozwana włada częścią tej nieruchomości, bowiem posadowiła na nim pawilon handlowy, który nie jest trwale związany z gruntem. Okoliczności tej pozwana nie kwestionowała, a nadto wynika ona z przedstawionej przez powódkę dokumentacji fotograficznej.

W toku procesu pozwana nie podnosiła nawet, by przysługiwało jej skuteczne wobec powódki uprawnienie do władania przedmiotową nieruchomością chociażby w części. Okoliczności takiej również nie wykazała.

Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd nakazał pozwanej wydanie części nieruchomości, na której znajduje się posadowiony przez pozwaną pawilon handlowy, o czym orzeczono jak w pkt I sentencji.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. przyjmując, że powódka wygrała proces w całości. Na poniesione przez nią koszty procesu składały się: opłata sądowa w wysokości 79 złotych oraz koszt zastępstwa procesowego w wysokości 900 złotych. Zważając na treść art. 108 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1043 ze zm.) sąd orzekł jak w pkt II sentencji.