Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XXIII Ga 2018/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Bernard Litwiniec (spr.)

Sędziowie:

SO Renata Puchalska

SO Magdalena Nałęcz

Protokolant:

stażysta Anna Wojtkowska

po rozpoznaniu w dniu 5 września 2019 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa E. Z.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. akt XVI GC 3496/16

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w pkt. I zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz E. Z. 26 000,99 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) z odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia co do kwoty 928,52 zł od dnia 13 października 2015r. do dnia zapłaty oraz co do kwoty 25 072,47 zł od dnia 24 listopada 2015r. do dnia zapłaty, a w pkt. II zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz E. Z. 5 143 zł (pięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) tytułem kosztów procesu,

2.  zasądza od (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. na rzecz E. Z. 3 101 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Magdalena Nałęcz

Bernard Litwiniec

Renata Puchalska