Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 552/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 lutego 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Konrad Kujawa

Ławnicy: D. A., K. G.

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu w dniu 7 lutego 2020 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko (...) spółce jawnej w S.

o odszkodowanie, sprostowanie świadectwa pracy, ekwiwalent za urlop

I.  umarza postępowanie w zakresie ekwiwalentu za urlop ponad kwotę 799,60 zł

II.  zasądza od pozwanego (...) spółki jawnej w S. na rzecz powoda A. K. kwotę 10.834,60 zł (dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote i 60/100) z ustawowymi odsetkami z opóźnienie liczonymi od kwoty 10.035 zł od dnia 30 października 2018 r. do dnia zapłaty,

III.  nakazuje pozwanemu sprostować świadectwo pracy powoda poprzez wskazanie w ustępie 5 punkt 1, że wypłacono ekwiwalent za 10,5 dnia urlopu wypoczynkowego,

IV.  w pozostałym zakresie oddala powództwo,

V.  zasądza od pozwanego (...) spółki jawnej w S. na rzecz powoda A. K. kwotę 333,90 zł (trzysta trzydzieści trzy złote i 90/100) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

VI.  nakazuje ściągnąć od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 750 zł (siedemset pięćdziesiąt złotych) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych,

VII.  wyrokowi w pkt II nadaje rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 3.345 zł (trzy tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych).