Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1382/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 marca 2020 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie

Sędziowie Sądu Okręgowego:

Monika Rabiega

Karina Marczak

Sławomir Krajewski

Protokolant: Izabela Balcerzak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 lutego 2020 roku w S.

sprawy z powództwa E. S.

przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w G.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 24 maja 2019 roku, sygn. akt I C 719/16

1.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

a)  w punkcie I zasądza od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz powódki E. S. kwotę 24 211,95 zł (dwadzieścia cztery tysiące dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 8 grudnia 2015r. do dnia zapłaty i w pozostałym zakresie powództwo oddala;

b)  w punkcie drugim zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3.628 (trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej w G. na rzecz powódki E. S. kwotę 2800 (dwa tysiące osiemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sławomir Krajewski Monika Rabiega Karina Marczak