Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 29 listopada 2019 r.

Sygn. akt VI Ka 777/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie :

Przewodniczący: SSO Zenon Stankiewicz- spr.

Sędziowie: SSO Anita Jarząbek - Bocian

SSO Ludmiła Tułaczko

protokolant sądowy- stażysta Natalia Wierzbicka

przy udziale prokuratora Agaty Stawiarz

po rozpoznaniu dnia 29 listopada 2019 r. w Warszawie

sprawy E. K. syna M. i B. ur. (...) w W.

oskarżonego z art. 62 ust. 1 i 2 Ustawy z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 270 § 3 kk oraz 270 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie

z dnia 27 marca 2018 r. sygn. akt II K 574/16

zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że przyjmuje iż opisany w punkcie II czyn polegał na tym że we wskazanym miejscu i czasie oskarżony czynił przygotowania do użycia za autentyczny podrobiony dokument w postaci prawa jazdy o nr. (...) i nr. blankietu (...) wystawionym przez Prezydenta (...) W.; w pozostałym zakresie utrzymuje wyrok

w mocy; zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa 300 zł tytułem opłaty za postępowanie odwoławcze oraz obciąża go wydatkami tego postępowania.

SSO Zenon Stankiewicz SSO Anita Jarząbek – Bocian SSO Ludmiła Tułaczko

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 777/18

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 27 marca 2016r. sygn. II K 574/16

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

E. K.

karalność sądowa

zapytanie o karalność

937

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

E. K.

stan majątkowy

inf. (...)

935

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zapytanie o karalność

bezsporne

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

(...)

brak deklaracji majątkowych, co pozbawia dowód znaczenia dla ustalenia stanu majątkowego oskarżonego

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

obraza przepisów postępowania mająca wpływ na treść orzeczenia poprzez odrzucenie wersji, jakoby znalezione w mieszkaniu oskarżonego środki odurzające należały do innych osób oraz bezzasadna odmowa poddania oskarżonego badaniom psychiatrycznym

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

oskarżony przyznał się w toku postępowania przygotowawczego do posiadania narkotyków; to samo oświadczył trzem funkcjonariuszom Policji dokonujących przeszukania, wskazując miejsce przechowywania narkotyku i jego rodzaj. W postępowaniu przygotowawczym utrzymywał, że nie jest uzależniony, nie leczył się odwykowo - k.408

Wniosek

uniewinnienie, alternatywnie - uchylenie i skierowanie do ponownego rozpoznania

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Oskarżony był już wielokrotnie karany sądownie, w tym za posiadanie środków odurzających - zdawał sobie więc sprawę z wagi przyznania do posiadania środka odurzającego. Znał jego skład, oświadczając podczas przeszukania, że jest to kokaina przeznaczona na własny użytek. Brak jest też podstaw do uchylenia wyroku i ponownego rozpoznania sprawy. Nie zachodzą tu przesłanki z art. 437 par.2 kpk. Sąd Rejonowy nie powziął wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego; na okoliczności takie nie wskazują również argumenty środka odwoławczego. Wątpliwości co do poczytalności oskarżonego powzięła wyłącznie obrona. Nie uzasadnia to potrzeby przeprowadzenia dowodu z badania psychiatrycznego, również i przed sądem odwoławczym, o co zresztą obrońca nie wnosił.

3.2.

błąd w ustaleniach faktycznych poprzez przyjęcie, iż osk. posiadał środek odurzający

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

niezasadność zarzutu wynika z depozycji trzech funkcjonariuszy dokonujących przeszukania mieszkania oskarżonego oraz przyznania oskarżonego w toku postępowania przygotowawczego

Wniosek

uniewinnienie

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

brak podstaw do przyjęcia, by nie znający uprzednio oskarżonego funkcjonariusze Policji bezzasadnie go obciążali; przyznał się on do zarzuconego czynu w post. przygotowawczym.

3.3.

rażąca niewspółmierność kary

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

oskarżony był wielokrotnie karany za przestępstwa umyślne, w tym podobne do stanowiących przedmiot niniejszego postępowania; dopuścił się trzech czynów zabronionych o charakterze umyślnym.

Wniosek

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

oskarżony wykazuje znaczny stopień zdemoralizowania; uprzednio orzekane kary łagodniejszego rodzaju okazały się bezskuteczne, co uzasadnia wymierzenie kary na tyle dolegliwej, by przewartościować dotychczasową postawę życiową.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

omówiono w pkt. 5.2.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

wina w odniesieniu do zarzutu 1

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wszystkie zarzuty apelacji są bezzasadne. Linia obrony wskazująca na możliwość przechowywania kokainy przez osoby trzecie sprzeczna jest tak z treścią wyjaśnień oskarżonego w post. przygotowawczym, jak i depozycjami trzech bezstronnych świadków - funkcjonariuszy Policji. Sąd Rejonowy miał bezpośredni kontakt z oskarżonym i nie znalazł powodów, by kwestionować jego poczytalność, tym bardziej, że on sam negował uzależnienie od środków odurzających, jak i uprzednie leczenie psychiatryczne, bądź neurologiczne - k. 106, 408

0.15.1.2.

Przedmiot utrzymania w mocy

kara w odniesieniu do czynów z pkt. 2 i 3 oraz łączna

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

wobec wielokrotnie karanego sądownie oskarżonego, który po raz kolejny dopuszcza się trzech przestępstw umyślnych, w tym przestępstwa podobnego do uprzednio popełnianych, orzeczono kary jednostkowe w dolnych granicach ustawowego zagrożenia. Kary te - jak i wymierzona kara łączna - nie noszą więc cech rażącej surowości, nie przekraczając stopnia winy sprawcy.

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.15.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

pkt 2 wyroku SR - uznanie winy za przygotowanie do użycia za autentyczny dokument - prawa jazdy w sytuacji skazania w pkt. 3 za jego użycie. Wyeliminowano więc tę część zachowania sprawcy z opisu czynu zarzuconego

Zwięźle o powodach zmiany

przygotowanie do użycia dokumentu za autentyczny należało uznać za uprzedni czyn współukarany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

obciążono oskarżonego kosztami sądowymi za postępowanie odwoławcze

z niekwestionowanych ustaleń Sądu I instancji wynika, że oskarżony jest zatrudniony, posiadając jedną osobę na utrzymaniu - jest więc w stanie ponieść koszty sądowe należne w wyniku nieuwzględnienia środka odwoławczego wniesionego na jego korzyść

1PODPIS

SSO Zenon Stankiewicz SSO Anita Jarząbek-Bocian SSO Ludmiła Tułaczko

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

co do winy w zakresie pkt. I zarzuconego czynu, co do kary w zakresie czynów z pkt II i III oraz łącznej

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana