Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 440/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2019 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Wojciech Borten

Sędziowie: Radosław Olewczyński (spr.)

(del.) Ewa Guczyńska-Miśkiewicz

Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Głowacka

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2019 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko G. S.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 listopada 2018 r. wydanego w sprawie I C 485/15

1.  oddala apelację;

2.  nie obciąża powoda kosztami postępowania apelacyjnego.