Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 120/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Radosław Ochał

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Aleksandra Kasielska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2020 r. w S.

sprawy z powództwa A. W.

przeciwko Sądowi Rejonowemu w Gorzowie Wielkopolskim

o wynagrodzenie

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powódki A. W. na rzecz pozwanego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem kosztów procesu.