Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II AKa 393/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2020 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia SA Cezariusz Baćkowski

Sędziowie: SO del. do SA Agnieszka Połyniak (spr.)

SA Wiesław Pędziwiatr

Protokolant: Beata Sienica

przy udziale prokuratora Prokuratury (...) we W. Wiesława Bilskiego

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2020 r.

sprawy J. G.

oskarżonego z art. 63 ust. 3 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk

i J. N.

oskarżonego z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 63 ust. 3 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 12 sierpnia 2019 r. sygn. akt III K 73/18

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1)  odnośnie oskarżonego J. G. wymiar kary pozbawienia wolności orzeczonej za czyn z art. 63 ust. 3 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 11 § 2 kk, a opisany w pkt I części rozstrzygającej podwyższa do lat 2 (dwóch), uchylając jednocześnie orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności i obowiązku informowania kuratora o przebiegu okresu próby zawarte w pkt III części dyspozytywnej, a na podstawie art. 33 § 2 i 3 kk wymierza temu oskarżonemu grzywnę 200 (dwieście) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) zł każda;

2)  odnośnie oskarżonego J. N. w miejsce kary ograniczenia wolności za czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 63 ust. 3 i art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 11 § 2 kk, a opisany w pkt II części rozstrzygającej, na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 63 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 33 § 2 i 3 kk grzywnę 200 (dwieście) stawek dziennych po 30 (trzydzieści) zł każda;

II.  w pozostałym zakresie tenże wyrok utrzymuje w mocy;

III.  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa po ½ kosztów sądowych związanych z postępowaniem odwoławczym oraz wymierza po 1500 zł opłaty za obie instancje.

Agnieszka Połyniak

Cezariusz Baćkowski

Wiesław Pędziwiatr