Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 540/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2020 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Wojciech Langer

Protokolant : Katarzyna Lorek

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2020 roku

sprawy R. S.

syna M. i T. z domu S.

urodzonego (...) w G.

oskarżonego o to, że:

W dniu 09 lutego 2017 roku w N. przy ul. (...) II znieważył słownie funkcjonariusza Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w N. A. W. wykrzykując pod jego adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z podjętą interwencją dotyczącą zakłócenia ciszy nocnej

tj. o przestępstwo z art. 226 § 1 kk

I.  uznaje oskarżonego R. S. za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 226 § 1 kk i za to na mocy powołanego przepisu wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 (dwudziestu czterech) godzin w stosunku miesięcznym;

II.  na mocy art. 34 § 3 kk w zw. z art. 39 pkt 7 kk orzeka oskarżonemu R. S. środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 200 (dwieście) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;

III.  na zasadzie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonego R. S. w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych;

IV.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo o zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Adwokat I. T. kwotę 944,64 (dziewięćset czterdzieści cztery 64/100) złotych obejmującą kwotę 176,64 (sto siedemdziesiąt sześć 64/100) złotych tytułem 23 % podatku VAT – tytułem nieopłaconych kosztów obrony udzielonej oskarżonemu z urzędu.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 540/17

Je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niekt ó rych czyn ó w lub niekt ó rych oskar ż onych, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do cz ęś ci wyroku obj ę tych wnioskiem. Je ż eli wyrok zosta ł wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo je ż eli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygni ę cie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, s ą d mo ż e ograniczy ć uzasadnienie do informacji zawartych w cz ęś ciach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

R. S.

W dniu 09 lutego 2017 roku w N. przy ul. (...) II znieważył słownie funkcjonariusza Referatu Patrolowo – Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w N. A. W. wykrzykując pod jego adresem słowa powszechnie uznane za obelżywe podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z podjętą interwencją dotyczącą zakłócenia ciszy nocnej

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

znieważanie przez R. S. policjanta A. W. 9 lutego 2017r. w N. przy ul. (...) II

Zeznania A. W.

2, 88

zeznania J. T.

5, 88

zeznania P. O.

96

zeznania K. T.

96

równoczesność zniewag z pełnieniem przez A. W. obowiązków służbowych oraz ich związek z tymi obowiązkami

zeznania A. W.

2, 88

zeznania J. T.

5, 88

wyjaśnienia R. S.

17, 87

zeznania A. M.

88

zeznania P. O.

96

zeznania K. T.

98

stan nietrzeźwości R. S.

badanie na zawartość alkoholu

9

wcześniejsza karalność R. S.

karta karna

27, 82

poczytalność R. S. w chwili zarzucanego mu czynu

opinie biegłych lekarzy psychiatrów

34

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

Zeznania A. W.

Pokrzywdzony opisał szczegółowo przebieg interwencji oraz zachowanie oskarżonego. podał także jakie słowa wypowiadał R. S. pod jego adresem. Sąd dał wiarę jego zeznaniom, nie miał on żadnego interesu w tym by fałszywie oskarżać R. S.. Ponadto jego relacja jest zbieżna z zeznaniami innych obecnych na miejscu osób, nie związanych rodzinnie z oskarżonym, to jest policjantów.

zeznania J. T.

Policjant obecny na miejscu, opisał przebieg zdarzenia i zachowanie oskarżonego, w tym słowa wypowiadane pod adresem A. W..

badanie na zawartość alkoholu

Dowodzi stanu nietrzeźwości R. S..

wyjaśnienia R. S.

Sąd uznał jego relację za wiarygodną tylko w zakresie odnoszącym się do zaistnienia interwencji policjantów, w tym A. W.. Okoliczność ta miała w istocie charakter bezsporny i nie była kwestionowana w toku procesu.

karta karna

dowodzi wcześniejszej karalności oskarżonego.

opinie biegłych lekarzy psychiatrów

dowodzi, że oskarżony był poczytalny w chwili zarzucanego mu czynu.

zeznania A. M.

Potwierdziła fakt interwencji policyjnej, nie miała bezpośredniej wiedzy na temat wszystkich wypowiadanych w jej czasie przez oskarżonego słów, zwłaszcza tych kierowanych pod adresem A. W..

zeznania K. T.

Policjant obecny na miejscu, opisał przebieg zdarzenia i zachowanie oskarżonego, w tym słowa wypowiadane pod adresem A. W..

zeznania P. O.

Policjant obecny na miejscu, opisał przebieg zdarzenia i zachowanie oskarżonego, w tym słowa wypowiadane pod adresem A. W..

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia R. S.

Wyjaśnienia negujące wypowiadanie słów obelżywych wobec pokrzywdzonego stanowią linię obrony oskarżonego. Jego wersja wydarzeń jest sprzeczna z zeznaniami policjantów, ponadto nie została potwierdzono przez innych świadków w tym A. M., która nie słyszała dokładnego przebiegu interwencji.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

R. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Swoim zachowaniem oskarżony wypełnił znamiona z art. 226 § 1 kk. Używał słów obelżywych względem A. W., czyli go znieważył. A. N. był w domu przy ul. (...) II w N. jako policjant, a więc funkcjonariusz publiczny, który pełnił tam obowiązki służbowe związane z interwencją podejmowaną pod tym adresem. Zniewagi zostały przez oskarżonego wypowiedziane podczas pełnienia tych obowiązków i miały z nimi bezpośredni związek. Zachowanie R. S. było przy tym zawinione i społecznie szkodliwe w stopniu przekraczającym znikomość. Oskarżony w chwili czynu miał w pełni zachowaną zdolność rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem, w chwili czynu miał 31 lat, był więc dorosłym mężczyzną. Swoim zachowaniem godził w prawidłowe działanie Policji oraz w cześć A. W.. Jego czyn stanowił więc przestępstwo z art. 226 § kk.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

R. S.

I

I

Okoliczności obciążające oskarżonego to działanie w stanie nietrzeźwości i wcześniejsza, wielokrotna już, karalność. Okolicznością łagodzącą jest względnie młody wiek oskarżonego.

Wymierzona kara 6 miesięcy ograniczenia wolności polegająca na obowiązku wykonywania prac społecznych w wymiarze 24 godzin miesięcznie, jest karą sprawiedliwą. Jej wykonanie będzie stanowiło nie tylko dolegliwość dla oskarżonego, ale pozwoli mu także zrozumieć nieopłacalność, i przede wszystkim naganność swojego postępowania. ,

R. S.

II

I

Świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwiększy dolegliwość kary, poprzez swój finansowy charakter. Wysokość świadczenia - 200 zł, jest adekwatna do wagi czynu i sytuacji materialnej oskarżonego., który nie pracuje i nie ma stałego dochodu.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosowa ł określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Brak stałych dochodów oskarżonego oraz orzeczone względem niego świadczenie pieniężne, powodują, że nie byłby on w stanie uiścić kosztów sądowych bez uszczerbku dla własnego utrzymania. Dlatego też Sąd zwolnił go od ich ponoszenia.

1.Podpis