Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 233/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: sędzia Joanna Polikowska

Protokolant: Marta Szwec

po rozpoznaniu w dniu: 14 czerwca 2019r., 27 listopada 2019 r. i 29 stycznia 2020 r.

s p r a w y: D. K. z domu Ł.

córki L. i R. z domu S.

urodzonej w dniu (...) w K.

oskarżonej o to, że:

w okresie od dnia 08 lutego 2017 roku do 12 listopada 2017 roku w miejscowości J. woj. (...) jak i również najprawdopodobniej na terenie państwa Niemcy, wbrew woli B. K. któremu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o sygn. akt III Nsm 450/15 z dnia 18 stycznia 2017 roku zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim, uprowadziła małoletniego A. K. wywożąc go najprawdopobobniej poza granicę kraju, pomimo ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej.

tj. o czyn z art. 211 k.k.

I.  uznaje oskarżoną D. K. winną tego, że w okresie od dnia 09 lutego 2017 r. do dnia 11 listopada 2017 r. w J. woj. (...) wbrew woli B. K., któremu na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 1027/13 zostało ograniczone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad synem A. K. do wglądu w wychowanie i wykształcenie małoletniego, do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 zmieniającym wskazany wyrok powierzono mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad A. K., ograniczając władzę rodzicielskiej D. K., które to postępowanie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 zostało zabezpieczone do czasu prawomocnego zakończenia poprzez ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego A. K. w miejscu zamieszkania ojca – B. K., czym zmieniono pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 1027/13, uprowadziła małoletniego A. K. urodzonego (...) w ten sposób, że wywiozła go do Republiki Federalnej Niemiec, tj. występku z art. 211 k.k. i za to na podstawie art. 211 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza jej karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny licząc stawkę dzienną po 20 (dwadzieścia) złotych każda;

II.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 3 ust 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonej D. K. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w kwocie 300 złotych, w tym opłatę w kwocie 200 złotych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 233/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1.

D. K.

w okresie od dnia 08 lutego 2017 roku do 12 listopada 2017 roku w miejscowości J. woj. (...) jak i również najprawdopodobniej na terenie państwa Niemcy, wbrew woli B. K. któremu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o sygn. akt III Nsm 450/15 z dnia 18 stycznia 2017 roku zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim, uprowadziła małoletniego A. K. wywożąc go najprawdopobobniej poza granicę kraju, pomimo ograniczenia wykonywania władzy rodzicielskiej.

- rozwiązanie przez Sąd małżeństwa z D. K. przez rozwód i powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim A. K. D. K. i ograniczenie władzy rodzicielskiej B. K.,

- wydanie przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowienia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 zamieniającego wyrok rozwodowy w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim A. K.,

- wydanie przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowienia z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II Nsm 450/15 o zabezpieczeniu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego A. K. urodzonego12.08.2011 r. w miejscu zamieszkania ojca – B. K.

- poinformowanie telefonicznie D. K. dnia 08 lutego 2017 r. o wydaniu przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowienia z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II Nsm 450/15 o zabezpieczeniu postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i jego treści ustaleniu miejsca zamieszkania małoletniego A. K. w miejscu zamieszkania ojca – B. K.

- wyjazd D. K. z małoletnim A. K. do Republiki Federalnej Niemiec dnia 09 lutego 2017 r.

- odebranie małoletniego A. K. D. K. na terenie Republiki Federalnej Niemiec dnia 12 listopada 2017 r.

zeznania świadka B. K. k. 4-7, 97-99,

- rozwiązanie małżeństwa D. K. i B. K. przez rozwód,

- powierzenie władzy rodzicielskiej nad małoletnim A. K. urodzonym (...) D. K., a wykonywanie władzy rodzicielskiej B. K. ograniczone do ogólnego wglądu w wychowanie i wykształcenie małoletniego, do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka

wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w prawie sygn. akt IC 1027/13 k. 25-26,

- zmiana wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w prawie sygn. akt IC 1027/13

- powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim A. K. urodzonym (...) B. K., a ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej D. K. nad małoletnim do ogólnego wglądu w wychowanie i wykształcenie małoletniego oraz współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, takich jak miejsce zamieszkania, sposób leczenia.

postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 k. 8-9,

- zabezpieczenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

- ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego A. K. urodzonego12.08.2011 r. w miejscu zamieszkania ojca – B. K.

- zmiana tym samym wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w prawie sygn. akt IC 1027/13

postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II Nsm 450/15 k. 127,

- wyjazd do Republiki Federalnej Niemiec i zabranie małoletniego A. K. ze sobą, gdy było nieprawomocne postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15

- informacja przekazana przez B. K. w dzień wyjazdu do Republiki Federalnej Niemiec, iż w sprawie jest zabezpieczenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania oraz w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego A. K. w miejscu zamieszkania ojca – B. K.

- niewykonanie postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II Nsm 450/15 po potwierdzeniu uzyskanej o nim od B. K. informacji u pełnomocnika procesowego w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 i wyjazd w dniu 09 lutego 2017 r. z małoletnim do Republiki federalnej Niemiec i nie powrócenie z małoletnim do Polski,

- odebranie przez B. K. małoletniego A. K. na terenie Republiki Federalnej Niemiec dnia 12 listopada 2017 r.

wyjaśnienia oskarżonej D. K. k. 85-87, 177-179, 192,

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Wskazać oskarżonego.

Wskazać czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód ze wskazaniem numeru karty, na której znajduje się dowód.

1

D. K.

art. 211 k.k.

- posiadanie prawa do wyjazdu z małoletnim A. K. do Republiki Federalnej Niemiec

- wyjazd z dzieckiem do Republiki Federalnej Niemiec dnia 01 lutego 2017 r.

wyjaśnienia oskarżonej D. K. k. 85-87,177-179, 192,

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Wskazać L.p. odnoszącą się
do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

     

Wszystkie wymienione w pkt 1.1.

Dowód z zeznań B. K. korespondował w swojej treści z wyjaśnieniami oskarżonej D. K. w zakresie w jakim Sąd przydał im walor wiarygodności. Nadto zeznania B. K. znajdują potwierdzenie w uznanych za wiarygodne dokumentach w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w prawie sygn. akt IC 1027/13, postanowieniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15, postanowieniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II Nsm 450/15.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Wskazać L.p. odnoszącą się do faktu z pkt 1

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

     

częściowo wyjaśnienia oskarżonej D. K.

Pozostają w sprzeczności z treścią dowodów z dokumentów w postaci wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w prawie sygn. akt IC 1027/13, postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15, postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt II Nsm 450/15 oraz zeznaniami świadka B. K.. W zakresie daty wyjazdu z małoletnim do Republiki Federalnej Niemiec są wewnętrznie sprzeczne. Skoro bowiem postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o zabezpieczeniu postępowania w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i ustalenia miejsca zamieszkania małoletniego A. K. urodzonego12.08.2011 r. w miejscu zamieszkania ojca – B. K. zostało wydane dnia 07 lutego 2017 r., a oskarżona powzięła o nim wiedzę od B. K. będąc jeszcze w Polsce oraz następnie w dniu 09 lutego 2017 r. powzięła od nim wiedzę od swojego pełnomocnika procesowego w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15, który poinformował ją też, aby wyjechała i walczyła w Niemczech, nie mogła do Republiki Federalnej Niemiec wyjechać wcześniej niż 09 lutego 2017 r.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przy każdym czynie wskazać oskarżonego.

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

Sąd przyjął, iż oskarżona D. K. swoim zachowaniem wyczerpał znamiona występku z art. 211 k.k. W okresie od dnia 09 lutego 2017 r. do dnia 11 listopada 2017 r. bowiem wbrew woli B. K., któremu na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 1027/13 zostało ograniczone wykonywanie władzy rodzicielskiej nad synem A. K. do wglądu w wychowanie i wykształcenie małoletniego, do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, a następnie postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 zmieniającym wskazany wyrok powierzono mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad A. K., ograniczając władzę rodzicielskiej D. K., które to postępowanie na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 zostało zabezpieczone do czasu prawomocnego zakończenia poprzez ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego A. K. w miejscu zamieszkania ojca – B. K., czym zmieniono pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 1027/13, uprowadziła małoletniego A. K. urodzonego (...) w ten sposób, że wywiozła go do Republiki Federalnej Niemiec. B. K. na mocy wyroku rozwodowego, w którym jego władza rodzicielska została ograniczona był uprawniony do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka. Do istotnych spraw dziecka zalicza się m.in. sprawy związane z miejscem pobytu dziecka (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14.10.1970 r. III CRN 181/70, LEX nr 1195). Za istotną sprawę dziecka należy uznać wyjazd za granicę małoletniego i to zarówno na pobyt czasowy jak i stały. Oskarżona bez jakichkolwiek konsultacji w tym zakresie z ojcem dziecka B. K. wyjechała dnia 09 lutego 2017 r. do Republiki Federalnej Niemiec z zamiarem zamieszkania tam na stałe, mimo iż B. K. poinformował ją o wydanym przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniu z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15, które to postanowienie zabezpieczało postępowanie w tej sprawie do czasu jego prawomocnego zakończenia poprzez ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego A. K. w miejscu zamieszkania ojca – B. K., czym zmieniono pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 1027/13 i było natychmiast wykonalne (art. 743 k.p.k.). Oskarżona opuszczając terytorium Polski miała wiedzę, iż z uwagi na treść pkt II wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31 października 2013 r. w sprawie sygn. akt I C 1027/13 jak i na wydane postanowienie z dnia 07 lutego 2017 r. w sprawie sygn. akt III Nsm 450/15 nie była uprawniona do wyjazdu z dzieckiem bez zgody jego ojca. Przestępstwo uregulowane w art. 211 k.k. ma charakter trwały. Sprawca swoim czynem wywołuje stan bezprawny i go utrzymuje. Z tego względu Sąd przyjął, iż oskarżona przypisanego jej czynu dopuściła się w okresie od dnia 09 lutego 2017 r. do dnia 11 listopada 2017 r. Z zeznań B. K. jak i wyjaśnień oskarżonej w zakresie w jakim Sąd uznał je za wiarygodne wynika, iż oskarżona wyjechała do Niemiec dnia 09 lutego 2017 r., a B. K. odebrał od małoletniego od oskarżonej na terenie Niemiec dnia 12 listopada 2017 r.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej.

     

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania.

     

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania.

     

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

     

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt
z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

D. K.

pkt I

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonej umiarkowany, zważywszy na czasokres jego popełnienia. Zachowanie oskarżonej motywowane było jej subiektywnym dobrem dziecka. Na terenie Republiki Federalnej Niemiec umożliwiała ona spotkania B. K. z synem. Oskarżona działała z winy umyślnej z zamiarem bezpośrednim. Chciała wyjechać z małoletnim do Republiki Federalnej Niemiec na stałe, planowała ten wyjazd o czym świadczy treść jej wyjaśnień, gdzie wskazuje, iż w grudniu 2016 r. wyjechała z dzieckiem do Niemiec, zameldowali się tam, zapisała syna na kursy, gdzie było wymagane wcześniejsze zapisanie, po czym wrócili do Polski.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia
z wyroku.

Wskazać punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu.

Przytoczyć okoliczności.

     

6. Omówienie innych zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

Nieprawomocnym, jak wyjaśniła oskarżona, postanowieniem z dnia 27 września 2017 r. w sprawie 23F (...) Sąd Rejonowy w C. (RFN) odrzucił wnioski powoda – B. K. wskazując, iż zakres stosowania Konwencji Haskiej dotyczącej uprowadzenia dziecka w przedmiotowej sprawie nie mógł mieć zastosowania. Treść wskazanego postanowienia nie daje podstaw do przyjęcia, iż D. K. była uprawniona do wyjazdu z małoletnim A. K. do RFN wbrew orzeczeniom wydanym przez Sądy w Polsce. Z racji tego, iż dziecko mało miejsce zamieszkania na terytorium Polski jak i wcześniej na terytorium Niemiec nie mogły znaleźć zastosowania przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej uchylającego Rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 jak i Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w H. dnia 25 października 1980 r.

7.  KOszty procesu

Wskazać oskarżonego.

Wskazać punkt rozstrzygnięcia z wyroku.

Przytoczyć okoliczności.

D. K.

pkt II

Oskarżona prowadzi własną działalność gospodarczą z której uzyskuje średnio 3.000 zł dochodu, płaci alimenty na syna w kwocie 600 zł, nie posiada wartościowego majątku. Sytuacja finansowa oskarżonej wskazuje, iż jest ona w stanie ponieść koszty sądowe w niniejszej sprawie.

6.  Podpis

ZARZĄDZENIE

1.  Odnotować;

2.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć obrońcy oskarżonej;

3.  (...) dni.

Dnia 20 lutego 2020 r.