Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 2241/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 lutego 2020 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie: Przewodniczący Sędzia Barbara Kempa

Protokolant : stażysta Paulina Banasiak

po rozpoznaniu w dniu 17 lutego 2020 roku w Łodzi

sprawy B. W.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł.

w przedmiocie odwołania B. W.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 14 maja 2019 roku, znak (...)

o wysokość emerytury

1.  oddala odwołanie;

2.  wniosek B. W. z dnia 15 kwietnia 2019 roku o przeliczenie emerytury bez pomniejszenia jej wysokości o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur przyznanych przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, przekazuje Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziałowi w Ł. celem rozpoznania.